Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačene inicijative za ocjenu ustavnosti pojedinih zakona

13.10.2020.


Ustavni sud Crne Gore, sa XII sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 7.oktobra 2020. godine, u sastavu: predsjedavajući sudija Desanka Lopičić i sudije – dr Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Mevlida Muratović, mr Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

- u predmetu U-I broj 7/18,donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 236. st. 7., 8. i 9. Zakona o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011, 32/2014, 43/2017 - odluka US i 51/2017).

- u predmetu U-I broj 15/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon).

 u predmetu U-I broj 1/20,većinom glasova, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 20., 23., 25, 28., 30., 61., 62. i 63. Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica ("Sl. list CG", br. 74/2019).

- u predmetu U-I broj 25/20, donio Rješenje o odbacivanju nicijative inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 44. stav 1. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Službeni list Crne Gore", br. 3/20 i 38/20).

- u predmetu U-II broj 8/19, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 36. stav 5. Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Opštine Ulcinj ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", boj. 6/17), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj.

- u predmetu U-II broj 26/19, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijenama usluga odvoza komunalnog otpada na teritoriji Opštine Ulcinj, br. 344, od 24. februara 2017. godine, koju je donio Upravni odbor JP "Komunalne djelatnosti" Ulcinj, na sjednici od 23. februara 2017. godine i o dbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijenama usluga odvoza komunalnog otpada na teritoriji Opštine Ulcinj ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 23/17), koju je donijela Skopština opštine Ulcinj.

- u predmetu U-II broj 35/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 28. stav 4. Pravilnika za sprovođenje postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, br. 0203-388/6-1, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća, 28. januara 2019. godine i o odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata donijetih na osnovu odredbe člana 28. stav 4. Pravilnika, do donošenja odluke Ustavnog suda.

- u predmetu U-II broj 2/20, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Konkursa za ustupanje zainteresovanim pravnim licima o izvršavanju javnih poslova, iz člana 64. stav 1. tačka 2. Zakona o veterinarstvu ("Sl. list CG", br. 30/2012, 48/2015, 57/2015 - dr. zakon, 52/2016 i 43/2018), objavljenog u dnevnom listu "Pobjeda", od 2. februara 2006. godine, koji je raspisala Veterinarska uprava.

- u predmetu U-II broj 20/20, donio Odluku o ukidanju Pravilnika o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 73/04 i "Službeni list Crne Gore", br. 53/12).Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda CG, 08.10.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija