Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Donijete Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola i Odluka o kategorizaciji državnih puteva

11.11.2019.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 142. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojila Usmenu informaciju o trenutnoj situaciji izazvanoj ekstremnim padavinama, ocijenivši da je sistem funkcionisao u punom kapacitetu, sinhronizovano i u skladu sa procedurama.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja teoririzma. Donošenjem Zakona stvoriće se pravni osnov za implementaciju standarda EGMONT-a (Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi). Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlašćenja kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast, kako bi se u potpunosti zadovoljili međunarodni standardi u oblasti razmjene podataka i informacija u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Radi dalje harmonizacije u oblasti sprečavanja i kontrole industrijskog zagađivanja sa legislativom Evropske unije, donijeta je Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Osim prenošenja pravne tekovine EU, primjenom rješenja definisanih ovih dokumentom omogućava se i identifikacija postrojenja koja podliježu obavezi pribavljanja integrisane dozvole za rad, u cilju postizanja visokog nivoa zaštite životne sredine (npr. emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranje otpada, korišćenje sirovina, energetska efikasnost, buka, sprečavanje nesreća i sanacija lokacija nakon zatvaranja).

Vlada je prihvatila Aneks br. 1 na Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (broj 07-302 od 7.02.2019. godine) i ovlastila v. d. direktora Uprave za željeznice Crne Gore Miroslava Kukavičića da potpiše Aneks.

Imajući u vidu da je Zakonom o budžetu za 2019. godinu utvrđen iznos od 9.350.000 eura na ime subvencija za proizvodnju i pružanje usluga željezničkog prevoza, te da je nakon plaćanja rata za kredite čiji su korisnici Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica i Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica i plaćanja mjesečnih rata po osnovnu Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, preostao iznos od 578.676,31 eura resorno ministarstvo je predložilo, a Vlada prihvatila da ta sredstva budu uplaćena Akcionarskom društvu "Željeznički prevoz Crne Gore" za plaćanje zaostalih obaveza i usluge održavanja voznih sredstava.

Konstatovano je da Vlada očekuje od menadžmenta Željezničkog prevoza da odmah pristupi racionalizaciji poslovanja posebno sa aspekta optimizacije broja zaposlenih, ali i otklanjanja svih ostalih neracionalnosti. Vlada je iskazala odlučnost da i u budućnosti nastavi da obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa – prevoza putnika željeznicom, ali uz punu racionalizaciju troškova za šta najveću odgovornost snosi menadžment Željezničkog prevoza. Vlada očekuje i od svih zaposlenih u Željezničkom prevozu da daju adekvatan doprinos u procesu optimizacije i racionalizacije poslovanja.

Vlada je donijela Odluku o kategorizaciji državnih puteva kojom je više opštinskih puteva prekategorisano u regionalne puteve.

Odlukom Vlade put Bar – Virpazar preko Sutormana postaje regionalni čime se kreira alternativni pravac ka Baru i otvara novo područje izdašno prirodnim resursima koje se može valorizovati kroz brojne multifunkcionalne projekte – turističke, agroturističke i druge.

Ovom odlukom Vlada je izasla u susret očekivanju građana i lokalne samouprave Bar. Ohrabruje i opredjeljenje lokalne samouprave Bar da će neposredno učestvovati u pripremi projektne dokumentacije u cilju rekonstrukcije ovog putnog pravca važnog ne samo za Bar, već u nedalekoj budućnosti i važnoj regionalnoj saobraćajnici.

U raspravi je konstatovano da smo svjedoci da je decenijama stanje putne infrastrukture u Crnoj Gori značajno zaostajalo ne samo za evropskim standardima nego i za zemljama regiona te da Vlada stoga ulaže napore i usmjerava značajna sredstva u izgradnju i rekonstrukciju ukupne saobraćajne infrastrukture.

S tim u vezi je ukazano da su ove godine povećavana ulaganja u infrastrukturne projekte kroz najveći iznos Kapitalnog budžeta od obnove nezavisnosti – 320 miliona eura, da je u protekle dvije godine samo u magistralne i regionalne puteve uloženo više od 90 miliona eura, a da je ove godine za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje magistralnih i regionalnih puteva, rješavanje uskih grla i sanaciju mostova, klizišta i kosina već je utrošeno 32,4 miliona eura.

Uz planiranih ovogodišnjih više od 180 miliona za izgradnju autoputa koji će kvalitetno i trajno integrisati naš Sjever sa Centralnim regionom i Primorjem jasno je da se nikada u istoriji Crne Gore nije ulagalo u puteve kao što se to čini u proteklih nekoliko godina – rečeno je tokom rasprave.

Ukazano je da novoizgrađeni ili rekonstruisani putevi kao i putevi koji će biti izgrađeni u narednom periodu, poput pravaca Podvade – Petnjica, Vladimir – Ostros – Virpazar – Rijeka Crnojevića – Donji Ulići, Cetinje – Ivanova Korita, Međuvršje – Krstac, Međuvršje – Lovćen, Vrela – Njegovuđa i Cijevna Zatrijebačka – Dinoša i Kamenički Most – Virpazar, predstavljaju novu vrijednost kako za građane Crne Gore tako i za turiste te da poboljšanje dostupnosti svih područja naše zemlje predstavlja jedan od preduslova za viši kvalitet života građana kao temeljnu politiku Vlade.

Polazeći od finansijskog okvira utvrđenog Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, Vlada je usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu i prihvatila Ugovor o dugoročnom kreditu između Podgoričke banke AD Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija, u iznosu od 47 miliona eura.

Usvojena je Informacija o trenutnom statusu usaglašavanja Nacrta zakona o radu sa relevantnim direktivama Evropske unije. U razmatranju Informacije konstatovano je da se Zakon o radu nalazi u završnoj fazi izrade i da je u procesu socijalnog dijaloga postignut visok nivo saglasnosti. U pogledu usaglašavanja Nacrta sa relevantnim direktivama Evropske unije, naglašena je potreba usklađivanja sa odredbama o diskriminaciji, koje se jednim dijelom nalaze u Zakonu o zabrani diskriminacije kao opšem zakonu koji uređuje ovu oblast. Ovim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da, na osnovu komentara pristiglih od strane EK, predloži izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koja sadrži pregled aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u cilju implementacije Odluke u periodu od 01.07. - 30.09.2019. godine.

Usvojena je i Informacija u vezi sa zahtjevom privrednog društva "SUNRAF beach properties" d.o.o. iz Podgorice za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U okviru diskusije potvrđen je predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma da se ne prihvata prijava ovog projekta, imajući u vidu da je u postupku ocjene ispunjenosti uslova konstatovano da se objekat nalazi u odmakloj fazi izgradnje, a da je cilj Odluke da se podstakne razvoj novih projekata koji su u inicijalnoj fazi, čija bi se realizacija podstakla i osigurala ulozima lica koja ispunjavaju uslove za sticanje državljanstva prijemom, po osnovu realizacije posebnog programa ulaganja.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na Listu uvrstila sljedeće projekte: Izgradnja hotela "Breza", Kolašin, po kondo modelu poslovanja; Izgradnja hotela "Kraljičina plaža", Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja; i Izgradnja hotela "Durmitor Hotel and Villas", Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). Konstatovano je da je u odnosu na prethodni period stepen realizacije povećan, kao i da se u narednom periodu očekuje usvajanje konkretnih zakona i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija značajanog dijela planiranih aktivnosti. Budući da se bliži kraj prvobitno postavljenih rokova, ključni nosioci aktivnosti su zaduženi da ubrzaju dinamiku realizacije.

U okviru kadrovskih pitanja za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, određen je Ivan Medojević, diplomirani pravnik, dosadašnji tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Za generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljen je Dragan Vuković, diplomirani inženjer arhitekture.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 07.11.2019.


Naslov: Redakcija