Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA UREDBE O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKA USAGLAŠENOSTI


Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti proizvodnje, uvoza i /ili distribucije građevinskih proizvoda da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu Predloga uredbe o priznavanju inostranih isprava i znaka usaglašenosti.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti proizvodnje, uvoza I /ili distribucije građevinskih proizvoda;

- da je u prethodnoj godini realizovala jednu od aktivnosti u navedenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo iz oblasti proizvodnje, uvoza i /ili distribucije građevinskih proizvoda nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti proizvodnje, uvoza i /ili distribucije građevinskih proizvoda;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti proizvodnje, uvoza i /ili distribucije građevinskih proizvoda;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;

- zjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje prijedloga je 8. dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ul. IV Proleterske brigade 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga uredbe o priznavanju inostranih isprava i znaka usaglašenosti".

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 08.04.2016.