Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O EVIDENCIJI NABAVKE I PRODAJE ROBE I PRUŽANjU TRGOVINSKIH USLUGA: Udruženje špeditera zalaže se za izmjenu Pravilnika, u cilju smanjenja troškova zakupa na graničnim prelazima i elektronskog vođenja trgovačke knjige


Odbor udruženja špeditera podnijeće nadležnim organima inicijative u vezi sa smanjenjem troškova zakupa na graničnim prelazima, elektronskim vođenjem trgovačke knjige, izmjenom Pravilnika o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga ("Sl. list CG", br. 34/2012 i 18/2013).

Iniciraće i izmjenu Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 7/2002, 38/2002, 72/2002, 21/2003, 31/2003 - odluka US, 29/2005 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 21/2008, 40/2011 - dr. zakon, 39/2011 - dr. zakon, 28/2012 - dr. zakon i 62/2013), da bi se omogućilo istupanje robe u vazdušnom saobraćaju sa putnikom, uz podnošenje deklaracije i fakture, a bez podnošenja manifesta, rečeno je na sjednici na kojoj je razmatran ambijent za poslovanje špeditera i predlozi za njegovo unapređenje.

Kako se navodi u saopštenju Privredne komore Crne Gore, članovima Odbora prezentovani su digitalni sertifikati e-servis Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, kao i sertifikat Excelent SME.

U radu sjednice učestvovali su Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, Stevan Ljumović, generalni direktor Direktorata e-uprave Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Vesna Simonović, iz istog ministarstva i Andrea Vujačić, Pošta Crne Gore i privrednici.

Na sjednici su akcentovane realizovane aktivnosti Privredne komore Crne Gore kojim je doprinijela unapređenju uslova za poslovanje u ovoj oblasti. Na predlog članova Udruženja špeditera organizovana je radionica sa predstavnicima nadležnih državnih organa o primjeni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV ("Sl. list RCG", br. 81/2005, 2/2006 i 10/2006 i "Sl. list CG", br. 6/2008, 46/2008, 11/2009, 62/2015, 69/2015 i 21/2016).

Upućene su inicijative za izmjenu Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr. i 76/2005 i "Sl. list CG", br. 76/2008, 50/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 61/2011, 28/2012, 38/2013, 45/2014 i 8/2015 - dr. zakon) u dijelu koji se odnosi na označavanje mineralnih ulja i Uredbe o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom ("Sl. list CG", br. 50/2009), te Pravilnika o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju ("Sl. list RCG", br. 78/2006 i 57/2007 i "Sl. list CG", br. 52/2010, 34/2011, 27/2013, 52/2014 i 8/2015). Raspravljano je o rješavanju problema ekskluzivnog prava pretovara kontejnera i generalnih tereta na području barske luke.

U okviru Dana otvorenih vrata sa Upravom carina razmotrene su elektronska provjera EUR 1 iz Turske putem web aplikacije, primjena Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona ("Sl. list RCG", br. 15/2003 i 81/2006 i "Sl. list CG", br. 38/2008, 28/2012 - dr. zakon i 11/2016) u dijelu koji se odnosi na označavanje/izdvajanje carinske od necarinske robe, kao i sprovođenje carinskog postupka za stavljanje robe u slobodan promet u Putničkom terminalu Bar. Konstatovano je da će dugo zadržavanje robe zbog provjere sertifikata biti otklonjeno primjenom novih aplikativnih rješenja kao i da će se voditi računa o troškovima držalaca skladišta prilikom odvajanja carinske i necarinske robe.

Neusklađenost organizacije rada inspekcijskih službi sa potrebama privrednika na granici Dobrakovo ima negativne posljedice na njihovo i poslovanje luke u Baru, smatraju špediteri, i ovaj problem posebno dolazi do izražaja u slučajevima kada je riječ o pregledu robe kratkog roka trajanja.

Takođe, ukazuju da još uvijek postoje primjeri neujednačene prakse sprovođenja određenih propisa u različitim carinarnicama.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović je podsjetila da je, sagledavajući uslove poslovanja, Odbor Udruženja špeditera od osnivanja 2010. godine ukazivao na potrebu prilagođavanja radnog vremena inspekcijskih službi, imajući pritom razumijevanje jer su za to nedostajala potrebna sredstva.

Prisustvo inspektora na graničnim prelazima, mimo radnog vremena, način je za kratkoročno prevazilaženje ove situacije, dok bi cjelodnevna pokrivenost najprometnijih prelaza značajno unaprijedila poslovanje svih preduzeća koja se bave spoljnom trgovinom, smatra ona.

Izvor: Vebsajt CdM, 07.04.2016.