Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Na osnovu čl. 8 i 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva nevladine organizacije, koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti slatkovodnog ribarstva, da predlože kandidata/kinju, za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Programom rada Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za II kvartal, planirana je izrada Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

U skladu sa utvđenom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preduzelo je aktivnosti na obrazovanju međusektorske radne grupe koja će pripremiti Predlog zakona. Smatrajući opravdanim da u radnoj grupi participira i predstavnik nevladinog sektora, a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo objavljuje ovaj poziv za izbor jednog predstavnika nevladinih organizacija u odnosnoj međusektorskoj radnoj grupi koja će izraditi Nacrt zakona.

Za člana Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove da:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe (oblast slatkovodnog ribarstva);

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik ili namještenik.

Nevladina organizacija, dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana radnog tijela;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata/kinje za prihvata kandidaturu za člana Radne grupe;

- kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) nevladine organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

Više nevladinih organizacija može, putem jedne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju, mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim javnim pozivom.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, sa napomenom "Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu", uz dostavljanje iste i na e-mail adresu deniz.frljuckic@mpr.gov.me

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlog za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 09.02.2016.