Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJU U KONSOLIDACIJU I RAZVOJ DRUŠTVA ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU „MONTENEGRO AIRLINES“ A.D. PODGORICA: Država će platiti dug Montenegro Airlinesa Aerodromima Crne Gore u ukupnom iznosu do 32.000.000 eura uvećanom za kamate i druga eventualna sporedna potraživanja, do kraja budžetske 2020. godine, a MA je u obavezi da izmiri dugovanja po ovom osnovu, bez odlaganja

13.12.2019.


Predlog zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „Montenegro Airlines“ A.D. Podgorica, kojim je predviđeno ulaganje od 155 miliona eura u nacionalnu avio-kompaniju, koji je utvrdila Vlada, je upućen u skupštinsku proceduru. U Vladi je ocijenjeno da će se ovim zakonom stvoriti pretpostavke za tržišno poslovanje MA, te da će se steći brojni pozitivni efekti po cjelokupnu crnogorsku ekonomiju.

"Ovim zakonom su uređeni uslovi, način i postupak izmirivanja obaveza koje Montenegro Airlines ima prema državi i trećim licima, izvor i način obezbjeđivanja sredstava za ove namjene. Na postupak izmirenja poreskog i drugog duga MA i pretvaranja duga u akcionarski kapital, propisanog ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i upravni postupak, u dijelu u kojem ova pitanja nijesu uređena ovim zakonom", piše u dokumentu koji je utvrdila Vlada.

Pojašnjeno je da će MA pretvaranjem duga u akcionarski kapital Društva izmiriti dugovanja na ime poreza i doprinosa u iznosu do 25.000.000 eura, kao i dug prema državi po osnovu već obavljenih plaćanja iz Budžeta Crne Gore u iznosu do devet miliona eura.

Država će platiti dug Montenegro Airlinesa Aerodromima Crne Gore u ukupnom iznosu do 32.000.000 eura uvećanom za kamate i druga eventualna sporedna potraživanja, do kraja budžetske 2020. godine, a MA je u obavezi da izmiri dugovanja po ovom osnovu, bez odlaganja.

U zakonu piše i da država preuzima dospjele obaveze koje MA ima prema privrednom društvu Kontrola letenja Srbije i Crne Gore "SMATSA" DOO Beograd u iznosu do 6.500.000 eura.

Osim toga Država će preuzeti dospjele obaveze koje MA ima prema Hipotekarnoj banci AD Podgorica na osnovu kredita u ukupnom iznosu do 6.800.000 eura.

"Država će obezbijediti sredstva u godišnjem zakonu o budžetu i prenijeti ih Montenegro Airlinesu za izmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i radova, i po kojima obaveze dospijevaju do dana stupanja na snagu ovog zakona, u ukupnom iznosu do 6.000.000 eura", navodi se u Predlogu zakona.

Ističe se da će dug MA po osnovu preuzimanja duga i/ili prenosa sredstava u iznosu do 85.300.000 eura prema državi, uvećan za kamate i druga eventualna sporedna potraživanja od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana preuzimanja ovog duga i/ili prenosa sredstva, biti pretvoren u akcionarski kapital MA u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društva i propisa kojim se uređuje poslovanje tržišta kapitala.

"Država će preuzeti dug nacionalnog avio prevoznika pod uslovom da Skupština MA najkasnije do 31. decembra naredne godine donese odluku o pretvaranju duga kompanije u akcionarski kapital kojim MA za ukupan iznos preuzetog duga emituje državi kao unaprijed poznatom sticaocu obične akcije sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrijednosti 8,855 eura po akciji, kao i donese odluku o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital i odluku o povećanju kapitala Montenegro Airlinesa", piše u Predlogu zakona.

Između ostalog se navodi da će Država Zakonom o budžetu za 2020. godinu obezbijediti iznos do 11.000.000 eura i prenijeti ih MA za iznajmljivanje vazduhoplova i motora, izmirenje ukupnih obaveza kompanije po pravosnažnim i izvršnim sudskim presudama, a u kojima se predmet spora odnosi na isplatu otpremnine po osnovu proglašenja zaposlenih tehnološkim viškom i drugih obaveza po osnovu radnog odnosa, kao i ostale troškove iz tekućeg poslovanja.

Takođe je predviđeno da će Država u periodu od 2021. do 2024. godine obezbijediti sredstva Montenegro AIrlinesu u neto iznosu do 50.000.000 eura za nabavku vazduhoplova, uvećanom za iznos poreza u skladu sa zakonom.

Nabavka vazduhoplova počeće tokom 2020. godine, a postupak će sprovoditi MA.

Zakonom o budžetu za 2020. godinu Država će obezbijediti sredstva u iznosu od 8.800.000 eura za restauraciju motora na vazduhoplovima u svojini i/ili korišćenju MA, po planu koji usvoji Odbor direktora nacionalne avio kompanije.

MA je dužno da kvartalno, do konsolidacije nadležnom ministarstvu dostavlja izvještaj o aktivnostima koje su preduzete radi konsolidacije i razvoja.


IZVOR: Vebsajt CdM, 10.12.2019.


Naslov: Redakcija