Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja i ostvarivanja prava na zaradu, naknadu zarade i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, način obezbjeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovih prava.

Zaposleni u javnom sektoru

Član 2

Zaposleni u javnom sektoru, u smislu ovog zakona, je:

1)    zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: državni sektor);

2)    zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave (u daljem tekstu: lokalni sektor);

3)    zaposleni u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom;

4)    zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava;

5)    zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja;

6)    zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja;

7)    lice u službi u Vojsci Crne Gore;

8)    policijski službenik.

Zaposleni, u smislu stava 1 ovog člana, je i lice koje je izabrano, imenovano ili postavljeno u skladu sa propisima.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Utvrđivanje zarade

Član 4

Zarada zaposlenog u javnom sektoru (u daljem tekstu: zaposleni) utvrđuje se pojedinačnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Principi

Član 5

Utvrđivanje zarada zaposlenih zasniva se na principima

 

1)    ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo odnosno podnivo kvalifikacija;

2)    transparentnosti zarada;

3)    fiskalnoj održivosti zarada.

Javnost zarada

Član 6

Podaci o zaradama, naknadi zarada i drugim primanjima zaposlenih dostupni su javnosti, u skladu sa zakonom.

Obezbjeđivanje sredstava za zarade

Član 7

Sredstva za zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih u državnom sektoru, odnosno lokalnom sektoru i kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 7 i 8 ovog zakona, obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore, odnosno budžetu lokalne samouprave za fiskalnu godinu.

Sredstva za zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih kod nezavisnih i regulatornih tijela i kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, obezbjeđuju se iz njihovih prihoda.

Utvrđivanje sredstava za zarade

Član 8

Sredstva za isplatu zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih iz člana 2 stav 1 tač. 1, 2, 7 i 8 i stava 2 ovog zakona za fiskalnu godinu utvrđuju se u procesu planiranja Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 1 ovog člana utvrđuju se i na osnovu kretanja deficita, odnosno suficita na gotovinskoj osnovi Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave i rezultata finansijskog poslovanja.

Uslovi za povećanje odnosno smanjenje zarada

Član 9

Sredstva za zarade, u procesu planiranja Budžeta Crne Gore, mogu se povećati kada je Budžet uravnotežen ili je ostvaren suficit, odnosno smanjiti kad Budžet ostvaruje deficit tekućeg Budžeta preko nivoa od 2% bruto domaćeg proizvoda.

Smanjenje fonda zarada

Član 10

Prilikom planiranja budžeta, lokalna samouprava čije obaveze po osnovu otplate hartija od vrijednosti, kredita, garancija i poreza i doprinosa prelaze 10% tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dužna je da smanji sredstva za zarade za 10%, osim lokalna samouprava koja uredno izmiruje sve svoje obaveze.

Pravna lica iz člana 2 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona, koja su u prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju dužna su da smanje zarade na iznos minimalne zarade u Crnoj Gori, do postizanja pozitivnih rezultata koji će biti potvrđeni od strane nezavisnog revizora.

II. ZARADA ZAPOSLENOG

Struktura zarade

Član 11

Zarada zaposlenog sastoji se od: 1) osnovne zarade;

2)    posebnog dijela zarade;

3)    dodataka na osnovnu zaradu i

4)    varijabilnog dijela zarade.

Način utvrđivanja osnovne zarade

Član 12

Osnovna zarada zaposlenog za puno radno vrijeme i standardni radni učinak utvrđuje se množenjem koeficijenta predviđenog za grupe i podgrupe u koje je raspoređeno njegovo zvanje sa obračunskom vrijednošću koeficijenta koju utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Obračunsku vrijednost koeficijenta predlaže Vladi organ državne uprave nadležan za poslove budžeta (u daljem tekstu: Ministarstvo), nakon obavljenih pregovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Obračunsku vrijednost koeficijenta iz stava 1 ovog člana, u bruto iznosu, Vlada utvrđuje najkasnije do decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, Vlada na predlog organa rukovođenja u javnom sektoru koji ima problem sa izvršenjem budžeta, odnosno poslovnog plana, može utvrditi nižu obračunsku vrijednost koeficijenta od iznosa utvrđenog aktom Vlade za fiskalnu godinu.

Posebni dio zarade

Član 13

Posebni dio zarade obuhvata naknadu troškova toplog obroka i regresa.

Posebni dio zarade, u bruto iznosu, iznosi 70% obračunske vrijednosti koeficijenta iz

člana 12 st. 3 i 4 ovog zakona.

Isplata zarade

Član 14

Zaposlenom se zarada isplaćuje mjesečno.

Dodaci na osnovnu zaradu

Član 15

Dodaci na osnovnu zaradu su:

1)    dodatak za rad noću, rad u dane državnog ili vjerskog praznika i rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad);

2)    dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima;

3)    specijalni dodatak;

4)    dodatak po osnovu godina radnog staža (minuli rad);

5)    dodatak za dežurstvo i pripravnost.

Visina dodatka

Član 16

Visina dodatka po času na osnovnu zaradu (dodatak za rad noću, dodatak za rad u dane državnog ili vjerskog praznika, dodatak za prekovremeni rad i dodatak za dežurstvo i pripravnost) se utvrđuje u iznosima utvrđenim kolektivnim ugovorom.

Dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima

Član 17

Dodatak na osnovnu zaradu zaposlenom za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima može biti određen u visini do 25% osnovne zarade.

Radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana, za državne službenike, policijske službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država utvrđuju se propisom Vlade, a za lokalne službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač lokalna samouprava propisom nadležnog organa lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva.

Radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana za zaposlene u nezavisnim i regulatornim tijelima i pravnim licima iz člana 2 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, utvrđuju se aktom nadležnog organa ovih pravnih lica uz saglasnost Ministarstva.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodataka za zaposlene iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona utvrđuju se propisom Vlade na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane uz saglasnost Ministarstva.

Dodatak na zaradu iz stava 1 ovog člana ne može ostvariti zaposleni iz člana 22 stav 1 ovog zakona raspoređen u grupe poslova A, B i C i lica izabrana, imenovana ili postavljena kod pravnih lica, organa i službi iz člana 2 stav 1 tač. 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ovog zakona.

Specijalni dodatak

Član 18

Zaposleni koji radi na specifičnim poslovima u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina ostvaruje pravo na specijalni dodatak.

Radna mjesta, uslove, način ostvarivanja i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom Vlade na predlog Ministarstva.

Najviši iznos dodatka na osnovnu zaradu

Član 19

Zaposleni može ostvariti dodatak na osnovnu zaradu po osnovu iz čl. 16, 17 i 18 ovog zakona najviše do 45% visine osnovne zarade.

Minuli rad

Član 20

Osnovna zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža 0,5%.

Varijabilni dio zarade

Član 21

Varijabilni dio zarade, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, pripada zaposlenom sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada.

Uslove i način ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u državnom sektoru, lica u službi u Vojsci Crne Gore i policijske službenike utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Za zaposlene u lokalnom sektoru, uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade, po pribavljenom mišljenju Ministarstva, pod uslovom da lokalna samouprava:

1)    nije prezadužena (nije obuhvaćena sanacionim planom) i

2)    nema poreskih i drugih dugovanja prema Budžetu Crne Gore.

Uslovi i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5, i 6 ovog zakona, utvrđuju se aktom nadležnog organa ovih pravnih lica uz saglasnost Vlade, po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Raspoređivanje u grupe poslova

Član 22

avisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, pojedina zvanja u javnom sektoru raspoređuju se u sljedeće grupe poslova i izražavaju se u koeficijentima i to:

 

Podgrupa

 

 

 

 

 

Koeficije

 

 

 

 

 

Zvanja

 

 

nt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslova A

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Predsjednik Crne Gore

 

32

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine Crne Gore

 

30

 

 

2

 

 

Predsjednik Vlade Crne Gore

 

30

 

 

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore

 

30

 

 

 

Grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslova B

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vrhovni državni tužilac

 

28

 

 

 

 

 

 

Potpredsjednik Skupštine

 

27

 

 

2

 

 

Potpredsjednik Vlade

 

27

 

 

 

 

Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenik predsjednika Ustavnog suda

 

 

27

 

 

3

 

 

Poslanik

 

 

26

 

 

4

 

 

Ministar

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Sudija Vrhovnog suda

 

 

26

 

 

5

 

 

Sudija Ustavnog suda

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Glavni Specijalni tužilac

 

 

26

 

 

6

 

 

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije

 

 

26

 

 

7

 

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

 

 

26

 

 

 

 

 

 

Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost

 

 

25

 

 

8

 

 

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Apelacionog suda

 

 

25

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog suda

 

 

24

 

 

9

 

 

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu

 

 

24

 

 

 

 

Specijalni tužilac

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Generalni sekretar Predsjednika

 

 

24

 

 

10

 

 

Generalni sekretar Skupštine

 

 

24

 

 

 

 

Generalni sekretar Vlade

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalni sekretar Ustavnog suda

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa

 

 

24

 

 

11

 

 

Član Senata Državne revizorske institucije

 

 

24

 

 

 

 

Glavni revizor

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni savjetnik predsjednika Vlade

 

 

24

 

 

 

 

 

 

Sudija Apelacionog suda

 

 

23

 

 

12

 

 

Sudija Upravnog suda

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Višeg suda

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva

23

 

 

 

 

 

Predsjednik Privrednog suda

23

 

 

 

 

 

Zamjenik generalnog sekretara Skupštine

23

 

 

13

 

 

Zamjenik generalnog sekretara Vlade

23

 

 

 

 

Zamjenik generalnog sekretara Ustavnog suda

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni sekretar

23

 

 

14

 

 

Zamjenik Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa

22

 

 

 

 

Zamjenik glavnog revizora

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šef kabineta Predsjednika Crne Gore

22

 

 

15

 

 

Šef kabineta predsjednika Skupštine

22

 

 

 

 

Šef kabineta predsjednika Vlade

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šef kabineta predsjednika Vrhovnog suda

22

 

 

 

 

 

Predsjednik Državne izborne komisije

22

 

 

16

 

 

Sudija Višeg suda

22

 

 

 

 

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik osnovnog suda

22

 

 

 

 

 

Savjetnik Predsjednika Crne Gore

22

 

 

17

 

 

Savjetnik predsjednika Skupštine

22

 

 

 

 

 

Savjetnik predsjednika Vlade

22

 

 

 

 

 

Sekretar Državne izborne komisije

20

 

 

18

 

 

Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo

20

 

 

 

 

Pomoćnik generalnog sekretara Vlade

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva

20

 

 

 

 

 

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki

20

 

 

19

 

 

Predsjednik Komisije za žalbe

20

 

 

 

 

 

Predsjednik Višeg suda za prekršaje

20

 

 

Grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

poslova C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor Poreske uprave

19

 

 

 

 

 

Direktor Uprave carina

19

 

 

1

 

 

Direktor Uprave za inspekcijske poslove

19

 

 

 

 

 

Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

19

 

 

 

 

 

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka

19

 

 

 

 

 

Starješina samostalnog organa uprave

19

 

 

2

 

 

Direktor Centra za posredovanje

19

 

 

 

 

 

Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

19

 

 

 

 

 

Sudija Privrednog suda

18.5

 

 

3

 

 

Sudija Višeg suda za prekršaje

18.5

 

 

 

 

 

Predsjednik suda za prekršaje

18.5

 

 

 

 

 

Sekretar ministarstva

18

 

 

4

 

 

Generalni direktor u ministarstvu

18

 

 

 

 

Savjetnik potpredsjednika Vlade

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Načelnik odjeljenja za vojno-obavještajne i bezbjedonosne poslove

18

 

 

 

 

 

Sudija osnovnog suda

18

 

 

 

 

 

Državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu

18

 

 

6

 

 

Sekretar Vrhovnog suda

18

 

 

 

 

 

Sekretar Sudskog Savjeta

18

 

 

 

 

 

Sekretar Tužilačkog Savjeta

18

 

 

7

 

 

Sekretar socijalnog savjeta

18

 

 

8

 

 

Starješina organa uprave u sastavu

17

 

 

 

 

 

Pomoćnik direktora Poreske uprave

16

 

 

 

 

 

Pomoćnik direktora Uprave carina

16

 

 

9

 

 

Pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove

16

 

 

 

 

 

Pomoćnik direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

16

 

 

 

 

 

Pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka

16

 

 

10

 

 

Pomoćnik starješine samostalnog organa uprave

16

 

 

11

 

 

Član Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki

15

 

 

12

 

 

Sudija Suda za prekršaje

14.5

 

 

13

 

 

Pomoćnik starješine organa uprave u sastavu

13.5

 

 

 

 

Rukovodilac kancelarije u Vladi

13.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar stalnog radnog tijela Vlade

12.5

 

 

14

 

 

Ustavno sudski savjetnici

12.5

 

 

 

 

Savjetnik u Vrhovnom sudu

12.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjetnik u Vrhovnom državnom tužilaštvu

12.5

 

 

Grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

poslova D

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Načelnik, rukovodilac ili drugo odgovarajuće zvanje u Skupštini,

 

 

 

 

 

Vladi i ministarstvu

9.4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Šef kabineta ministra

9.4

 

 

3

 

 

Glavni inspektor

9.4

 

 

4

 

 

Šef ili drugo odgovarajuće zvanje u Skupštini, Vladi i ministarstvu

8.5

 

 

5

 

 

Načelnik, šef, koordinator ili drugo odgovarajuće zvanje u drugom

 

 

 

 

 

organu uprave

7.6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Samostalni savjetnik I

7.4

 

 

7

 

 

Inspektor I

7.4

 

 

8

 

 

Ovlašćeno službeno lice I

7.4

 

 

9

 

 

Samostalni savjetnik II

7.2

 

 

10

 

 

Inspektor II

7.2

 

 

11

 

 

Ovlašćeno službeno lice II

7.2

 

 

12

 

 

Samostalni savjetnik III

7.0

 

 

13

 

 

Inspektor III

7.0

 

 

14

 

 

Ovlašćeno službeno lice III

7.0

 

 

15

 

 

Viši savjetnik I

6.5

 

 

16

 

 

Viši savjetnik II

5.1

 

 

17

 

 

Viši savjetnik III

5.9

 

 

18

 

 

Savjetnik I

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Savjetnik II

5.1

20

Savjetnik III

4.8

21

Samostalni referent

4.1

22

Viši referent

3.8

23

Referent

3.5

24

Viši namještenik

3.1

25

Namještenik

2.6

Kada se drugim propisom utvrđuju zvanja koja nijesu raspoređena u grupe poslova iz stava 1 ovog člana, tim propisom izvršiće se njihovo raspoređivanje u grupe poslova, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja u skladu sa ovim zakonom i propisima o državnim službenicima i namještenicima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Utvrđivanje zarada u lokalnom sektoru

Član 23

Koeficijenti za zarade zaposlenih u lokalnom sektoru, utvrđuju se u okviru Grupe poslova D iz člana 22 stav 1 ovog zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Zarade lokalnih funkcionera utvrđuju se u okviru Grupe poslova C iz člana 22 stav 1 ovog zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave.

Koeficijent za utvrđivanje zarade gradonačelnika i predsjednika opština utvrđuje se zavisno od broja stanovnika u lokalnoj samoupravi, i to:

 

Grupa

Kriterijum

Koeficijent

 

 

 

1

do 10.000 stanovnika

18.00

 

 

 

2

od 10.000 do 50.000 stanovnika

20.00

 

 

 

3

od 50.000 do 100.000 stanovnika

22.00

 

 

 

4

preko 100.000 stanovnika

25.00

 

 

 

 

Broj stanovnika iz stava 3 ovog člana određuje se prema podacima koje utvrđuje organ uprave nadležan za poslove statistike.

Posebne grupe poslova

Član 24

Koeficijenti za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se kolektivnim ugovorom ili drugim aktom uz saglasnost

Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Zarade rukovodećih lica iz člana 2 stav 1 tačka 3 ovog zakona utvrđuju se u okviru Grupe poslova B, C i D, a ne više od Podgrupe B 4 iz člana 22 stav 1 ovog zakona, uz saglasnost Vlade.

Zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se propisom Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Grupe poslova i koeficijenti za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se propisom Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Zarade rukovodećih lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona utvrđuju se u okviru

Grupe poslova B, C i D, a ne više od Podgrupe B 9 iz člana 22 stav 1 ovog zakona, u skladu sa kolektivnim ugovorom, uz saglasnost Vlade.

Nagrada

Član 25

Zaposleni kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona, koji ostvaruju sopstvene prihode u skladu sa zakonom, za izuzetne rezultate i kvalitet rada, kojima doprinese uvećanju prihoda najmanje 20% u odnosu na prethodnu godinu ili umanjenju rashoda najmanje 20% u odnosu na prethodnu godinu, može iz sopstvenih prihoda ostvariti godišnju nagradu u iznosu od jedne do pet prosječnih neto zarada u tom pravnom licu, u skladu sa kolektivnim ugovorom ili drugim aktom uz saglasnost Vlade.

Ograničenja

Član 26

Zaposleni u javnom sektoru ne mogu ostvariti druge naknade osim onih koje su utvrđene ovim zakonom.

Druge naknade, u smislu stava 1 ovog člana, su naknade za članstvo u komisiji, savjetu i radnom tijelu, koje obrazuje državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave i lokalne samouprave, nezavisno i regulatorno tijelo i pravna lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona.

Ograničenje iz stava 2 ovog člana se ne odnosi na ispitne komisije, koje se organizuju u javnom sektoru u skladu sa zakonom, a služe za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa.

Komisije iz stava 3 ovog člana se finansiraju iz sredstava koja uplaćuju kandidati.

Zarada za izuzetan kadar

Član 27

Koeficijent za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije utvrđuje se u Grupe poslova A i B člana 22 stav 1 ovog zakona uz prethodnu saglasnost Vlade.

Izuzetno, zarade za zaposlene iz stava 1 ovog člana i eksterni kadar koji je od posebnog interesa za državu, mogu se utvrđivati po koeficijentima koji su viši od koeficijenta iz Grupe poslova A iz člana 22 stav 1 ovog zakona, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Minimalna zarada

Član 28

Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu utvrđenu u skladu sa propisima o radu, za standardni radni učinak i puno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom.

Zarada pripravnika

Član 29

Zarada pripravnika sa III i IV nivoom kvalifikacije obrazovanja utvrđuje se u iznosu od 40% prosječne zarade, sa V i VI nivoom kvalifikacije obrazovanja 50% i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja 60% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Naknade za predsjednika i članove organa upravljanja

Član 30

Predsjednik i članovi organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru imaju pravo na naknadu.

Naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od jedne prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Naknada za člana organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od 70% prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Donošenje rješenja o zaradi

Član 31

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 1 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim organom, odnosno službom.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona donosi starješina organa lokalne uprave.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona donosi starješina organa državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima donosi organ odnosno radno tijelo organa koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

III. NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Naknada zarade

Član 32

Naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada pripada zaposlenom u skladu sa propisima o radu.

Zaposlenom pripada naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Druga primanja

Član 33

Zaposleni ostvaruje pravo na druga primanja i to:

1)    otpremninu prilikom odlaska u penziju;

2)    otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkog viška.

Uslove, način ostvarivanja prava i iznos otpremnine iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Pravo na naknadu troškova

Član 34

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi sa radom i to:

1)    dnevnicu za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;

2)    korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe;

3)    odvojeni život od porodice i

4)    naknadu za rad na terenu.

Uslove, način ostvarivanja i visinu naknada i primanja iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana za zaposlene iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona naknade troškova nastalih u vezi sa radom, uslove, način ostvarivanja i njihovu visinu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Donošenje rješenja o drugim primanjima

Član 35

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 1 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim organom, odnosno službom.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona donosi starješina organa lokalne uprave.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona donosi starješina organa državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima donosi organ odnosno radno tijelo organa koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

IV. PRAVA PO PRESTANKU FUNKCIJE

Prava na naknadu

Član 36

Lice iz člana 22 stav 1 iz Grupe poslova A, B i C ovog zakona koje je profesionalno obavljalo funkciju (u daljem tekstu: korisnik) ima pravo da nakon prestanka funkcije dvije godine prima naknadu u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

Naknada iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na lični zahtjev korisnika, koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana prestanka vršenja funkcije.

Pravo iz stava 1 ovog člana prestaje prije utvrđenog roka, ako korisnik:

1)    zasnuje radni odnos;

2)    bude izabran, imenovan ili postavljen na drugu funkciju na osnovu koje ostvaruje zaradu;

3)    ostvari pravo na penziju;

4)    to zatraži.

Pravo iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još godinu dana, ako u tom periodu njegov korisnik stiče pravo na penziju.

Rješenje o ostvarivanju prava iz st. 1 i 4 ovog člana, donosi organ odnosno radno tijelo organa koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

V. EVIDENCIJA I NADZOR

Centralna evidencija

Član 37

Centralnu evidenciju o zaradama zaposlenih vodi Ministarstvo.

Centralna evidencija iz stava 1 ovog člana obuhvata naročito podatke o:

1)    ličnom imenu, jedinstvenom matičnom broju - JMB;

2)    poslodavcu i radnom mjestu odnosno funkciji;

3)    visini osnovne zarade i visini posebnog dijela zarade;

4)    vrsti i visini dodatka na osnovnu zaradu;

5)    visini varijabilnog dijela zarade;

6)    visini naknade zarade i drugim primanjima;

7)    radnom stažu (penzijskom stažu i beneficiranom stažu).

Podatke za vođenje evidencije iz stava 1 ovog člana, starješina odnosno lice koje rukovodi organom ili službom odnosno pravnim licem iz člana 2 stav 1 ovog zakona dužan je da dostavlja Ministarstvu, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Podaci iz centralne evidencije o zaradama čuvaju se trajno.

Na lične podatke iz centralne evidencije primjenjivaće se odredbe kojima se propisuje zaštita podataka o ličnosti.

Sadržaj i način vođenja centralne evidencije iz stava 1 ovog člana i način dostavljanja podataka, uređuje se propisom Ministarstva.

Vršenje nadzora

Član 38

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Budžetski inspektor

Član 39

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona vrši budžetski inspektor (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje inspekcijski nadzor i fiskalna odgovornost.

Izvještaj o inspekcijskom nadzoru

Član 40

Inspektor sačinjava izvještaj o inspekcijskom nadzoru i dostavlja ga najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenja kontrole rukovodećem licu subjekta kontrole i ministru finansija.

Inspektor obavještava podnosioca o nalazima inspekcijskog nadzora, ako podnosilac to zahtijeva.

VI. IZUZEĆE

Član 41

Odredbe ovog zakona ne odnose se na zaposlene u Centralnoj banci Crne Gore, nezavisnom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja, a koje se pretežno finansira iz sredstava međunarodnih organizacija i zaposlene u privrednom društvu kod kojih je ugovorom o dokapitalizaciji sa stranim pravnim licem uređeno pitanje zarada.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 42

Novčanom kaznom od 500 do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave ako:

1)    ne smanji sredstva za zarade za 10% (član 10 stav 1);

2)    utvrdi uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 21 st. 3 i 4);

3)    utvrdi koeficijente za zarade bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva (član 23 stav 1);

4)    utvrdi koeficijente za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije bez saglasnosti Vlade (član 27).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 4 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom od 500 do 2.000 eura.

Član 43

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 eura, kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1)    ne smanji zarade na iznos minimalne zarade u Crnoj Gori, do postizanja pozitivnih rezultata (član 10 stav 2);

2)    utvrdi uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 21 stav 4);

3)    utvrdi koeficijente za zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 24 stav 1);

4)    utvrdi koeficijente za zarade rukovodećih lica bez saglasnosti Vlade (član 24 st. 2 i 5);

5)    utvrdi nagradu zaposlenom bez saglasnosti Vlade (član 25);

6)    utvrdi koeficijente za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije bez saglasnosti Vlade (član 27).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2.000 eura.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Član 44

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primjene propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeći propisi, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Obaveza usklađivanja

Član 45

Odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akata kojima se uređuju zarade, naknade zarade i druga primanja zaposlenih iz člana 2 ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom najkasnije do 31.decembra 2015. godine.

Ako se u roku iz stava 1 ovog člana posebni zakoni, drugi propisi, kolektivni ugovori i drugi akti ne usklade, zarada, naknada zarade i druga primanja privremeno će se urediti, za zaposlene:

1)    iz člana 2 stav 1 tač. 1, 5, 7 i 8 ovog zakona i u ustanovi čiji je osnivač država, aktom Vlade;

2)    iz člana 2 stav 1 tač. 2 i 6 ovog zakona i u ustanovi čiji je osnivač lokalna samouprava, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade;

3)    iz člana 2 stav 1 tačka 3 ovog zakona, aktom nadležnog organa ovih pravnih lica, uz saglasnost Vlade.

Započeti postupci

Član 46

Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona započet do dana primjene ovog zakona završiće se po odredbama ovog zakona, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog.

Uvećanje zarada po osnovu minulog rada

Član 47

Uvećanje zarade zaposlenog koje je ostvareno prije primjene ovog zakona po osnovu radnog staža u skladu sa dosadašnjim propisima, priznaje se zaposlenom i na tako utvrđeno uvećanje zarade primjenjuje se član 20 ovog zakona.

Nastavak korišćenja prava

Član 48

Lice koje je prije primjene ovog zakona započelo da koristi pravo koje mu pripada po prestanku funkcije na osnovu posebnih propisa, nastaviće sa korišćenjem tog prava do isteka vremena utvrđenog tim propisima.

Nastavak korišćenja posebnog prava

Član 49

Nosilac pravosudne i ustavnosudske funkcije koji koristi pravo na životno osiguranje na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija ("Sl. list RCG", br. 36/2007) nastavlja sa korišćenjem tog prava do isteka vremena za koje je stekao to pravo.

Prestanak važenja

Član 50

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika ("Sl. list CG", br. 14/2012), Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera ("Sl. list CG", br. 33/2008 i 76/2009), Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija ("Sl. list RCG", br. 36/2007), član 114 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 39/2011, 66/2012 i 34/2014) i Uredba o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku i namješteniku ("Sl. list CG", br. 40/2013).

Stupanje na snagu

Član 51

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 05.11.2015.