Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova, utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, usvojena Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja, te Informacija o aktivnostima u vezi sa procesom kodifikacije građanskog prava u Crnoj Gori

14.07.2017.


U cilju veće dostupnosti ljekova i kontinuiranog snadbijevanja građana i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, Vlada Crne Gore je, na 34 sjednici održanoj 12. jula 2017. godine, kojom je predsjedavao potredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, donijela Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova. Donošenjem ove Odluke, po modelu javno-privatnog partnerstva, davalac usluga koji obezbjeđuje ostvarivanje prava na ljekove koji se propisuju na recept može da bude i apoteka čiji je osnivač drugo pravno i/ili fizičko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor, čime će se obezbijediti stabilnije snabdijevanje ljekovima i izbjeći dugotrajne procedure nabavki ljekova i potencijalne mogućnosti njihove nestašice. Recept koji je propisan od strane izabranog doktora moći će da se realizuje, osim u 53 apoteke "Montefarma" i u više od 250 apoteka, koje imaju mogućnost da zaključe ugovor sa Fondom.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Najvažnije izmjene se odnose na stvaranje uslova za ostvarenje punopravnog članstva u Pariškom memorandumu o razumijevanju, udruženju čiji je Crna Gora trenutno pridruženi član. Pored toga, implementira se evropska direktiva o uslovima koje treba da ispuni organizacija koja u ime države vrši nadzor nad brodovima pod crnogorskom zastavom u međunarodnoj plovidbi. Takođe, utvrđene su i odredbe koje se odnose na obaveze organa uprave nadležnog za ugljovodonik i uslove života i rada pomoraca na brodovima.

Usvojena je Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (oktobar 2015. – januar 2016.) koja sadrži ocjenu stanja efikasnosti sistema izvršenja kod javnih izvršitelja i sudova, izvršenja bez učešća suda ili javnog izvršitelja, kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja. U raspravi je konstatovano da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Sl. list CG", br. 22/2017), koji je stupio na snagu u aprilu 2017. godine, poboljšana postojeća rešenja i stvoreni uslovi da sam postupak izvršenja bude brži, kvalitetniji i efikasniji. Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima ("Sl. list CG", br. 22/2017) uvedena je i ravnomjerna raspodjela predmeta u kojima se kao izvršni povjerioci pojavljuju državni organi i drugi organi koji vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva, unaprijeđene su odredbe za odgovornost i pooštreni uslovi za imenovanje javnih izvršitelja. Zaključeno je da je radi efikasnijeg praćenja funkcionisanja sistema izvršenja potrebno nastaviti kontinuirani nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i povećati broj pravosudnih inspektora.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima u vezi sa procesom kodifikacije građanskog prava u Crnoj Gori. U diskusiji je ocijenjeno da su stvoreni su svi neophodni uslovi za kodifikaciju građanskog prava u obliku Građanskog zakonika Crne Gore, za čije donošenje je ustavni osnov neosporan. Pored ostalog, naglašeno je da će kodifikovana zakonska rješenja doprinijeti povećanju pravne i socijalne sigurnosti svih pravnih subjekata i harmonizaciji pravnih rješenja sa pravom Evropske unije i ubrzati neophodne integracione procese, koji su bitan uslov za dalji prosperitetni razvoj Crne Gore, njenih građana i pravnih lica. Tim povodom, Vlada je donijela zaključke kojima su definisani naredni koraci u procesu kodifikacije građanskog prava.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma. U raspravi je istaknuto da se većina projekata realizuju ugovorenom dinamikom i u skladu sa Investicionim programima. Informacija sadrži pregled aktivnosti na realizaciji pojedinih projekata u skladu sa ugovornim obavezama, sa trenutnim statusom i narednim fazama za njihovu realizaciju.

Vlada je usvojila Predlog za izmjene i dopune Programa gazdovanja šumama za 2017. godinu. Izmjena programa uslijedila je nakon što je Uprava za šume u prvoj polovini ove godine izvršila dodatnu doznaku stabala za sječu i izradila izvođačke projekte za korišćenje šuma, čime su stvorene pretpostavke za uvećanje prihoda od djelatnosti šumarstva i veću dostupnost sirovine domaćim drvoprerađivačima.

Predlog za prodaju drvnih sortimenata, uz prethodno angažovanje izvođača radova na sječi stabala, izradi i izvozu drvnih sortimenata. U diskusiji je pojašnjeno da se radi o pilot projektu koji će biti indikator za reformu čitavog sistema šumarstva, u cilju bolje valorizacije tog značajnog resursa. Projekat kojim je predviđena prodaja drvnih sortimenata sa lagera Uprave za šume, uz prethodno angažovanje izvođača radova na sječi stabala, izradi i izvozu drvnih sortimenata biće sproveden u okviru područnih jedinica Pljevlja, Žabljak, Kolašin i Berane.

Na sjednici je usvojen Polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti sprovođenja plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2017. godini. U Izvještaju je navedeno da se preventivne mjere sprovode previđenom dinamikom, da je trenutna epizootiološka u Crnoj Gori situacija stabilna, te da, kao rezultat efikasnog djelovanja nadležnih institucija, nema prijava slučajeva ovih opasnih zaraznih bolesti.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 12.07.2017.


Naslov: Redakcija