Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 13. juna 2016. godine održane śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za rodnu ravnopravnost - Razmotreni prijedlozi zakona, podržano više izvještaja


146. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj 146. śednici Odbor je podržao Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu.

Odbor je, nakon razmatranja, odlučio da podrži i Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala za 2015. godinu.

148. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), na održanoj 148. śednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je primjenu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016) koji je Skupština Crne Gore usvojila 24. februara 2016. godine. Povodom navedene tačke dnevnog reda śednici je prisustvovao ministar finansija sa saradnicama, kao i predstavnik Privredne komore Crne Gore.

Odbor nije podržao Inicijativu za kontrolno saslušanje Ivana Brajovića, ministra saobraćaja i pomorstva i Nebojše Obradovića, direktora Direkcije za željeznice u vezi osnovane sumnje u zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe, koju je podnio poslanik Mladen Bojanić.

Zbog odsustva predlagača poslanice Snežane Jonice, Odbor nije razmotrio Inicijativu za kontrolno saslušanje ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića i direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Predraga Jelušića povodom "Ugovora koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo sa d.o.o. "QD Hotel and Property Investment Montenegro"o zakupu/ korišćenju morskog dobra koji se odnosi na plažu Pržno u Tivtu, kao i dinamiku realizacije urbanističkog projekta "Pržno 1" koji je već usvojen saglasno željama investitora d.o.o. "Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro".

118. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na održanom nastavku 118. śednice, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i usvojio Plan rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2016. godinu.

119. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na održanoj 119. śednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je i većinom glasova podržao Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, sa pet amandmana Odbora i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim odlikovanjima i priznanjima.

62. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost, na održanoj śednici razmotrio je, sa aspekta svoje nadležnosti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona.

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno podržao Prijedlog zakona i predložio Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog ovog zakona.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između śednica.

Śednici su prisustvovali/e: generalna direktorica Direktorata za pravosuđe Marijana Laković – Drašković, sudija Osnovnog suda u Podgorici Ibrahim Smailović, savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji EU u CG Barbara Rotovnik i savjetnica za politička pitanja u Delegaciji EU u CG Aleksandra Perović.

Izvor: Press služba Skupštine, 13.06.2016.