Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KONKURS ZA USTUPANJE NA BESPLATNO KORIŠĆENJE ALATA I UREĐAJA ZA SERVISIRANJE RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE


 U sklopu realizacije projekta "Plan eliminacije HCFC supstanci", finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine /Kancelarija za zaštitu ozonskog omotača, raspisuje Konkurs za ustupanje na besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja.

I Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da su registrovani za obavljanje djelatnosti u oblasti servisiranja rashladnih i klima uređaja;

• Da posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine

II Uz zahtjev za konkurs, koji treba da sadrži podatke o podnosiocu, treba priložiti sljedeća dokumenta:

• Dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine;

• Potvrdu o registraciji iz centralnog registra Privrednih subjekata;

• Potvrda - obavještenje da se ne vodi stečajni ni likvidacioni postupak protiv pravnog lica;

• Spisak zaposlenih servisera koji su završili obuku za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja sa fotokopijama radnih knjižica i/ili ugovora o radu;

• Informaciju o godišnjoj potrošnji HCFC rashladnih fluida (i ostalim vrstama rashladnih fluida i mješavina rashladnih fluida) za zadnje tri godine sa količinama i dobavljačima;

• Informaciju o poslovnom prostoru (adresa, površina) u kojem se obavlja djelatnost i tehničkoj opremljenosti;

• Informaciju o polju rada sa referenc listom (ugovori/potvrda o servisiranju opreme i postrojenja)

• Spisak alata/uređaja za koji konkuriše lice, po opadajućem prioritetu;

Sva dokumenta moraju biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumenta dostaviti u roku od 30 dana od objavljivanja konkursa, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, IV Proleterske 19, Podgorica.

Samo kompletna dokumentacija, dostavljena do utvrđenog roka, biće razmatrana.

III Kriterijumi za raspodjelu

• Ispunjavanje uslova za učešće na konkursu;

• Broj i kvalifikaciona struktura stalno zaposlenih;

• Broj zaposlenih koji su završili kurs za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja;

• Ukupna potrošnja i struktura potrošnje rashladnih fluida;

• Polje rada i referenc lista.

IV Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodjelu alata/uređaja utvrđuje Komisija koju imenuje Agencija. Komisija će, ukoliko procijeni da je to potrebno, izvršiti provjeru navoda i dokumenata dostavljenih uz zahtjev.

Sa licima, kojima se ustupi oprema, zaključiće se poseban Ugovor o pravima i obavezama i načinu korišćenja opreme.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 020/ 446-507 ili na web sajt Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

V Spisak alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

• Prenosni uređaj za prikupljanje i recikliranje rashladnih fluida 15 kg/h pare

• Višenamjenski uređaj za prikupljanje i recikliranje rashladnog fluida (MAC)

• Dvostepena vakuum pumpa 80-110 l/min

• Dvostepena vakuum pumpa 250-300 l/min

• Elektronska vaga max. 100 kg

• Komplet za lemljenje

• Ultravioletni detektor curenja

• Digitalni manometar sa 4 priključka

• Cilindar za prikupljanje

• Elektronski detektor curenja

• Alat za savijanje cijevi od 8 do 22 mm

• Alat za širenje cijevi do 42 mm

Izvor: Vebsajt Agencije za zaštitu životne sredine, 08.06.2015.