Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA ETIČKOG ODBORA, KOJI PRATI PRIMJENU KODEKSA POLICIJSKE ETIKE

14.03.2018.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo unutrašnjih poslova upućuje

JAVNI POZIV


Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Etičkog odbora, koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

Nevladine organizacije će u Etičkom odboru imati jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja jednog kandidata/kinje za člana/icu Etičkog odbora imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Etičkog odbora ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

- ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Etičkog odbora;

- ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Etičkog odbora;

- ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat za člana Etičkog odbora može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Etičkog odbora;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Etičkog odbora, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Etičkog odbora;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Etičkog odbora;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Etičkog odbora;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik, i

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Etičkog odbora.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.


Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 07 do 15 časova ili na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22

81 000 Podgorica

sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Etičkog odbora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mup.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice Etičkog odbora, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Ministar unutrašnjih poslova će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana Etičkog odbora, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog za članove Etičkog odbora biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Etičkog odbora, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: bojana.lucic@mup.gov.me, samostalna savjetnica I u Direktoratu za poslove nadzora.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, 12.03.2018.


Naslov: Redakcija