Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA 101. SJEDNICA VLADE CRNE GORE: Utvrđen Predlog zakona o budžetu za 2019. godinu

10.12.2018.


Vlada Crne Gore je na 101. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o budžetu za 2019. godinu.

Predlogom je predviđeno da ukupan iznos primitaka i izdataka bude 2,384 milijardi eura.

Budžet za 2019. godinu karakterisaće brži rast prihoda u odnosu na rashode, čime se postiže opadajući trend budžetskog deficita - sa procijenjenih 3,8 odsto 2018. na 2,97 odsto u 2019. godini.

U narednoj godini planirano je ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje u iznosu od približno 200 miliona eura, što omogućava da se zaduživanje vrši isključivo za finansiranje kapitalnih projekata (tzv “zlatno pravilo”) čime se podstiče ekonomski rast zemlje. Takođe, Predlogom zakona je planiran i budžetski deficit u iznosu od 142 miliona eura. Deficit budžeta u potpunosti je generisan u dijelu kapitalne potrošnje, uslovljen implementacijom projekta izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar - Boljare. Kapitalni budžet za narednu godinu iznosu 320 miliona eura što je najveći iznos kapitalnog budžeta do sada. Više od 70 odsto kapitalnog budžeta odnosi se na Sjeverni region.

Za narednu godinu predviđen je i rast budžetskih prihoda za 71 milion eura više nego što je bila procjena za 2018. godinu. Rast prihoda prati i rast potrošnje uslovljen pomenutom izgradnjom autoputa ali i većim ulaganjima u oblasti kroz koje će direktan benefit osjetiti građani - poljoprivredu, obrazovanje, nauku, zdravstvo.

Namjera je da budžet za narednu godinu bude usmjeren na razvoj, da se treću godinu za redom nastavi sa pravilom da se država zadužuje samo za razvoj, a ne za potrošnju, a predviđeno je i smanjenje određenih “neproduktivnih trškova” kao što su troškovi za službena putovanja, gorivo i administrativni materijal.

Predsjednik Marković je istakao na sjednici potrebu nastavka racionalnog odnosa prema budžetskoj potrošnji, rekavši da se mora voditi računa o svakom euru jer se jedino na takav način mogu stvoriti pretpostavke da građani, prije svega penzioneri, zaposleni u prosvjeti i zdravstvu, direktno osjete benefite kvalitetne ekonomske politike Vlade.

Usvojene su i Projekcije makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period od 2018-2021. godine, koje su predstavljale polaznu osnovu za izradu Zakona o budžetu za 2019. godinu i istovremeno su polazište za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 20192021, najznačajnijeg dokumenta u okviru ekonomskog dijaloga Crne Gore i Evropske komisije. Projekcijama su date procjene prihoda i potrošnje budžeta, kao i stanja državnog i javnog duga do kraja tekuće godine. Pored toga, dat je pregled spoljnjih faktora koji utiču na projekcije rasta, kao i polaznih pretpostavki za ostvarenje makroekonomskih projekcija u periodu od 2018. do 2021. godine. Na osnovu indikatora, kao i očekivanim kretanjima u drugoj polovini godine, procijenjeno je da će crnogorska ekonomija u 2018. imati realnu stopu rasta od 4,1 odsto, dok je procijenjeni rast zaposlenosti u 2018. godini 2,2 odsto.

Izvorni prihodi budžeta u 2018. godini procijenjeni su u iznosu od 1,757,0 mil. eura ili 38,2 odsto procijenjenog BDP-a što je na nivou plana, dok je u odnosu na isti period prethodne godine više za 190,7 mil. eura ili 12,2 odsto. Sa druge strane, izdaci budžeta u 2018. godini su procijenjeni u iznosu od 1.930,1 mil. eura ili 41,9 odsto procijenjenog BDP-a, što je na nivou planiranom Zakonom o izmjenama zakona o budžetu za 2018. godinu, uvećanim za otplatu obaveza iz prethodnog perioda. Procijenjeni deficit centralnog budžeta za 2018. godinu iznosiće oko 173,1 mil. eura ili 3,8 odsto procijenjenog BDP-a, što je na takođe nivou planiranog uvećanog za otplatu obaveza iz prethodnog perioda.

U okviru sa usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. list CG", br. 44/2012, 36/2013 i 1/2015), kojim se stvaraju normativni uslovi za veću efikasnost i funkcionalniji rad Uprave policije.

Vlada je donijela i novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Utvrđen je Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se uspostavlja povoljan regulatorni okvir za podršku razvoju opština u Sjevernom regionu i obezbjeđuje njihova finansijska stabilnost. Ključna novina utvrđena ovim Zakonom je povećanje ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju Sjevernom regionu sa 12 odsto na 50 odsto, izuzev opštini koja ima do 3.000 stanovnika kojoj se ustupa 70 odsto. Utvrđeno je i povećanje procenta ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju Središnjem regionu za 2 odsto u odnosu na važeća rješenja. Osim toga, definisano je osnivanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata, kao novog instituta, čime će se stvoriti uslovi za povlačenje sredstava EU i drugih donatora u cilju povećanja investicione aktivnosti i razvoja opština.

Vlada je donijela Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2019. godinu koji obuhvata bilanse električne energije, uglja, nafte, naftnih derivata i biogoriva, kao i godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji. Energetskim bilansom su predviđene i mjere za njegovu realizaciju.

U skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini, jedanaesti do sada.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je predložila Skupštini akcionara “Luka Bar” AD Bar, da za članove novog Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izabere Nedžiba Ibrišimovića, Vladana Radonjića, Biljanu Jakić i Vojina Žugića.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 7.12.2018.


Naslov: Redakcija