Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeni prijedlozi zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama i o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju


Vlada Crne Gore, na 170. sjednici održanoj 8. Septembra 2016. godine, donijela je Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori od 2016. do 2020. godine i usvojila Akcioni plan za njeno sprovođenje za 2016. i 2017. godinu.

Strategijom je identifikovano sedam ključnih oblasti djelovanja, a to su:

  • pristupačnost,
  • participacija,
  • jednakost,
  • zapošljavanje,
  • obrazovanje i obuka,
  • socijalna zaštita i
  • zdravstvo.

Dokument prati oblasti djelovanja i vremenski okvir odgovarajuće evropske strategije, sa posebnim osvrtom na rezultate prethodne strategije, postojeći pravni okvir i trenutni položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, utvrđujući na osnovu toga strateške ciljeve u svakoj od oblasti i konkretne mjere i aktivnosti za njihovo postizanje. Donošenjem Strategije nastavlja se rad na unapređenju položaja lica sa invaliditetom i uspostavljanju najšireg pravnog okvira za definisanje politike u ovoj oblasti, u skladu sa socijalnim modelom pristupa invalidnosti, što predstavlja trajno opredjeljenje kada je u pitanju položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, sa potrebom njihovog uključivanja u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi.

Prilikom odlučivanja o ovoj tački dnevnog reda, potpredsjednica Vlade Azra Jasavić izdvojila je mišljenje.

Donijeta je i Strategija za neproliferaciju oružja za masovno uništenje za period od 2016. do 2020. godine, kojom je utvrđen opšti okvir i smjernice djelovanja Crne Gore u pravcu prevencije i suzbijanja širenja oružja za masovno uništenje. Strategijom je definisan model koordinacije aktivnosti na nacionalnom nivou i ostvarivanja saradnje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i tijelima, radi uspješnog i sveobuhvatnog suočavanja sa ovim složenim međunarodnim fenomenom.

U cilju postepene harmonizacije u oblasti otpadnih voda sa legislativom Evropske Unije, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Prijedlog zakona predstavlja normativni okvir, koji sadrži osnovne ciljeve vezano za rokove uspostavljanja kolektorskih sistema i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, definisanje obaveze uspostavljanja čime je obezbjeđen visok nivo usaglašenosti sa pravnom tekovinom Evropske Unije. U diskusiji je istaknuto da će se predloženim Zakonom ostvariti sveobuhvatna zaštita voda i zemljišta, kao recipijenta otpadnih voda.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Osnovni razlog zbog koga se pristupilo izmjenama i dopunama je taj što su u implementaciji novog Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 6/2016), utemeljenog na principima solidarnosti, obaveznosti i jednakosti osiguranika u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uočene određene tehničke nejasnoće, koje mogu biti uzrok neadekvatne primjene pojedinih odredbi.

Povodom Informacije o nadoknadi štete držaocima goveda koja su usmrćena ili uginula zbog bolesti kvrgave kože u Crnoj Gori, Vlada je odgodila odlučivanje do sljedeće sjednice. 

Izvor: Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 08.09.2016.