Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama

09.07.2018.


Vlada Crne Gore na održanoj 84. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila je Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. U cilju daljeg unapređenja budžetskog sistema i upravljanja javnim finansijama kroz usklađivanje sa međunarodno prihvaćenom metodologijom, izmjenama je definisano da se kao dio transakcija finansiranja tretiraju i izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti. Takođe, propisuje se način utvrđivanja budžetskog suficita, odnosno deficita na način što se izdaci pored već propisanog umanjenja za otplatu glavnice u zemlji i inostranstvu po osnovu duga nastalog uzimanjem kredita ili emitovanjem hartija od vrijednosti umanjuju i za izdatke za kupovinu hartija od vrijednosti koji predstavljaju transakcije finansiranja.

Utvrđen jePredlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu. Izmjene su uslovljene, prije svega, potrebom tehničkog usaglašavanja sa izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom je ukinuto Ministarstvo evropskih poslova, kao i potrebom povećanja primitaka i smanjenja tekućih izdataka. Izmjene su uslovljene i metodološkim promjenama obračuna budžetskog deficita, predviđenim izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koje su usklađene sa međunarodno prihvaćenom metodologijom i preporukama međunarodnih finansijskih institucija. U diskusiji je istaknuto da se mijenja struktura budžeta za ovu godinu, ali je obezbijeđeno očuvanje prethodno planiranog deficita, uz neznatno povećanje. U cilju smanjenja budžetskih rashoda, Vlada je donijela zaključak kojim se zadužuju svi organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnovač država da obustave zapošljavanje po osnovu zaključivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme za period od godinu dana, osim u sektorima od posebnog javnog interesa, uz prethodnu saglasnost Vlade. U tom kontekstu, izraženo je očekivanje da će ta mjera, između ostalog, uticati da se određeni broj nezaposlenih lica usmjeri ka privatnom sektoru u kojem ima veliki broj slobodnih radnih mjesta.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama kojim je predviđeno revidiranje postojećeg nivoa akciznog opterećenja kroz izmjenu važećeg "akciznog kalendara" za cigarete i gazirana pića sa dodatkom šećera. U cilju osiguranja stabilnosti tržišta odnosno regionalne usklađenosti kada je u pitanju visina akcize na cigarete, predviđeno je smanjenje postojeće visine specifične akcize na cigarete sa 40 eura za 1000 komada (0,80 € po paklici), na 30 eura za 1000 komada (0,60 € po paklici) od 1. septembra 2018. godine. Od istog datuma predloženo je i smanjenje visine akcize za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje sa 30 eura po hektolitru na 20 eura. Naglašeno je da se predloženim izmjenama stvaraju uslovi za povećanje budžetskih prihoda, očuvanje održivosti javnih finansija, stabilnost tržišta i suzbijanje nelegalne ekonomije.

Vlada je donijela Plan optimizacije javne uprave 2018-2020. U raspravi je istaknuto da je cilj optimizacije pružanje podrške uspostavljanju administracije koja na bolji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora, uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta. Predviđeno je da se to sprovede kroz usvajanje i implementaciju plana optimizacije i redistribuciju i/ili smanjenje broja zaposlenih u skladu sa potrebama uprave, uključujući suočavanje sa izazovima evropskih integracija. Planom su definisane dugoročne i kratkoročne mjere za optimizaciju na centralnom i lokalnom nivou, uključujući i moratorijum na zapošljavanje za period od godinu dana.

U okviru implementacije novog Zakona o državnim službenicima i namješenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018), koji je stupio na snagu 01. jula 2018. godine, Vlada je donijela Uredbu o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade, Uredbu o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima i Etički kodeks državnih službenika i namještenika.

Donijeta je Komunikaciona strategije Vlade Crne Gore za period 2018-2020. godine. Riječ je o prvom krovnom komunikacionom dokumentu, pripremljenom uz ekspertsku podršku i po metodologiji Službe za komunikacije Vlade Velike Britanije, koja je globalni lider u ovoj oblasti. U izradi Strategije pošlo se od stava premijera u ekspozeu da je osnovna odgovornost Vlade podsticanje ubrzanog ekonomskog razvoja i pozitivnih društvenih promjena, uz odlučnu zaštitu prava, interesa i jednakosti svih građana Crne Gore.

Strategija stavlja građanina u centar svih vladinih komunikacionih aktivnosti i afirmiše princip savremene dvosmjerne komunikacije, u formatu i sadržaju koji je prilagođen potrebama građana. Time se uspostavlja suštinski nova praksa koja podrazumijeva ne samo plasiranje informacija, već i aktivno slušanje i pažljivo analiziranje stavova građana, koji predstavljaju ključni input u kreiranju Vladinih politika. Strategija pozicionira posao komunikacija u središte procesa kreiranja i sprovođenja javnih politika, na način koji daje mjerljiv doprinos javnim politikama. Prva komunikaciona strategija Vlade daje odgovore na pitanje na koji način Vladine politike utiču na bolji kvalitet života građana Crne Gore u ključnim oblastima – pravda i bezbjednost; rast, zapošljavanje i viši životni standard; država – servis građana i Crna Gora u svijetu.

Vlada je utvrdilaPredlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17). Osnovni razlog za izmjenu je činjenica da ovim Zakonom nijesu prepoznate korisnice prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na određeno vrijeme. U skladu sa Odlukom Ustavnog suda od 25. decembra 2017. godine, izmijenjene su i odredbe u dijelu koji se odnosi na uplatu za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Takođe, ocijenjeno je neophodnim da se kroz izmjene i dopune zakona otklone postojeći nedostaci jer Zakon ne sadrži odredbe o inspekcijskom nadzoru i kazne za prekršaj za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i korisniku.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine s Izvještajem sa javne rasprave. U cilju poboljšanja važećih rješenja, propisano je da će se za operatere koji nijesu dobili integrisanu dozvolu do 01. 01. 2018. godine maksimum novčane kazne uvećati sa sadašnjih 15.000 na 40.000 eura. Pored toga, izmijenama će se obezbijediti pravni osnov za svakog operatera da podnese, pored tzv. Plana prilagođavanja, i instrument finansijskog obezbjeđenja, kao garanciju za dobro izvršenje posla, koja glasi na donosioca i obnavlja se svake godine prema planiranim investicijama za narednu godinu.

Vlada je usvojila Informacija o prijedlogu Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike za period 2015-2017 i prihvatila tekst Sporazuma. Glavni cilj programa je osiguranje razvijenog i kohezivnog društva kroz osiguranje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, unapređenje kvaliteta formalnog, neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, uz socijalnu inkluziju osoba u nepovoljnom položaju i smanjenje rizika od siromaštva.

Usvojen je Program za dodjelu grantova za inovativne projekte 20118 – 2020.kojim su utvrđeni opšti i posebni ciljevi, procedura dodjele i proces implementacije grantova, kao i etička pitanja. Opšti ciljevi Programa su: jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća kroz sufinansiranje razvoja inovativnih tržišno-orijentisanih proizvoda, usluga i tehnologija koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu; podrška prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori i jačanje ljudskih resursa i kreiranje novih radnih mjesta. Ministarstvo nauke će odobriti po prihvaćenom grantu sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura, a projekti će biti sufinansirani u trajanju od 12 do 24 mjeseca.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu lica koja su završila JU VSŠ,,Policijska akademija" u Danilovgradu. Prilikom predstavljanja Informacije je naglašeno da je ukupno 31 lice koje je završilo akademiju – VIII generacija, odradilo pripravnički staž u Upravi policije i steklo potrebne uslove za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Imajući u vidu da je njihovo školovanje, kao usko specijalizovanog kadra, finansirala država, ali i činjenicu da u Upravi policije postoji potreba njihovog radnog angažmana, kao i da su radna mjesta predviđena aktom o sistematizaciji, Vlada je zadužila se Ministarstvo unutrašnjih poslova da omogući zapošljavanja ovih lica.

Saglasno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018), Vlada je donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Budva. Imajući u vidu činjenicu da Skupština opštine Budva već duže od šest mjeseci ne ostvaruje svoje funkcije, odnosno ne izvršava zakonom utvrđene obaveze, čime je dovela u pitanje ostvarivanje prava građana, Vlada upozorava Skupština opštine Budva da, u roku od 15 dana, održi sjednicu Skupštine opštine radi ostvarivanja svojih funkcija, odnosno izvršavanja zakonom utvrđenih obaveza.

Vlada je donijela Odluku o produženju mandata Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija na period od dvije godine.Takođe, donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije, kojom se umjesto Veselina Rackovića, za člana Komisije imenuje prof. dr Aneta Spaić.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je zbog isteka mandata razriješila članove Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica i donijela Rješenje o izboru za članove Odbora Vladimira Beratovića, Dževata Redžematovića, Zdravka Mitrovića, Vlastimira Ristića i Dragoljuba Bulatovića.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 06.07.2018.


Naslov: Redakcija