Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA

06.07.2018.


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo pravde upućuje 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

 Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju jednog predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast pravosuđa.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/vu Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume: 

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva; 

- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 Kao kandidat/kinju za člana/cu Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik. 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju: 

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe. 

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se u prostorijama Ministarstva, radnim danima od 07 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstvo pravde, Direktorat za organizaciju pravosuđa,krivično zakonodavstvo i nadzor, Vuka Karadžića 3, 81 000 Podgorica

sa napomenom: "Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama". 

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mpa.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: tomica.knezevic@mpa.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 04.07.2018.