Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i Zakona o sredstvima za ishranu bilja, donijete uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane

10.04.2018.


Vlada Crne Gore je na 71. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Izmjenama se domaće zakonodavstvo usaglašava sa direktivama Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na mjere za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja zaposlenih na radu i minimalne zahtjeve za zaštitu i zdravlje na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, kao i sa standardima Međunarodne organizacije rada. Proširivanjem obaveza projektanta i investitora, propisuje se obaveza određivanja jednog ili više koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor mora da odredi koordinatora/koordinatore za zaštitu i zdravlje na radu posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova. U diskusiji je konstatovano da će donošenje Zakona doprinijeti podizanju nivoa zaštite i zdravlja na radu kroz zakonsku obavezu i odgovornost relevantnih subjekata u radnoj sredini.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja. Dopunama se obezbjeđuje dodatno usaglašavanje sa EU direktivom o uslugama i preciziraju pojedine odredbe koje se odnose na amonijum nitratna đubriva visoke koncentracije azota, a sa kojima se postupa na specifičan način, povezuju se pojedini članovi zakona vezani za prvo stavljanje u promet sredstva za ishranu bilja sa njihovim upisom u registar, kao i preciziraju uslovi za uvoznike sredstava za ishranu bilja.

Radi obezbjeđenja sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane ("Sl. list CG", br. 57/2015) i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane.

Donijeta je Odluka o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinskih jedinica "Tara – Kosanica″ i "Vezišnica″. Donošenjem ove Odluke rješava se uklanjanje drvnih sortimenata dobijenih sječom stabala na trasi 400 kv dalekovoda Čevo – Pljevlja, čiji je cilj stvaranje energetske infrastrukture na teritoriji Crne Gore koje će obezbijediti bolje uslove za povezivanje i smanjiti problem sa isporukom električne energije. Prodaja će se izvršiti sukcesivno, putem aukcije na osnovu javnog poziva, kao dio pilot projekta novog koncepta upravljanja šumama kroz formiranje berze drvnih sortimenata.

Vlada je usvojila Užu listu ključnih prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je Nacionalna investiciona komisija usvojila 26. marta.

Usvojen je Akcioni plan za kontrolu bezbjednosti hrane u ljetnjoj turističkoj sezoni 2018. godine. Činjenica da se u turističkoj sezoni otvara prosječno 350-400 novih objekata u kojima se obavlja djelatnost prometa, pripreme, obrade i usluživanja hrane (hotela, motela, vila, etno sela, restorana, picerija, brze hrane, pekara, prodavnica i prodajnih mjesta itd.) zahtijeva preduzimanje blagovremenih i pojačanih aktivnosti Uprave za bezbjednost hrane, veterinu ifitosanitrane poslove, uključujući sprovođenje inspekcijskog nadzora. Akcionim planom su planirane aktivnosti na osnovu analize rizika, vrste i obima djelatnosti koje se obavljaju u pojedinim objektima. Formiran je Operativni tim koji će tokom ljetnje turističke sezone pratiti realizaciju zadataka postavljenih Akcionim planom i koordinirati aktivnosti granične veterinarske i fitosanitrane inspekcije pri uvozu hrane, kao i aktivnosti inspekcije za bezbjednost hrane u unutrašnjem prometu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 05.04.2018


Naslov: Redakcija