Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI DANILOVGRAD NA PERIOD OD PET GODINA UZ MOGUĆNOST PRODUŽENJA PERIODA ZAKUPA

07.12.2016.


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 44/2010), i zaključka Vlade Crne Gore broj 08-2802, Ministarstvo poljoprivede i ruralnog razvoja objavljuje javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Danilovgrad na period od pet godina uz mogućnost produženja perioda zakupa.

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet davanja u zakup je državna imovina na kojoj pravo raspolaganja ima Vlada Crne Gore a koju čine katastarske parcele, i to:

• kat. parcele br. 1458, po kulturi pašnjak 6. klase, ukupne površine 3.711m2, upisane u list nepokretnosti broj 345, KO Novo selo, opština Danilovgrad.

2. Početna cijena na javnom nadmetanju

Početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 445,32€ (četiristotine četirističetrdesetpet eura i tridesetdvacenta).

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, dana 15.12.2016. godine, četvrtak, sa početkom u 11 časova.

4. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene zakupnine i to: 22,26 €.

Depozit se uplaćuje na žiro-račun Budžeta 832-52007-55- za učešće na javnom nadmetanju.

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 15, u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, svakog radnog dana, do 12.12.2016. godine (od 10-15 časova).

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjem nivou.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja zaključi Ugovor o zakupu predmetnih nepokretnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem na javnom nadmetanju koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na kontakt telefon: 020/482-225.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 06.12.2016.


Naslov: Redakcija