Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI: Planirano je da Predlog zakona Vlada utvrdi u toku IV kvartala 2017. godine

14.09.2017.


Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti održan je 13. septembra 2017. godine.

Okrugli sto otvorio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, navodeći da su kvalitetna socijalna politika i politika zapošljavanja veliki izazov za naše društvo, a u procesu pristupanja u Evropskoj uniji, jedno je od najsloženijih oblasti za dostizanje potrebnih standarda. Obuhvata niz politika koje se odnose na stvaranje i unapređenje uslova rada, zaštite i zdravlje na radu, socijalne politike, socijalne zaštite i aktivnosti na smanjenju siromaštva, slobodno kretanje radnika, zapošljavanje i aktivnu politiku zapošljavanja.

U tom smislu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao glavni nosilac aktivnosti za poglavlje koje se bavi ovim pitanjima, ima obavezu da kreira efikasan zakonski okvir koji će omogućiti veću fleksibilnost i efikasnost na tržištu rada, koji će povećati zapošljivost i tim uticati na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, stvoriti uslove za veću aktivaciju, te u saradnji sa institucijama zaduženim za kreiranje obrazovne politike, doprinijeti usklađivanju ponude i tražnje na tržištu rada, a samim tim i ekonomskom razvoju Crne Gore.

Programom rada Vlade Crne Gore i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, planirano je da Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Vlada utvrdi u toku IV kvartala tekuće godine.

U cilju pripreme Nacrta zakona, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je formiralo međuresorsku radnu grupu, koju su, pored predstavnika nadležnih institucija, činili i predstavnici socijalnih partnera i nevladinog sektora.

Ministar je naglasio, da su značajan doprinos u pripremi ovog Zakona dale i ekspertkinje Ministarstva rada i Zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, koje su kroz organizovane dvije radionice prezentovale najbolje prakse Evropske unije u oblasti politike zapošljavanja.

Imajući u vidu stanje i kretanje na tržištu rada u Crnoj Gori, karakteristike zaposlenosti i nezaposlenosti, donošenje ovog zakona ima za cilj da se kvalitativno unaprijede usluge za tržište rada za nezaposlena lica i ostale tražioce zaposlenja, sa ciljem njihovog bržeg prilagođavanja i uključivanja na tržište rada.

Predložena zakonska rješenja u Nacrtu teksta su usaglašena sa načelima politike zapošljavanja Evropske unije, odnosno, odlukama Savjeta Evropske unije o smjernicama politike zapošljavanja, kao i Strategijom Evropa 2020.

Takođe, Zakon je usaglašen i sa standardima sadržanim u konvencijama Međunarodne organizacije rada. Ministar je izdvojio Konvenciju br. 102 o minimalnoj normi socijalnog obezbjeđenja. U skladu sa navedenom Konvencijom definisan je institut novčane naknade, u dijelu koji se odnosi na uslov za ostvarivanje tog prava, a to je prethodni staž osiguranja, vrijeme trajanja prava i na visinu novčane naknade.

Pored navedenog, ovim zakonom se uređuju poslovi u vezi sa zapošljavanjem, aktivnosti u cilju podsticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage, novog zapošljavanja i samozapošljavanja, evidencije u oblasti zapošljavanja, kao i uređenje, upravljanje, obavljanje djelatnosti i finansiranje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Posredovanje pri zapošljavanju prepoznato je kao temeljna aktivnost po kojoj se prepoznaje uloga Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada, pa je u tom smislu istaknuta i u samom nazivu zakona, izmjenom dosadašnjeg naziva važećeg Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti ("Sl. list CG", br. 14/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2012, 39/2011 - dr. zakon, 61/2013, 20/2015 i 52/2016).

Posebno je uređeno posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu, koje je do sada bilo predmet Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Sl. list RCG", br. 11/2004 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 35/2013).

U odnosu na postojeći zakon, mjere aktivne politike zapošljavanja definisane su u skladu sa EUROSTAT metodologijom. Mjere aktivne politike zapošljavanja odnose se na: obrazovanje i osposobljavanje odraslih, podsticaje za zapošljavanje, podržano zapošljavanje, direktno otvaranje radnih mjesta i podsticaje za preduzetništvo. Navedene mjere će se sprovoditi kroz programe koje donosi Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje, kao doprinos konstantnog prilagođavanja brzim promjenama na tržištu rada. Takođe, u zavisnosti od potreba tržišta rada Zavod za zapošljavanje, pored navedenih, može sprovoditi i druge mjere aktivne politike zapošljavanja.

Posebno poglavlje u ovom zakonu se odnosi na usluge za tržište rada, a to su: priprema za zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju i u odnosu na postojeća zakonska rješenja, one su izdvojene od mjera aktivne politike zapošljavanja.

Naravno, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je prepoznat kao glavna institucija koja treba da implementira navedena zakonska rješenja, kroz pružanje usluga za nezaposlene, kroz aktivne programe zapošljavanja, kroz vođenje odgovarajućih evidencija i statistike, te prava na ostvarivanje novčane naknade.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva rada i socijalnog staranja, 13.09.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija