Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Centralna banka navodi da HAAB ne može da nameće dodatne obaveze klijentima


Centralna banka Crne Gore (CBCG) dostavila je nedavno Skupštini Izvještaj o nadzoru nad primjenom Zakona o konverzijikredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR("Sl. list CG", br. 46/2015 - dalje: Zakon), o kojem će se raspravljati u ponedjeljak 7. decembra 2015. godine, na sjednici Odbora za ekonomiju.

Hypo Alpe Adria banka HAAB pokrenula je inicijativu za preispitivanje ustavnosti Zakona čiji ishod može uticati na buduće obaveze klijenata, što im je prezentovala kroz novi aneks ugovora.

U izvještaju CBCG je ukazala na činjenicu da pojedine odredbe iz aneksa ugovora, pored sadržaja koji je informativnog karaktera sadrže i formulacije koje na određen način prejudiciraju posljedice eventualne odluke Ustavnog suda, te mogu uticati na opredjeljivanje klijenata za potpisivanje aneksa ugovora.

"Pojedinim spornim odredbama iz aneksa ugovora uspostavljanje ugovornog odnosa faktički se uslovljava nametanjem određenih obaveza klijentima. Neprihvatanje takvih odredbi od strane klijenta ne može biti razlog da se ugovor ne zaključi, jer je obaveza potpisivanja ugovora od strane Banke utvrđena Zakonom, a tim zakonom nije dato ovlašćenje Hypo Alpe Adria banci da u novom ugovoru na bilo koji način definiše dodatne obaveze klijenata, bez obzira da li su u pitanju stvarne iii potencijaine obaveze", navodi se u Izvještaju CBCG.

Prema podacima dostavljenim od Hypo Alpe Adria banke do dana stupanja na snagu Zakona, zaključena su ukupno 762 ugovora o kreditu u CHF u ukupnom iznosu od 208 miliona franaka, odnosno skoro 130 miliona eura.

Banka je konverzijom obuhvatila ukupno 482 kreditne partije, za koje je pripremila ponude i anekse ugovora.

"Po podacima sa stanjem na dan 22. novembar 2015. godine ukupno je prihvaćena 321 ponuda, a zaključeno 156 ugovora. Sa informacijama kojima Centralna banka raspolaže, većina korisnika kredita koja je prihvatila ponudu Hypo Alpe Adria banke, a nije potpisala novi ugovor, čeka razrješenje pitanja spornih odredbi iz predloženih aneksa ugovora, pa se može očekivati da će nakon razrješenja ovog pitanja pristupiti potpisivanju ugovora", ističe se u Izvještaju CBCG.

Hypo Alpe Adria banka nije izvršila konverziju, niti je ponudila ugovore o konverziji i reprogramu, za dvije kategorije lica sa kojima je bila zaključila ugovore o kreditu, i to: lica koja su prije stupanja na snagu Zakona otplatila kredit, redovnom prijevremenom otplatom, uključujući i lica sa kojima je banka raskinula ugovor i naplatu potraživanja izvršila prinudnim putem. Takođe, konverzija nije obuhvatila osobe sa kojima je banka, zbog neurednosti u plaćanju, raskinula ugovor i potraživanja po osnovu tih ugovora prenijela na druga lica.

"Broj ovih korisnika kredita i iznos ovih potraživanja je značajan (245). Konverzijom nije obuhvaćeno 116 kreditnih partija koje su otplaćene prije stupanja na snagu Zakona, a ukupni odobreni iznos ovih kredita je iznosio 24 miliona eura. Po podacima pribavljenim od HAAB, ukupan broj potraživanja koja nijesu obuhvaćena konverzijom jer su ustupljena drugim licima iznosi 129", objašnjeno je u izvještaju.

Prema mišljenju CBCG, postoje značajni problemi u primjeni Zakona koji se mogu adekvatno prevazići samo odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona.

"Centralna banka je mišljenja da je, ukoliko je stvarna namjera zakonodavca bila da se Zakonom obuhvate i potraživanja po osnovu kredita koja su ustupljena trećim licima, kao i potraživanja koja su zatvorena prije stupanja na snagu zakona, potrebno odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona detaljno urediti sljededa pitanja: tretman kredita koji su zatvoreni kroz redovnu otplatu obaveza iz ugovora, jednokratnu otplatu preostalog duga ili prinudno namirenje; tretman kredita po kojima su potraživanja ustupljena tim licima", zaključili su u CBCG.

Kako je navedeno u izvještaju CBCG, izvršena konverzija je proizvela negativne finansijske efekte za HAAB.

"Po posljednjim finansijskim iskazima HAAB je prije izvršene konverzije iskazala gubitak u tekućoj godini od 1,1 milion eura. Po finansijskim iskazima na dan 30.9.2015. godine, u koji su uključeni efekti sprovedene konverzije, Banka iskazuje gubitak u tekućoj godini od 12.7 miliona eura. Kao rezultat konverzije HAAB je imala troškove obezvređenja u iznosu od 11.5 miliona i odnose se na sve kredite koji su bili predmet konverzije", piše u Izvještaju Centralne banke.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.12.2015.