Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Održana 53. sednica Odbora za ljudska prava i slobode


Odbor za ljudska prava i slobode na 53. sednici, održanoj 11. juna 2015. godine, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je obrazložio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama naglašavajući da se suština izmjena i dopuna Zakona odnosi na poboljšanje regulisanja rada Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava koji je formiran Odlukom Skupštine i ima obavezu podnošenja godišnjeg izvještaja Skupštini. Takođe, cilj je i pravno regulisanje položaja Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina. Osnovni pravci reforme Fonda usmjereni su na sprječavanje objektivno mogućeg konflikta interesa, uvođenje dvostepenosti kod odlučivanja o projektima koji se finansiraju iz sredstava Fonda i razdvajanje upravljačke od poslovodne strukture Fonda. Takav pristup je zasnovan na određenim nedostacima u funkcionisanju Fonda na koje su ukazivali i predstavnici državnih institucija, ali i Evropska komisija u svojim izvještajima.

Saopštio je da je predlog da upravni odbor Fonda bira i razrješava Skupština Crne Gore, kao i da Upravni odbor ima sedam članova i to: dva predstavnika Skupštine Crne Gore, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima i predstavnik medija.

Zbog ishoda glasanja, (tri glasa "za", tri "protiv" i jedan uzdržani") Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama nije dobio potrebnu većinu na Odboru i Odbor predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović dao je uvodno obrazloženje Predloga zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Podsetio je da je prošlogodišnji predlog bio da se rade izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ali nakon višemjesečne analize, zaključeno je da je broj članova Zakona koje je potrebno izmijeniti veći od polovine. Osnovni razlog za donošenje Zakona je potreba sa usaglašavanjem zakonske regulative, posebno sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz 2014. godine, kao i evropskim zakonodavstvom. Naglasio je da je kao kompromisno rješenje prihvaćeno da ovaj Predlog zakona u ovom momentu bude razmatran u ovoj formi. Od oblika diskriminacije koji su utvrđeni ovim zakonom, posebno je izdvojio govor mržnje i omavaložavanje. Kao značajnu novinu, istakao je uvođenje kaznenih odredbi u Predlog zakona.

Predsednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da se iz izlaganja predstavnika nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom, kao i izlaganja članice Odbora koja je bila član Radne grupe za izradu zakona i sekretara Savjeta za zaštitu od diskriminacije zaključuje da je utvrđeni tekst Predloga zakona u mnogome izmijenjen u odnosu na tekst Nacrta. Uzimajući u obzir navedeno, kao i nezadovoljstvo lica sa invaliditetom, kao krajnjih korisnika na koje se predloženi tekst odnosi, na predlog predsednika Odbora da se donese kompromisno rješenje, članovi Odbora su donijeli zaključak po kojem se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava daje rok od sedam dana, tokom kojih će se raditi na poboljšanju teksta Predloga. Zatraženo je i da se dostavi mišljenje predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću. S tim u vezi, predsednik Odbora će uputiti molbu Kolegijumu Predsednika Skupštine Crne Gore da se ovaj Predlog zakona razmatra kao posljednja tačka na Sedmoj sednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 11.06.2015.