Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA: Zapise o pravnim poslovima države i lokalne samouprave na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni i organi državne uprave, lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, i privredna društva u kojima je država većinski, sastavlja notar koga odredi Komora


Notarska komora određivaće notare koji će sačinjavati ugovore države ili lokalne samouprave, čime će biti obezbjeđivana ravnomjernija zastupljenost svih notara, predviđeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Sl. list CG", br. 55/2016).

Propisano je da zapise o pravnim poslovima države i lokalne samouprave na osnovu kojih se vrši prenos i uspostavljanje prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u kojim se kao ugovorna strana, odnosno založni povjerilac pojavljuju državni i organi državne uprave, lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, i privredna društva u kojima je država većinski, sastavlja notar koga odredi Komora.

Komora će, kako su objasnili, određivati notare obezbjeđujući ravnomjernu zastupljenost teritorijalno nadležnih notara prema abecednom redoslijedu ličnog imena.

Navodi se da je Komora, shodno zakonskoj obavezi, usvojila pravila i proceduru koja obezbjeđuje potpuno ravnomjernu zastupljenost notara u sačinjavanju notarskih zapisa o ovim pravnim poslovima, tako da će svi notari imati podjednak broj ovih predmeta.

Državni organi, organizacije, ustanove, druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, dužna su da prilikom namjere za zaključenje ovakvog pravnog posla (kupoprodaja nepokretnosti, hipoteka, razmjena, dioba i sl.) Notarskoj komori podnesu zahtjev za određivanje notara na posebnom obrascu koji se može naći na web sajtu Komore.

Notarska komora će u roku od 24 sata od prijema zahtjeva, na osnovu usvojenih pravila odrediti notara koji će sačiniti notarski zapis i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva.

"Notar koji je određen za sačinjavanje zapisa o pravnom poslu dužan je da u notarskom zapisu unese i poseban broj rješenja NKCG kojim je određen za postupanje u konkretnom predmetu, te da u najkraćem roku od prijema kompletne dokumentacije sačini notarski zapis (ugovor i sl.)", objasnili su iz Komore.

Oni su rekli da bi shodno tome, svaki notarski zapis o pravnom poslu koji se odnosi na nepokretnosti (ugovor, založna izjava i sl.) u kome učestvuje država ili lokalna samouprava bio bi nezakonit ukoliko bi ga sačinio notar koga nije odredila Notarska komora.

Notarska komora je pozvala sve obaveznike primjene ove zakonske odredbe da se na vrijeme informišu o načinu i proceduri podnošenja zahtjeva za određivanja notara.

Izmjene i dopune Zakona o notarima stupile su na snagu 25. avgusta 2016. godine.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.09.2016.