Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TRŽIŠNA INSPEKCIJA: Tokom 2017. godine biće nastavljen kontinuirani nadzor sa ciljem da se obezbijedi smanjenje broja povreda propisa, postigne viši stepen zaštite ekonomskih interesa potrošača, posebno njihove zaštite od nebezbjednih neprehrambenih proizvoda, te ojača svijest preduzeća o njihovoj odgovornosti u pogledu bezbjednosti proizvoda koje stavljaju na tržište

09.01.2017.


Tržišna inspekcija zadovoljna je postignutim rezultatima nadzora u 2016. godini, ali uvijek može bolje, ocijenila je glavni tržišni inspektor, Nada Đurđić i dodala da će fokus biti na suzbijanju pojava nelegalne prodaje robe, naročito na mjestima van prodajnih objekata.

Đurđić je ukazala da su realizovane sve zacrtane aktivnosti iz plana rada za prošlu godinu.

"Pri planiranju i sprovođenju nadzora za ovu godinu naglasak će biti na prioritetnim područjima nadzora u kojima rezultati iz prethodnih godina pokazuju učestalo kršenje odredbi zakona, kao i na kontrolama legaliteta obavljanja djelatnosti trgovine i zanatstva sa ciljem suzbijanja nezakonitog obavljanja djelatnosti", rekla je Đurđić u intervjuu agenciji Mina-business.

 Ona je objasnila da se u području nadzora djelatnosti trgovine prvenstveno teži suzbijanju pojava nelegalne nabavke i prodaje robe, naročito na raznim mjestima izvan prodajnih objekata ili na privremenim prodajnim mjestima i pijačnim prostorima.

"Smatramo da ćemo tim aktivnostima doprinijeti stvaranju legalnog tržišta kada je u pitanju promet robe i pružanje usluga u oblasti trgovine, te pružanja raznih zanatskih usluga, kao i stvaranju jednakih uslova za poslovanje preduzeća", navela je Đurđić.

Ona je ukazala da će biti nastavljen kontinuirani nadzor sa ciljem da se obezbijedi smanjenje broja povreda propisa, postigne viši stepen zaštite ekonomskih interesa potrošača, posebno njihove zaštite od nebezbjednih neprehrambenih proizvoda, te ojača svijest preduzeća o njihovoj odgovornosti u pogledu bezbjednosti proizvoda koje stavljaju na tržište.

"Pored planiranih aktivnosti u narednom periodu posebno ćemo biti posvećeni postupanju po inicijativama građana i preduzeća kao detekciji koja ukazuje na moguća kršenja propisa, te po prijavama i zahtjevima potrošača za zaštitu prava, s obzirom na to da pokazuju trend rasta i povećavaju udio broja kontrola u ukupnom broju inspekcijskih nadzora", precizirala je Đurđić.

Sveobuhvatnim inspekcijskim nadzorima Tržišna inspekcija će nastojati da doprinese i opadanju sive ekonomije u zemlji.

"U narednom periodu pažnju ćemo posvetiti razvijanju i jačanju saradnje s drugim tijelima na području zaštite potrošača i nadzora neprehrambenih proizvoda na tržištu, a naročito u segmentu sprovođenja zajedničkih inspekcijskih kontrola sa drugim inspekcijama u okviru Uprave za inspekcijske poslove, kako bi proaktivno djelovali na poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i bezbjednosti potrošača", navela je Đurđić.

Ona je, govoreći o pregledima i nepravilnostima koje je utvrdila Tržišna inspekcija, ukazala da su tržišni inspektori u prvih šest mjeseci prošle godine obavili 6,84 hiljade inspekcijskih pregleda, od čega 6,8 hiljada na unutrašnjem tržištu, a 42 pregleda po zahtjevima izvoznika za izdavanje certifikata za određene vrste robe u izvozu.

"Broj utvrđenih nepravilnosti u izvještajnom periodu je 3,48 hiljada, a odnose se na povredu propisa, između ostalog, o unutrašnjoj trgovini, zaštiti ekonomskih prava potrošača, opštoj bezbjednosti proizvoda, kao i zaštiti prava intelektualne svojine", rekla je Đurđić.

U oblasti unutrašnje trgovine, utvrđene nepravilnosti odnose se na nepoštovanje propisanih obaveza kod evidencije nabavke i prodaje robe, obavljanje trgovine bez prethodnog podnošenja prijave trgovine, neposjedovanje dokaza o nabavci robe, kao i obavljanje trgovine bez ispunjenih minimalnih-tehničkih uslova.

"Na području zaštite potrošača, najčešće nepravilnosti se odnose na cijene, obavještenje o robi, neizdavanje ili izdavanje računa koji nijesu propisane sadržine, saobraznost i garantni list, zloupotrebu izraza garancije, ponudu popravke ili održavanje proizvoda, dostupnosti rezervnih djelova i servis, dokumentaciju koja prati robu, posebne uslove prodaje, posebne prodajne pogodnosti, istekli rok upotrebe, prigovor po osnovu reklamacije proizvoda – cijene, kao i neisticanje obavještenja o mjestu i načinu podnošenja prigovora", precizirala je Đurđić.

U oblasti bezbjednosti proizvoda utvrđene nepravilnosti se odnose na plasiranje nebezbjednih i opasnih proizvoda na tržištu. U oblasti zaštite prava intelektualne svojine utvrđene nepravilnosti se odnose na neovlašćenu prodaju optičkih diskova, neovlašćeno korišćenje softvera i robnog znaka - žiga, kao i na njegovu povredu putem reklame.

U izvještajnom periodu u prošloj godini podnesena je jedna krivična prijava za djelo lažnog predstavljanja.

 Prema riječima Đurđić, u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, tržišni inspektori su u izvještajnom periodu u 1,01 hiljadu slučajeva izrekli mjeru ukazivanja, dok su u 2,47 hiljada slučajeva donijeli rješenja.

"Za počinjene prekršaje, u periodu od januara do juna, tržišni inspektori su izdali 2,67 hiljada prekršajnih naloga na ukupan iznos od 712,27 hiljada eura, a podnijeli su i 32 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima", precizirala je Đurđić.

Ona je ukazala da je Tržišna inspekcija i prošle godine bila posebno posvećena suzbijanju sive ekonomije i kontrole obavljala u skladu sa Akcionim planom za suzbijanje te pojave.

"Tržišni inspektori su utvrdili da su 92 subjekta nadzora obavljala djelatnost prometa robe bez podnošenja propisane prijave trgovine, a u oblasti zanatstva u 38 slučajeva obavljanja je djelatnost bez prethodno podnešene prijave nadležnom organu lokalne uprave", saopštila je Đurđić.

Prema njenim riječima, realizovana je stalna kontrola nabavke i prodaje robe. U dijelu nabavke robe utvrđeno je u 29 slučajeva da su subjekti nadzora obavljali promet robe bez dokaza o njenoj nabavci. Prema tom osnovu u 23 slučaja privremeno je oduzeta roba u vrijednosti od 2,12 hiljada eura, a radi se o raznim vrstama robe, odnosno cigareta, rezanog duvana, CD-ova i naočara.

 Takođe, u dijelu prodaje robe obavljana je stalna kontrola izdavanja računa potrošačima, sa aspekta zaštite prava potrošača. U 41 slučaju utvrđena je nepravilnost kod preduzeća koja se odnosila na neizdavanje ili izdavanje računa koji nijesu bili propisane sadržine.

Pored toga, realizovan je kontinuirani nadzor nad prometom duvanskih proizvoda i to sa aspekta primjene zakona koji uređuju tu oblast. Za prvih šest mjeseci prošle godine, obavljena su 564 inspekcijska pregleda i utvrđeno 25 nepravilnosti koje su se odnosile na neposjedovanje dokaza o nabavci duvanskih proizvoda, neisticanje oznake o zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina, neisticanje maloprodajnih cijena, kao i stavljanje u promet neobrađenog duvana.

"Za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u oblasti prometa duvanskih proizvoda, inspektori su preduzeli četiri mjere ukazivanja i 21 rješenje, od čega 21 o privremenom oduzimanju robe. U sedam slučajeva roba je oduzeta od NN lica. Izdato je 13 prekršajnih naloga i podnesen je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka", rekla je Đurđić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.01.2016.


Naslov: Redakcija