Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Država platila duplo u odnosu na vrijednost sporova


Kako je nedavno pokazao izvještaj Državne revizorske institucije (DRI), ukupni izdaci, po izvještaju Ministarstva finansija, za sve sudske sporove koji su isplaćeni iz budžeta Crne Gore u periodu 2012-2015. godine iznosili su 71,3 miliona eura.

DRI je revizijom utvrdila da su izdaci za sudske sporove u periodu 2012-2014. iznosili 50.254.430 eura, te da su isti naplaćeni od strane Centralne banke sa glavnog računa Državnog trezora prinudnim putem na osnovu izvršnih isprava.

Senator Državne revizorske institucije Branislav Radulović rekao je da su u okviru ove sume i sporovi po osnovu radnih odnosa čiji tačan procenat DRI nije mogla egzaktno utvrditi iz razloga što državni organi ne vode evidencije po vrsti i strukturi sudskih sporova.

"Izdaci za sudske sporove iskazuju se u okviru kategorije Otplata obaveza iz prethodnog perioda na kojoj se osim izdataka za sudske sporove evidentiraju i iskazuju druge obaveze potrošačkih jedinica iz prethodnog perioda", ističe Radulović.

Ovakav način evidentiranja i iskazivanja izdataka, kako tvrdi senator, zbirno sa ostalim obavezama, ne daje jasan uvid u stvarno nastale izdatke za sudske sporove u kojima je tužena država Crna Gora.

"Takođe, postojeći sistem evidencija Ministarstva finansija ne pruža analitički uvid u troškove nastale po osnovu glavnog duga, kamate i troškova postupka i onemogućava nadzor nad izvršenjem ove pozicije i provjeravanje strukture izdataka", objasnio je Radulović.

U pomenutu sumu ulazi i glavnica spora i drugi izdaci za sporove koji su dodatno uvećavani za troškove izvršnog postupka.

"U osam revizijom obuhvaćenih predmeta ostali troškovi (parnični troškovi i troškovi izvršnog postupka) čine čak 46,22 odsto ukupno isplaćenih sredstava", rekao je Radulović.

Prema riječima senatora, osnovni razlog dodatnog uvećanja izdataka za sudske sprove je činjenica da ministarstva i drugi državni organi, u predmetima obuhvaćenim postupkom revizije, nijesu postupala po pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, pa su pokrenuti izvršni postupci, tj. postupci prinudne naplate potraživanja.

"Vođenje izvršnog postupka, osim što povećava ukupan izdatak za sudski spor, predstavlja neracionalno trošenje budžetskih sredstava imajući u vidu činjenicu da će isti neminovno nastati", zaključio je Radulović.

Najčešći razlozi za pokretanje individualnih radnih sporova bili su:

  • nezakoniti otkaz ugovora o radu;
  • osporavanje zaključenog aneksa ugovora o radu;
  • neuplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • uskraćivanje prava na korišćenje godišnjeg odmora;
  • neisplaćena otpremnina prilikom odlaska u penziju;
  • neisplaćena naknada za prekovremeni rad i slično.

Međutim, glavni razlozi zbog kojih je dolazilo do pokretanja kolektivnih radnih sporova su nepoštovanje pojedinih odredbi kolektivnog ugovora (neuplaćena naknada za smjenski rad, neisplaćena zimnica, neisplaćena naknada za prevoz, neisplaćene jubilarne nagrade, nepoštovanje odredbi koje se odnose na primjenu koficijenata utvrđenih ugovorom i druga prava); sprečavanje ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i učešće miritelja u postupku zaključivanja, izmjena i dopuna kolektivnih ugovora.

Ostali troškovi obuhvataju parnične troškove i troškove izvršnog postupka.

"Parnični troškovi obuhvataju izdatke koji su nastali u toku ili povodom postupka i obuhvataju nagradu za rad advokata, troškove sudskog vještaka, svjedoka, tumača, stručnih lica, izlazak suda na lice mjesta, troškove plaćenih sudskih taksi", rekao je Radulović.

Sa druge strane, troškovi izvršnog postupka obuhvataju troškove nastale u postupku određivanja i sprovođenja izvršenja i snosi ih izvršni dužnik.

"Oni obuhvataju nagradu za rad advokata (sastav predloga za izvršenje), troškove nastale vještačenjem u postupku izvršenja i troškove za rad javnih izvršitelja (nagrada za pripremanje predmeta, donošenje rješenja, zaključka, dostava pismena i nagrada za uspješno sprovedeno izvršenje)", saopštio je Radulović.

Izvor: Vebsajt CdM, 13.04.2016.