Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NVO TRAŽE HITNO USVAJANJE MEDIJSKIH ZAKONA


Centar za građansko obrazovanje (CGO) i član Savjeta RTCG Goran Đurović, pozvali su sve parlamentarne stranke da bez odlaganja prostupe izradi predloga izmjena i dopuna medijskih zakona. Oni su naveli da su medijski zakoni dio sporazuma političkih subjekata u procesu vraćanja povjerenja u izborni sistem i naveli da ih je neophodno što prije usvojiti.

Đurović i izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, podsjetili su parlamentarne stranke i javnost da su amandmani na Zakon o medijima ("Sl. list RCG", br. 51/2002, 62/2002, "Sl. list CG", br. 46/2010 - dr. zakon i 40/2011 - dr. zakon), Zakon o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013) i Zakon o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore ("Sl. list CG", br. 79/2008 i 45/2012) već duži period u Skupštini.

Amandmane su predložile nevladine organizacije (NVO).

"Izmjenama Zakona o medijima potrebno je osigurati transparentno oglašavanje državnih institucija, lokalnih samouprava i svih organizacija koje se finansiraju djelimično ili potpuno iz budžeta u štampanim i elektronskim medijima", kaže se u saopštenju Đurovića i Uljarević.

Oni su pojasnili da u tom pravcu, predloženi amandmani daju okvir koji obezbijeđuje jednake šanse za sve medije, a ograničava diskreciona prava starješina državnih i lokalnih organa da usmjeravaju značajna finansijska sredstva prema medijima bez jasnih kriterijuma i procedura.

"Izmjenama Zakona o elektronskim medijima potrebno je povećati obim sopstvene produkcije kod emitera koji koriste javni resurs (nacionalnu frekvenciju). Preciznije, potrebno je propisati da imalac odobrenja za emitovanje može biti pravno ili fizičko lice koje u programskoj osnovi predviđa proizvodnju najmanje 20 odsto sopstvenog programskog sadržaja", pojasnili su Đurović i Uljarević.

Oni su poručili da bi se tako osiguralo da odobrenje za emitovanje mogu imati samo održivi pružaoci AVM usluga koji doprinose boljem informisanju građana i medijskom pluralizmu.

"Ovim se, takođe, spriječava nelojalna konkurencija i mogućnost da mediji koji skoro da i nemaju sopstvenu proizvodnju i zaposlene, ostvaruju prihode od marketinga zahvaljujući sadržajima upitnog kvaliteta", smatraju Đurović i Uljarević.

Potrebno je, kako su poručili, propisati osnivanje Fonda za podsticanje medijskog pluralizma koji bi podržavao proizvodnju sadržaja kojim se zadovoljava javni interes u različitim oblastima.

Đurović i Uljarević su rekli da je izmjenama Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore potrebno uvesti obavezu obavljanja javne rasprave o programskim dokumentima koje usvaja Savjet RTCG na godišnjem nivou.

"To bi unaprijedilo transparentnost rada RTCG, ali i osnažilo vezu građana sa javnim servisom", ocijenili su Đurović i Uljarević.

Oni su rekli da je potrebno povećati broj članova Savjeta RTCG sa sadašnjih devet na 11, kako bi se omogućio bolji obuhvat oblasti od javnog interesa.

"Povećanjem broja kandidata iz reda NVO povećava se i nezavisnost Savjeta kao najvišeg upravljačkog tijela", ocijenili su Đurović i Uljarević.

Izmjenama zakona bi se, kako su rekli, povećala odgovornost Savjeta RTCG i generalnog direktora za rezultate u finansijskom poslovanju i u programskim sadržajima, a posebno informativnom programu.

Prema njihovim riječima, osim postojećih uslova kada Skupština razrješava Savjet RTCG, to treba da se desi i ukoliko se na kraju kalendarske godine konstatuje prekoračenje godišnjeg finansijskog plana i poslovanje sa gubitkom i ukoliko na kraju kalendarske godine RTCG bude na trećem mjestu po povjerenju građana, a na osnovu istraživanja javnog mnjenja.

"Ovim se uvodi veća finansijska disciplina i smanjuje mogućnost neodgovornog trošenja novca poreskih obveznika. Takođe, pojačava se obaveza objektivnog informisanja građana što je jedan od ključnih ciljeva javnog servisa", poručili su Đurović i Uljarević.

Oni su naveli da se istraživanje javnog mnjenja mora raditi najmanje jednom godišnje, po metodologiji koju usvaja Savjet RTCG, kako bi se pokazalo da li RTCG opravdava svoju ulogu u društvu.

"Konačno, potrebno je i propisati da se direktori poslovnih jedinica Radija i Televizije biraju uz saglasnost Savjeta. Ovo bi mogao da bude dobar mehanizam da se zaustave oni kandidati koji svojim profesionalnim angažovanjem nisu zaslužili da budu na tim odgovornim pozicijama", smatraju Đurović i Uljarević.

Izvor: Vebsajt RTCG, 08.06.2016.