Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave, utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima

13.05.2019.


Vlada Crne Gore je održala 120. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković. Usvojen je Izvještaj o percepciji poslodavaca o relevantnosti visokog obrazovanja u Crnoj Gori. U cilju dobijanja Informacije sa tržišta rada o potrebama poslodavaca, kao i boljeg razumijevanja nivoa usaglašenosti visokoobrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, Ministarstvo prosvjete je u okviru projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO" sprovelo dva istraživanja 2013. i 2019. godine. Rezultati istraživanja iz tekuće godine su pokazali da postoje osjetne i pozitivne promjene kvaliteta visokog obrazovanja. Većina poslodavaca je mišljenja da su visokoškolci dovoljno osposobljeni za posao za koji su se školovali i spremni da odmah da odgovore na zahtjeve posla. S druge strane, posebno je naglašen značaj prakse, odnosno praktične nastave kao obaveznog dijela studijskih programa, kako za profesionalni razvoj, tako i za lakše pronalaženje zaposlenja. Na kraju rasprave, konstatovano je da ovo istraživanje pruža korisne podatke za resorna ministarstva, odnosno Vladu, koji su veoma značajni za dalje sagledavanje upisne politike na ustanovama visokog obrazovanja i unapređivanje studijskih programa, a sve u cilju uspostavljanja ravnoteže između ponude i tražnje na tržištu rada.

Utvrđen je
Predlog priloga 4 Ugovora o projektovanju i izgradnji dionice Smokovac - Mateševo autoputa Bar - Boljare br. 01-827/1 od 26.02.2014. - Sistem za vodosnabdijevanje. Tim povodom, Vlada je ovlastila Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva, da, u ime Vlade, sa kompanijom CRBC, izvođačem radova, potpiše Prilog 4 Ugovora. Dokumentom je utvrđeno da će vrijednost naknadnih radova na projektu vodosnabdijevanja iznositi 14.203.431,00 eura (bez PDV-a), kao i da se taj iznos smatra dijelom Okvirne sume definisane Ugovorom, koja iznosi 10 odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji. Takođe, konstatovano je da vremenski uticaj ovih radova nema direktne implikacije na novi rok za završetak ukupnih radova, koji ostaje nepromijenjen – do 30. septembra 2020. godine.

Vlada je usvojila
Informaciju o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Plav i prihvatila Aneks br. 1 Ugovora o cesiji. Prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da se predlaže smanjenje kamatne stope i prolongiranje roka otplate kredita sa dvije na četiri godine, čime bi se smanjilo mjesečno opterećenje budžeta Opštine. Imajući u vidu da ovo ne predstavlja novo zaduženje, već samo smanjenje mjesečnih opterećenja po osnovu kreditnih obaveza, Vlada je dala saglasnost na refinansiranje i reprogramiranje kreditnih obaveza Opštine Plav.

Donijeta je
Uredba o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Dopunom je utvrđeno da se poslovi državne uprave iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji se odnose na izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, povjeravaju opštinama Budva i Tuzi. Primjena ovog propisa će omogućiti investitorima da ostvare prava za izdavanje potrebne dokumentacije na nivou lokalnih samouprava.

Radi usaglašavanja sa
Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 87/2018 i 2/2019 - ispr.) kojom je Uprava za dijasporu prepoznata kao samostalan organ uprave i određenih tehničkih i terminoloških izmjena teksta, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima.

Vlada je razmotrila
Predlog za ocjenu ustavnosti člana 123 stav 1 Zakona o bankama ("Sl. list CG", br. 17/2008, 44/2010, 40/2011 - dr. zakon i 73/2017 - dr. zakon), koji je Ustavnom sudu Crne Gore podnio Upravni sud Crne Gore i zaključila da Ustavnom sudu dostavi Mišljenje kojim se predlaže da Ustavni sud odbije Predlog, jer se osporavanom odredbom ne narušava ni jedno od Ustavom utvrđenih načela.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 09.05.2019.


Naslov. Redakcija