Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

09.02.2017.


Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo javne uprave upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

 

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- je upisana u registrar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registrar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije lično, na arhivu Ministarstva javne uprave, radnim danima od 9 do 17 časova ili putem pošte na adresu: Ministarstvo javne uprave, Podgorica, Rimski trg, br. 45 "sa napomenom: "Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi".

Prijedlog za članove/ice Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: senad.crnovrsanin@mju.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 07.02.2017.