Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU: Nacrtom zakona nezadovoljni predstavnici radnika i u Komori stečajnih upravnika

07.08.2018.


Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajunije predloženo rješavanje elementarnih prava radnika stečajnih preduzeća, zbog čega su nezadovoljni i predstavnici radnika i u Komori stečajnih upravnika.

Na elementarna prava radnika stečajnih preduzeća i druga prava upozoravali su krajem prošle godine iz Unije slobodnih sindikata, zatim Sindikat Kombinata aluminijuma, a potom i Agencija za sprečavanje korupcije.

"Neshvatljivo je da i pored naših 'mukotrpnih ratova', međunarodnih konvencija, pisci novog zakona nijesu vodili računa o pravima o radnika u stečajnim preduzećima. Šokirani smo činjenicom da ni u Nacrtu ovog dopunjenog zakona nema naših prava na godišnji odmor, plaćena odsustva, sindikalno organizovanje, pravo na ljekarske preglede itd.", rekla je Sandra Obradović, predsjednica Sindikata Kombinata aluminijuma, najvećeg stečajnog preduzeća.

Ona je istakla da je 2017. godine podržana i inicijativa Unije slobodnih sindikata da se izjednače prava radnika u stečaju sa radnicima drugih preduzeća, ali i da je taj predlog u decembru prošle godine "neočekivano skinut sa dnevnog reda".

"Apelujemo na Radnu grupu, budući da se već drugi put zaredom mijenja Zakon o stečaju, da se napokonom uvrste makar u jednom dijelu prava angažovanih radnika u stečaja te da se izjednače sa pravima radnika ostalih preduzeća koji ih uživaju u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US)", ukazala je Obradović.

Nacrt izmjena i dopuna Zakona o stečaju je na javnoj raspravi do 7. septembra. Predloženo je, između ostalog, da stečajni upravnici ubuduće moraju da imaju licencu za rad i najmanje pet godina radnog iskustva.

Novim predloženim rješenjem o kojem se raspravlja još nešto manje od dva mjeseca nijesu zadovoljni ni u Komori stečajnih upravnika u kojoj smatraju da bi trebalo pisati nove izmjene važećeg Zakona.

"Komora stečajnih upravnika se u dva navrata obraćala Ministarstvu ekonomije za učešće u radnoj grupi za izradu Zakona o stečaju, a sve iz razloga što stečajni upravnici u najvećoj mjeri vrše poslove koje propisuje Zakon o stečaju. Prije nekoliko dana se pojavio Nacrt zakona o stečaju koji je u određenim segmentima nedorečen i ne tretira na pravi način status i položaj stečajnih upravnika. Nejasnoće su u pogledu licenciranja stečajnih upravnika, sticanja licence, edukacije stečajnih upravnika", saopštili su iz Komore.

Kako se precizira Nacrtom dopunjenog zakona, za upravnike neće moći da budu imenovana lica osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje posla. Upravnici će, kao i do sada, morati da imaju položen stručni ispit, državljanstvo Crne Gore i da budu na listi stečajnih upravnika. U Nacrtu se navodi da će licencu stečajnim upravnicima izdavati Ministarstvo pravde na period od pet godina, te da se ona može produžiti za isti period u skladu sa dopunjenim zakonom.

Predviđeno je imenovanje stečajnih upravnika po redosljedu sa liste, osim u slučaju kad sud smatra da upravnik ne raspolaže stručnošću i iskustvom potrebnim za vođenje stečaja.

I do sada je predsjednik Privrednog suda sa ostalim stečajnim sudijama imao diskreciona ovlašćenja da u zavisnosti od složenosti stečajnog postupka, bira upravnike "sa iskustvom" koji će ih voditi.

Nacrtom izmjena predviđeno je da visinu troškova polaganja stručnog ispita i ispita provjere znanja za upravnika, utvrđuje ministar pravde, te da će on obrazovati i komisije za polaganja ispita, čiji će se članovi birati na period od dvije godine.

Iz Komore stečajnih upravnika pitaju da li se novim polaganjem ukidaju prethodno stečena prava o sticanju zvanja stečajnog upravnika i pogotovu način izdavanja licenci, koje obično izdaju strukovne organizacije.

Zaključak Komore je da ima dobrih rješenja, ali su "neprecizna i treba ih doraditi, kao i da ovaj Zakon otežava status stečajnih upravnika".

Na pitanje, na koji način će biti uređen prestanak licence za obavljanje posla upravnika, predsjednik Stečajnog odjeljena Privrednog suda Ivan Kovačević je kazao da licenca prestaje da važi na zahtjev Privrednog suda, samog upravnika, odnosno prestankom uslova iz Zakona koji reguliše imenovanje stečajnog upravnika

Iz Privrednog suda su rekli da je pred tim sudom toku 290 stečajnih postupaka. "Od početka 2018. godine nad sedam stečajnih dužnika proglašen ja bankrot, odnosno donijeto je rješenje o bankrotstvu", ukazali su iz Suda.

Iz privrednog suda su ranije kazali da je u 2017. godini nad 602 društva otvoren stečajni postupak. Ukoliko se taj broj uporedi sa brojem otvorenih stečajnih postupaka u 2016. godini, kada je nad 542 društava otvoren stečajni postupak, primjećuje se da postoji tendecija rasta broja stečajnih postupaka. Prema podacima Ministarstva pravde iz aprila ove godine, u Crnoj Gori trenutno imaju 222 stečajna upravnika.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Biljana Matijašević, Milorad Milošević, 04.08.2018.


Naslov: Redakcija