Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjeni Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika

09.11.2020.


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 29. oktobra i u ponedjeljak 2. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I, II i III kvartal 2020. godine. U Izvještaju je dat presjek stanja u realizaciji obaveza koje su predviđene Programom po poglavljima i po resorima, za prvi, drugi i treći kvartal 2020. godine. Za prva tri kvartala 2020, od ukupno 172 obaveze, ispunjeno je 89, što čini 52 odsto. Od 142 zakona i podzakonskih akata realizovano je 69, odnosno 49 odsto. Takođe, od 30 strategijskih dokumenata ispunjeno je 20, što čini 67 odsto.

Najveći broj zakona i podzakonskih akata planiran je u poglavljima 12 - Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor (18 propisa, od toga 66,7 odsto realizovano), 1 – Sloboda kretanja robe (17 propisa, od toga 64,7 odsto realizovano) i 14 – Saobraćajna politika (16 propisa, od toga 18,7 odsto realizovano). Stopostotnu realizaciju u zakonodavnom okviru, imaju poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 6 – Privredno pravo, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 25 – Nauka i istraživanje i 32 – Finansijski nadzor.

Najveći broj strategijskih dokumenata planirano je u poglavljima 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost (planirano 6, realizovano 5, što čini 83,3 odsto), 20 – Preduzetništvo i industrijska politika (planirano 5, realizovano 3, što čini 60 odsto) i 23 – Pravosuđe i temeljna prava (planirano 4, realizovano 3, što čini 75 odsto). Stopostotnu realizaciju, po pitanju strategijskog okvira imaju 2 – Sloboda kretanja radnika, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 10 – Informatičko društvo i mediji, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-Cov-2) real-time PCR tehnikom. Iz Tekuće budžetske rezerve je preusmjereno 200.000 eura za testiranja koja će, shodno odlukama donijetim 16. oktobra, biti sprovođena u privatnim laboratorijama.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja.

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju policijskih službenika.

Usvojena je Informacija o preusmjeravanju ostavrenih ušteda na potrošačku jedinicu Rezerve, sa predlogom za korišćenjc sredstava tekuće budžetske rezerve.

Po zahtjevima preusmjereno je Glavnom gradu Podgorica 200.000 eura za realizaciju prve faze investicije – izgradnja prioritetne dionice puta Orahovo – Građen – Korita; Crnogorskom olimpijskom komitetu 20.000 eura za nesmetan rad i funkcionisanje i oporavak sportskog sektora; Osnovnoj školi "Mileva Lajović Lalatović" iz Nikšića 30.000 eura za adaptaciju fiskullurne sale i Opštini Bijelo Polje 2.000 eura za izgradnju kapele za potrebe MZ Cerovo.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o zajmu između Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat rekonstrukcije i unapređenja lokalnih puteva – dodatno finansiranje, u iznosu od 26 miliona eura i prihvatila je Ugovor o zajmu.

Ugovori o zajmu potpisani su 2013. godine – za zajam od pet miliona eura, i 2015. godine – za zajam od 20 miliona eura. Kako sredstva iz dva navedena kredita ne mogu pokriti troškove projekta dogovoreno je usklađeno povećanje ugovora o zajmu čime će se obezbijediti nedostajuća sredstva u iznosu od 26 miliona eura neophodnih za završetak projekta.

Vlada je razmotrila Predlog urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela odnosno turističkog naselja kategorije 5 zvjezdica na lokaciji koju čine katastarske parcele: 910/1, 911, 912, 913, 914, 915, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 936, 937, 938, 939, 930, 932, 933/1, 933/2, 933/3 i 935, u KO Reževići I, Opština Budva, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore po zahtjevu doo "Savana commercial retail", d.o.o. "Stratex" i d.o.o. "Branica holiday resort".

Zaključeno je da se ovim pravnim licima izdaju se urbanističko – tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju hotela odnosno turističkog naselja kategorije 5 zvjezdica na lokaciji koju čine navedene katastarske parcele.

Kompanije d.o.o. "Savana commercial retail", d.o.o. "Stratex" i d.o.o. "Branica holiday resort" iskazale su interesovanje za započinjanje izgradnje turističkog kompleksa odnosno rizorta koji bi, između ostalih sadržaja, podrazumijevao izgradnju hotela sa najmanje 150 ležajeva, koji bi se gradio u prvoj fazi realizacije kompleksa. Ostali sadržaji podrazumijevali bi različite sadržaje mješovite namjene.

Usvojena je Informacija o prenosu prava i obaveza i Ugovora o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na Ugovor o prenosu Ugovora o koncesiji, Ugovor o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, kao i Aneks 1 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela.

Na osnovu dostavljene dokumentacije ocijenjeno je da konzorcijum Adriatic Marinas doo Tivat i "Dry Docks World – Dubai LLC" ispunjava iste uslove koje je ispunjavao konzorcijum sa kojim je zaključen Ugovor, odnosno ispunjava uslove predviđene javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom za dodjelu ugovora. Prenosom ugovora ne umanjuje se kvalitet, niti narušava kontinuitet izvršenja ugovora.

Ugovorom o prenosu Ugovora o koncesiji i Ugovorom o prenosu prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji Vlada Crne Gore daje saglasnost da Konzorcijum Adriatic Marinas d.o.o. i B.V. Holding Maatschappij Damen prenese na novi Konzorcijum Adriatic Marinas doo Tivat i "Dry Docks World – Dubai LLC" Ugovor o koncesiji koji će prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji prenijeti postojećoj firmi registrovanoj u Crnoj Gori za realizaciju koncesionog ugovora od 2018. godine, pod uslovom da Ustupilac – Ugovarač 2 i Prijemnik – Ugovarač 3 postanu neograničeno solidarno odgovorni za sve obaveze koje su preuzete ovim Ugovorom. Takođe, predviđeno je da na "Montenegro Yacht Services" doo Tivat prelaze sva prava i obaveze koje Ustupilac ima na osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji, na dan zaključenja Ugovora.

Vlada je razmotrila i usvojila Predlog aneksa br.1 Ugovora o zakupu lokacije KO Vranovići, opština Kotor (OVP br. 3858/2018 od 09.05.2018. godine, notar Mira Bogić) i zadužila potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansije i ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića da sa Zakupcem potpiše Aneks Ugovora.

Čelebić Grupa, čiji je Čelebić Agrar d.o.o. član, kao zakupac je, zbog direktne ugroženosti poslovanja opštim smanjenjem privredne aktivnosti i potrošnje u djelatnostima u kojima posluje, uslijed proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID 19, podnijela je zahtjev za definisanje nove dinamike ulaganja kojom je, umjesto predviđenih pet godina, za realizaciju cjelokupne investicije planiran produžetak perioda investiranja za još dvije investicione godine.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o 5G planu za digitalnu transformaciju regiona Zapadnog Balkana i prihvatila Memorandum čija je svrha promocija digitalne transformacije kroz četiri područja u skladu sa Višegodišnjim planom Regionalne ekonomske oblasti, Digitalnom agendom za Zapadni Balkan i Digitalnom strategijom Evropske komisije.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju o interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana s Predlogom memoranduma. U Informaciji se ističe da, svjesni izazova digitalne transformacije u zemljama Zapadnog Balkana i značaja regionalne saradnje, kao i prioriteta usmjerenih ka reformi javne uprave i kreiranju efikasne elektronske uprave orjentisane na građane i privredu, države Zapadnog Balkana su, u okviru Inicijative za Zapadni Balkan, usaglasile Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana. Svrha ovog Memoranduma, je započinjanje zajedničke akcije i inicijative ka unapređenju regionalne saradnje, podrška digitalnoj integraciji, kao i razmjena informacija na otvoren, interoperabilan, siguran i pouzdan način, dajući prioritet regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja. Memorandum otvara mogućnost unapređenja saradnje i podrške, podržavajući vlade da pojednostave administrativne procedure i omoguće građanima da koriste bezgranične mogućnosti unutar regiona, uz manje birokratije, kroz bolji pristup i bezbjednost. U nastojanjima da se kroz zajednički napor radi na usklađivanju zakonodavstva sa relevantnom pravnom tekovinama Evropske unije, kao i da se proširi saradnja u oblastima od zajedničkog interesa, stvara se okvir za podršku regionalnom okruženju na temeljima jednakosti, bez disriminacije i u skladu s pravima i obavezama u cilju izgradnje bezbjednih digitalnih smjernica za buduće ativnosti.

Vlada je usvojila Nacionalni plan za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima. Plan je osmišljen kao vodič za predstavnike svih relevantih institucija i organizacija odgovornih za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori, sa namjerom da posluži kao sredstvo za jačanje njihove efikasnosti u otkrivanju i zaštiti žrtava trgovine ljudima. Nastao je kao rezultat prepoznavanja od strane Vlade Crne Gore važnosti standardizovanog i usklađenog odgovora na problem trgovine ljudima, kao i činjenice da se nijedna pojedinačna zainteresovana strana ne može efikasno boriti protiv trgovine ljudima bez sveobuhvatnog i koordinisanog odgovora. Suština ovog Nacionalnog plana je da predstavnici relevantnih institucija i organizacija, pored poznavanja sopstvenih uloga i odgovornosti, kao ne manje važno prepoznaju i razumiju sam postupak formalne identifikacije žrtava. Razumijevanje postupka identifikacije omogućava koordinaciju tokom uspostavljenih koraka upućivanja u skladu sa određenim operativnim postupcima. Zbog toga korisnici ovog Nacionalnog plana mogu biti predstavnici svih vladinih i nevladinih organizacija, uključujući osoblje skloništa, policijske službenike, tužioce, imigracione službenike, službenike centara za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih institucija.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora lnvesticiono-razvojnog fonda Crne Gore AD za poslovnu 2020. godinu. IRF je za revizora imenovao Društvo "Crowe MNE" doo Podgorica.

Data je saglasnost na Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Glavnog grada Podgorica i Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju opštine Mojkovac.

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020) propisano je da vlasnik bespravnog objekta plaća za urbanu sanaciju naknadu koju utvrđuje rješenjem nadležni organ lokalne uprave. Odlukama je utvrđeno po šest zona u kojima su različite visine naknade.

Vlada je razmotrila Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/5 i 1138/1, površine 156.853 m², KO Ozrinići, opština Nikšić i Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa nepokretnosti u svojini države Crne Gore, katastarske parcele broj 1139/1 i 1139/3, površine 132.385 m², KO Ozrinići, opština Nikšić i zadužila Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja da u skladu sa zakonom, sprovede postupak davanja u zakup navedenih nepokretnosti. Za zakup su zainteresovani jedno pravno i jedno fizičko lice radi proizvodnje hrane za ishranu stoke.

Usvojen je Izvještaj o efektima Programa "Stop sivoj ekonomiji" na suzbijanju sive ekonomije. U Izvještaju je navedeno da je pilot projekat Programa osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprječavanja sive ekonomije "Stop sivoj ekonomiji" koji je kreiran uz ekspertsku pomoć nosilaca EU projekta "Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost" prvi put realizovan tokom 2016. godine. U periodu od 2016-2019. godine program je sproveden za 615 učesnika, dok je realizacija programa za 210 učesnika u 2020. godinu u toku. Osposobljavanjem i zapošljavanjem mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima suzbijanja sive ekonomije u institucijama koje sprovode ove aktivnosti, sa jedne strane treba da doprinese rješavanju problema njihove nezaposlenosti, a sa druge strane suzbijanju neformalnog poslovanja, odnosno sive ekonomije. Ovim programom predviđeno je, da učesnici programa u realnoj radnoj sredini pružaju tehničku pomoć i podršku službenim licima u institucijama koje su programski partneri u realizaciji ovog programa.

Usvojen je Izvještaj o sprovođenju Programa za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019-2021. godine sa Akcionim planom za period 2019. godine i revidirani Akcioni plan za 2020. godinu.

Usvojena je Informacija o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore "Odbrana". Uvažavajući značaj rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo odbrane sa Stambenom zadrugom "Odbrana" zaključi Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore i zadužila taj resor da za 2021, 2022. i 2023. godinu za ovu namjenu obezbijedi iznos od po 350.000,00 eura na godišnjem nivou.

Vlada je dala saglasnost za prenos sredstava Opštini Plav u iznosu od 317.700 eura. Ova sredstva su dio prethodno opredijeljene sume od 940.000 eura, namijenjene za eksproprijaciju u cilju realizacije projekata saobraćajne infrastrukture na teritoriji Plava.

Usvojena je lnformacija o realizaciji Programa podsticanja centara izvrsnosti. U informaciji je dat pregled realizovanih aktivnosti i finansiranja odabranih programa kojima je dodijeljen status centara izvrsnosti:

- Centar izvrsnosti za digitalizaciju procjene rizika bezbijednosti hrane i preciznu sertifikaciju autentičnosti prehrambenih proizvoda – Food Hub, rukovodilac prof. dr Aleksandra Martinović, nosilac Univerzitet Donja Gorica;

- Centar izvrsnosti za biomedicinska istrtaživanja – CEBIMER, rukovodilac dr Beti Đurđić, nosilac Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "dr Simo Milošević" Igalo.

Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava za realizaciju obaveza iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i isplatu zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vaspitno-obrazovnim ustanovama i odobrila preusmjeravanje iznosa od 148.180,13 eura koji će biti uplaćen vaspitno-obrazovnim ustanovama za realizaciju otpremnina od 12 bruto zarada za pet zaposlenih u srednjem obrazovanju u iznosu od 49.218,48 eura, kao i za devet zaposlenih u osnovom obrazovanju, u iznosu od 98.961,65 eura.

Data je saglasnost na Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine, za 2020. godinu. Ukupni prihodi Eko fonda za tekuću godinu po osnovu godišnjih eko-naknada, kao i po osnovu naknada za prenos emisionih kredita planirani su u iznosu od 477.093 eura.

Vlada je dala saglasnost na Predlog za isplatu naknade, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, za članove Drugostepene ljekarske komisije, kao i na Predlog za isplatu naknade za članove Komisije za odobravanje primjene lijeka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju liste ljekova.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je odredila Lidiju Šćepanović, diplomiranu inženjerku tehnologije, za v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine – rukovoditeljke Sektora za monitoring, analizu i izvještavanje do postavljenja pomoćnika direktora - rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti. Odluka se odnosi na katastarsku parcelu 1222/1, površine 115 m², upisanu u list nepokretnosti 222, KO Rožaje, po procijenjenoj vrijednosti od 140,00 eura/m², ukupne vrijednosti 16.100,00 eura.

Donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti koja se tiče katastarske parcele 3956, zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 117 m² i poslovne zgrade u vanprivredi u osnovi površine 1017 m², upisanih u list nepokretnosti broj 632 KO Podgorica, po ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 11.900.000,00 eura.

Vlada je donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje seoskog groblja. Radi se o katastarskim parcelama 522/2 površine 3340 m² i 523/2 površine 620 m², upisanim u listu nepokretnosti broj 163 KO Dobrinje.

Donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti-urbanističke parcele UP D211 u zahvatu DUP-a "Radovići".

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti-urbanističke parcele UP 75 u zahvatu DUP-a "Konik-Stari Aerodrom", izmjene i dopune. Odluka obuhvata katastarske parcele 2090/666 i 2090/669, ukupne površine 383 m², po procijenjenoj vrijednosti od 188,00 eura/m², odnosno, ukupno 72.004,00 eura.

Takođe, donijeta je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti koja se odnosi na katastarske parcele 1666/9, površine 8.976 m², 1652 od 441 m² i 1653 od 222 m², po procijenjenoj vrijednosti od 318,00 eura/m².

Vlada je donijela i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti. Odluka se odnosi na urbanističku parcelu UP 654a, u zoni A, podzona A7 uzahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Sutomore – centar" izmjene i dopune, površine 513 m², po procijenjenoj vrijednosti od 169,18 eura/m².

Usvojena je Informacija o zaključivanju standardnog administrativnog aranžmana između Vlade Crne Gore i Kancelarije UNDP-a za Višepartnerski uzajamni fond, povodom upućivanja humanitarne pomoći Republici Haiti za borbu protiv kolere. U tom kontekstu, Vlada je odlučila da uputi Republici Haiti novčanu pomoć u iznosu od 10.000,00 USD za borbu protiv kolere.

Usvojena je Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka "Lovćen", uz zaključak da ponudu ne treba prihvatiti, jer ne postoji interes da ponuđena nepokretnost bude u državnoj svojini.


IZVOR: Vebsajt Vlade CG, 06.11.2020.


Naslov: Redakcija