Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Član 1

U Zakonu o poštanskim uslugama ("Sl. list CG", br. 57/2011) u članu 2 stav 1 poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

"12) održivost univerzalne poštanske usluge."

Član 2

U članu 6 stav 2 tačka 3 briše se. Dosadašnje tač. 4, 5 i 6 postaju tač. 3, 4 i 5. Stav 5 briše se.

Član 3

Član 8 mijenja se i glasi:

"Univerzalni poštanski operator dužan je da obezbijedi univerzalnu poštansku uslugu svim korisnicima, svakim radnim danom, najmanje pet dana sedmično, uz minimalno:

 • jednu predaju poštanske pošiljke;
 • jedno uručenje poštanske pošiljke, osim u posebnim okolnostima i geografskim uslovima, uz izuzeće do 10% stanovništva na ruralnim i slabo naseljenim geografskim područjima, kad se omogućava najmanje jedna dostava nedjeljno ili postavljanje zbirnih sandučića na zajedničkim lokacijama, po modelu gustine pristupnih tačaka.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1 ovog člana, nezavisni regulatorni organ (u daljem tekstu: Agencija) može odrediti drugačije obavljanje univerzalne poštanske usluge."

Član 4

Član 13 mijenja se i glasi:

"Cijene poštanskih usluga naplaćuju se prema cjenovniku poštanskih usluga.

Davalac poštanskih usluga dužan je da cjenovnik poštanskih usluga dostavi Agenciji najmanje osam dana prije početka njegove primjene.

Način i uslovi plaćanja ureĐuju se opštim uslovima davaoca poštanskih usluga."

Član 5

Član 15 mijenja se i glasi:

"Cijena univerzalne poštanske usluge i saglasnost Agencije na cijene Član 15

Cijena univerzalne poštanske usluge mora biti:

1)      ista za sve korisnike na cijelom području na kojoj univerzalni poštanski operator pruža usluge;

2)      pristupačna, zasnovana na realnim troškovima i podsticajna za efikasno obavljanje univerzalnih poštanskih usluga;

3)      besplatna za pojedine vrste usluga koje koriste lica sa oštećenim ili djelimično oštećenim vidom;

4)      transparentna;

5)      određena na način da pojedinim korisnicima usluga ne daje prednost u odnosu na druge korisnike usluga pod istim ili sličnim uslovima.

Cijene univerzalne poštanske usluge utvrĐuje poštanski operator po kriterijumima koje utvrdi Agencija.

Na cijene univerzalne poštanske usluge iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Agencija, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Agencija može u cjelosti ili djelimično da izmijeni cjenovnik univerzalne poštanske usluge, prije ili nakon njegovog objavljivanja, ako cijene nijesu utvrĐene u skladu sa ovim zakonom."

Član 6

Član 16 mijenja se i glasi:

"Odredba člana 15 ovog zakona ne isključuje pravo davaoca univerzalne poštanske usluge da odobrava popuste korisnicima poštanskih usluga koji šalju veći broj pošiljaka, uz uslov da je takav popust odreĐen uvažavajući stvarne troškove, predviĐene cjenovnikom univerzalnih poštanskih usluga i da se primjenjuju na sve korisnike poštanskih usluga koji šalju pošiljke pod istim ili sličnim uslovima, uz poštovanje načela transparentnosti i nediskriminacije.

Popusti iz stava 1 ovog člana ne uračunavaju se u neto trošak univerzalnog poštanskog operatora."

Član 7

U članu 21 stav 2 mijenja se i glasi:

"Bliži uslovi i način obavljanja poštanskih usluga, kriterijumi za obavljanje poštanskih usluga, kriterijumi za organizaciju poštanskih usluga u posebnim okolnostima i posebnim geografskim uslovima, rokovi za prenos i uručenje poštanskih pošiljaka, dimenzije i način pakovanja pošanskih pošiljaka, kao i gustina pristupnih tačaka poštanske mreže univerzalnog poštanskog operatora, način postupanja sa poštanskim pošiljkama koje je zabranjeno slati jer sadrže zabranjene materije i predmete, način otvaranja i pregledanja poštanskih pošiljki i postupanje sa neuručivim poštanskim pošiljkama, utvrĐuju se podzakonskim aktom organa državne uprave nadležnog za poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Ministarstvo)."

Član 8

U članu 22 stav 1 briše se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Poštanski operatori dužni su da utvrde opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, koji naročito sadrže:

1)      mjesto, vrijeme i način obavljanja poštanskih usluga,

2)      vrstu poštanskih usluga,

3)      dopunske usluge u vezi sa pošiljkama,

4)      postupanje sa neuručivim pošiljkama, otvaranje i prepakivanje pošiljki,

5)      način plaćanja poštanskih usluga,

6)      rokove čuvanja dokumentacije o pošiljkama, reklamacije i potraživanje pošiljki, i

7)      naknadu štete korisnicima poštanskih usluga."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 1 i 2.

Član 9

U članu 23 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

"Agencija može naložiti poštanskim operatorima izmjenu opštih uslova iz stava 1 ovog člana, radi zaštite korisnika poštanskih usluga ili obezbjeĐenja zaštite konkurencije.

Agencija daje saglasnost na opšte uslove iz stava 1 ovog člana, najkasnije u roku od 15 dana od dana njihovog dostavljanja."

Stav 3 briše se.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 10

U članu 24 prije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

" Univerzalni poštanski operator i poštanski operatori koji obavljaju dio usluga iz oblasti univerzalne poštanske usluge mogu, posebno da utvrde opšte uslove kojim se ureĐuje obavljanje univerzalne poštanske usluge, i opšte uslove kojima se ureĐuje obavljanje komercijalnih poštanskih usluga."

Stav 1 mijenja se i glasi:

"Opšti uslovi univerzalnog poštanskog operatora objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore", a opšti uslovi drugih poštanskih operatora ističu se na vidnom mjestu u poslovnim prostorijama i/ili na internet stranici poštanskog operatora, najmanje osam dana prije početka njihove primjene".

Dosadašnji st.1 i 2 postaju st. 2 i 3.

Član 11

U članu 32 stav 2 briše se.

Član 12

U članu 40 stav 3 briše se.

Član 13

U članu 43 stav 3 briše se.

Član 14

U članu 49 stav 2 riječi: "u roku od 15" zamjenjuju se riječima: "u roku od 30".

Član 15

U članu 61 st. 1 i 2 riječi: "operator poštanskih usluga" zamjenjuju se riječima: "poštanski operator".

Član 16

U članu 62 stav 1 tačka 2 riječi: "vanrednih okolnosti" zamjenjuju se riječima: "nastanka katastrofe, elementarne nepogode i druge nesreće".

Član 17

U članu 65 tačka 5 mijenja se i glasi:

"5) vrši regulaciju tržišta poštanskih usluga i radi periodične analize poštanskog tržišta;".

U tački 9 riječ "troškova" zamjenjuje se riječju "troška".

U tač. 12 i 14 riječ "saglasnosti" zamjenjuje se riječju "saglasnost".

U tački 18 riječ "mjera" zamjenjuje se riječju "mjere".

U tački 20 poslije riječi "objavljuje" dodaju se riječi: "i svoje akte".

Član 18

Član 72 mijenja se i glasi:

"Posebna licenca i licence za obavljanje poštanskih usluga Član 72

Univerzalnu poštansku uslugu može da pruža pravno lice koje je registrovano u CRPS za obavljanje poštanskih usluga na osnovu posebne licence.

Posebnu licencu iz stava 1 ovog člana, na osnovu postupka sprovedenog po javnom pozivu, izdaje Agencija.

Pojedine poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge na cijelom području, univerzalne poštanske usluge na odreĐenom dijelu područja, ili pojedine poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge na odreĐenom dijelu područja, može da obavlja i pravno lice koje je registrovano u CRPS za obavljanje poštanskih usluga, utvrĐenih licencom koju izdaje Agencija.

Posebna licenca i licenca mogu se izdati pravnom licu koje ispunjava minimalne tehničke uslove (najmanje jednu prostoriju za obavljanje djelatnosti), uslove u pogledu stručnosti kadra i broja zaposlenih (najmanje jednog zaposlenog odgovarajućeg stručnog profila), neophodne opreme za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga (najmanje jedno vozilo za isporučivanje poštanskih pošiljki), kapaciteta poštanske mreže za funkcionalno obavljanje univerzalne poštanske usluge i gustine pristupnih tačaka koje, u zavisnosti od obima djelatnosti i vrste usluga koje pruža, treba da ispuni operator univerzalne poštanske usluge, a koje uslove treba da ispune i drugi operatori univerzalne poštanske usluge, u zavisnosti od područja i vrste usluge koja se na tom području pruža.

Sticanjem posebne licence pravno lice stiče i pravo poštanskog operatora na obavljanje svih komercijalnih poštanskih usluga, bez posebne prijave.

Bliže uslove iz stava 4 ovog člana, utvrĐuje Agencija."

Član 19

Član 73 mijenja se i glasi:

"Period važenja posebne licence i licence Član 73

"Posebna licenca izdaje se na period od deset godina i ne smije se prenijeti na drugo pravno lice.

Licenca se izdaje na period od deset godina i ne smije se prenijeti na drugo pravno lice."

Član 20

Član 74 mijenja se i glasi:

"Sadržaj posebne licence Član 74

Posebna licenca naročito sadrži:

 1. podatke o univerzalnom poštanskom operatoru koji se posebnom licencom određuje,
 2. prava i obaveze u pružanju univerzalne poštanske usluge na čitavom području Crne Gore,
 3. rok u kojem je univerzalni poštanski operator dužan da otpočne sa pružanjem univerzalne usluge,
 4. period važenja posebne licence.

Univerzalni poštanski operator dužan je da, bez odlaganja, obavijesti Agenciju o statusnim i drugim promjenama, u pogledu ispunjavanja uslova utvrđenih licencom, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena."

Član 21

Poslije člana 74 dodaju se dva nova člana koja glase:

"Sadržaj licence Član 74a

Licenca naročito sadrži:

1)      podatke o imaocu licence;

2)      prava i obaveze imaoca licence u obavljanju poštanskih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge;

3)      specifikaciju poštanskih usluga koje se pružaju na osnovu licence;

4)      područje na kojem se obavljaju poštanske usluge;

5)      period važenja.

Imalac licence dužan je da, bez odlaganja, obavijesti Agenciju o statusnim i drugim promjenama, u pogledu ispunjavanja uslova utvrĐenih licencom, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.

Zahtjev za izdavanje licence

Član 74b Zahtjev za izdavanje licence naročito sadrži:

-          podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište);

-          vrste poštanskih usluga za čije obavljanje se traži licenca;

-          područje za koje se podnosi zahtjev za pružanje poštanskih usluga, i

-          period za koji se licenca traži.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva prilaže:

-        potvrdu o registraciji za obavljanje poštanskih usluga;

-        dokaz o posjedovanju poštanske mreže ili ugovor o korišćenju poštanske mreže;

-        dokaze o ispunjavanju uslova za pružanje univerzalne poštanske usluge iz člana 72 stav 4 ovog zakona;

-        opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga;

-        cjenovnik poštanskih usluga.

Agencija je dužna da o zahtjevu za izdavanje licence odluči u roku od 30 dana, od dana predaje zahtjeva."

Član 22

U članu 75 stav 5 riječi: "poštanskom operatoru izdaje izvod iz registra" zamjenjuju se riječima: "upisuje poštanskog operatora u registar poštanskih operatora i u roku od osam dana od dana prijema uredne prijave, izdaje izvod iz registra".

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

"Izvod iz registra Agencije važi pet godina od dana izdavanja."

Član 23

Član 77 mijenja se i glasi:

"Posebna licenca i licenca prestaju da važe: oduzimanjem, istekom vremena na koji su izdate ili na zahtjev imaoca posebne licence i licence."

Član 24

Član 78 mijenja se i glasi:

"Oduzimanje posebne licence Član 78

Agencija će oduzeti posebnu licencu univerzalnom poštanskom operatoru ako:

 1. ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrĐenim posebnom licencom;
 2. ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio posebnu licencu;
 3. je odluka o izdavanju posebne licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke;
 4. univerzalni poštanski operator ne otpočne da pruža univerzalnu poštansku uslugu u roku iz člana 74 stav 1 tačka 3 ovog zakona;
 5. ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;
 6. ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji u utvrĐenim rokovima;
 7. na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;
 8. obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i
 9. u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti.

Agencija je dužna da prije oduzimanja posebne licence, upozori univerzalnog poštanskog operatora da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja otkloni utvrĐene nepravilnosti iz stava 1 ovog člana.

Ako univerzalni poštanski operator ne otkloni utvrĐene nepravilnosti u ostavljenom roku, Agencija će oduzeti posebnu licencu.

U slučaju oduzimanja posebne licence, Agencija će istovremeno odrediti pružaoca univerzalne poštanske usluge, do izbora novog univerzalnog poštanskog operatora, u skladu sa odredbama ovog zakona.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana, posebna licenca se može oduzeti, uz saglasnost Vlade."

Član 25

Poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi:

"Oduzimanje licence Član 78a

Agencija će oduzeti licencu imaocu licence ako:

1)      je odluka o izdavanju licence donesena na osnovu netačnih podataka važnih za donošenje te odluke,

2)      ne ispunjava uslove na osnovu kojih je dobio licencu;

3)      ne obavlja poštanske usluge na način i pod uslovima utvrĐenim licencom;

4)      ne postupi po rješenju poštanskog inspektora;

5)      u propisanom roku ne izvršava finansijske obaveze prema Agenciji;

6)      na zahtjev Agencije ne dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje poštanskih usluga;

7)      obavlja poštanske usluge po dampinškim cijenama, i

8)      u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Agencija je dužna da prije oduzimanja licence, upozori imaoca licence da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja otkloni utvrĐene nepravilnosti iz stava 1 ovog člana.

Ako imalac licence ne postupi u skladu sa stavom 2 ovoga člana, Agencija će oduzeti licencu."

Član 26

U članu 79 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"U slučajevima iz čl. 78 i 78a ovog zakona Agencija je dužna da briše iz registra poštanskih operatora imaoca posebne licence i licence."

Član 27

U članu 82 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi: "regulaciju tržišta poštanskih usluga;".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Sredstva iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se u iznosu od 60% za troškove regulacije tržišta poštanskih usluga, a 40% za pokriće eventualnog neto troška univerzalnog servisa."

Član 28

Član 83 mijenja se i glasi:

"Univerzalnog poštanskog operatora odreĐuje Agencija po sprovedenom postupku na osnovu javnog poziva.

Prilikom izbora univerzalnog poštanskog operatora Agencija je dužna da postupa u skladu sa načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Postupak i kriterijumi za izbor univerzalnog poštanskog operatora, utvrĐuju se propisom Agencije, u skladu sa odredbama propisa o državnoj pomoći, kojima se ureĐuju usluge od javnog interesa.

Agencija o donošenju propisa iz stava 3 ovog člana, obavještava Komisiju za kontrolu državne pomoći."

Član 29

Poslije člana 83 dodaje se novi član koji glasi:

"Postupak sprovoĐenja javnog poziva Član 83a

Javni poziv za izbor univerzalnog poštanskog operatora objavljuje se u "Službenom listu

Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Javni poziv za izbor univerzalnog poštanskog operatora naročito sadrži:

1)      naziv i sjedište Agencije,

2)      pravni osnov za raspisivanje javnog poziva,

3)      predmet javnog poziva,

4)      uslove za obavljanje poslova univerzalnog poštanskog operatora, u skladu sa propisima, kao i uslove za učestvovanje na javnom pozivu koje moraju ispunjavati operatori poštanskih usluga i potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost tih uslova,

5)      kriterijume za izbor univerzalnog poštanskog operatora,

6)      rok za podnošenje ponuda,

7)      mjesto i vrijeme otvaranja ponuda pristiglih na javni poziv,

8)      podatke o kontakt osobi,

9)      i dokumentaciju koja se dostavlja uz ponudu utvrĐenu javnim pozivom.

U slučaju da, po objavljenom javnom pozivu, ne bude izabran univerzalni poštanski operator, Agencija je dužna da, u najkraćem roku, koji ne može biti duži od 60 dana, od neuspjelog izbora univerzalnog poštanskog operatora objavi novi javni poziv.

U slučaju da, ni nakon drugog javnog poziva, ne bude izabran univerzalni poštanski operator, Agencija, na osnovu analize tržišta poštanskih usluga, koju radi za ove potrebe i/ili stanja na tržištu poštanskih usluga, u pogledu učešća poštanskih operatora, odreĐuje univerzalnog poštanskog operatora.

Agencija je dužna da u roku od 15 dana, od dana izbora odnosno odreĐivanja univerzalnog poštanskog operatora, izda posebnu licencu."

Član 30

Član 86 mijenja se i glasi:

"Univerzalni poštanski operator je dužan da obezbijedi propisanu gustinu jedinica poštanske mreže za pružanje poštanskih usluga, kao i drugih pristupnih tačaka poštanske mreže koje odgovaraju potrebama korisnika, u skladu sa geografskim, infrastrukturnim i razvojnim karakteristikama područja, naseljenošću i u zavisnosti od ekonomskog i tehnološkog razvoja."

Član 31

Poslije člana 88 dodaje se novi član koji glasi:

"Obavljanje univerzalne poštanske usluge, u slučaju štrajka kod univerzalnog poštanskog operatora

Član 88a

U obavljanju univerzalnih poštanskih usluga, univerzalni poštanski operator dužan je da u slučaju štrajka obezbijedi minimum procesa rada radi obezbjeĐivanja opšteg interesa graĐana u korišćenju univerzalnih poštanskih usluga, u skladu sa zakonom kojim se ureĐuju uslovi i način organizovanja štrajka."

Član 32

U članu 91 stav 1 riječi: ",drugih poštanskih operatora" brišu se.

Član 33

Član 92 mijenja se i glasi:

"Univerzalni poštanski operator dužan je da omogući pristup poštanskoj mreži i poštanskim operatorima, koji pružaju univerzalnu poštansku uslugu, kao i drugim poštanskim operatorima, na čiji zahtjev je pokrenut postupak izdavanja licence za obavljanje univerzalne poštanske usluge, u skladu sa ovim zakonom.

Korisnik pristupa mreže univerzalnog poštanskog operatora je operator koji obavlja univerzalnu poštansku uslugu, a koji pristupa poštanskoj mreži univerzalnog poštanskog operatora na osnovu ugovora sa univerzalnim poštanskim operatorom.

Ugovor o pristupu poštanskoj mreži, kojim se utvrĐuju uslovi pristupa iz stava 1 ovog člana zaključuje se sa poštanskim operatorom koji je podnio zahtjev za izdavanje licence, a ugovor stupa na snagu nakon izdavanja licence.

Univerzalni poštanski operator dužan je da poštanskim operatorima koji pružaju univerzalnu poštansku uslugu omogući i pristup:

 1. sistemu poštanskih oznaka;
 2. bazi podataka za razvrstavanje pošiljaka;
 3. adresnim podacima, podacima o promjeni adresa, preusmjeravanju pošiljaka i vraćanju pošiljaka pošiljaocima.

Univerzalni poštanski operator i korisnik pristupa ili drugo sa njim povezano lice dužni su da čuvaju tajnost i povjerljivost podataka i lične podatke o korisnicima, u skladu sa zakonom kojom se ureĐuje zaštita ličnih podataka."

Član 34

Poslije člana 92 dodaje se novi član koji glasi:

"Tačke pristupa poštanskoj mreži Član 92a

Tačke pristupa poštanskoj mreži za poštanskog operatora koji obavlja univerzalnu poštansku uslugu, su jedinice poštanske mreže.

Tačke pristupa poštanske mreže mogu biti i:

1)      samouslužne jedinice,

2)      poštanski sandučići i zbirni poštanski sandučići, i

3)      drugi ureĐaji i oprema namijenjeni prijemu poštanskih pošiljaka."

Član 35

U članu 93 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Univerzalni poštanski operator dužan je da u svakoj opštini obezbijedi najmanje jednu jedinicu poštanske mreže u kojoj omogućava pristup drugim poštanskim operatorima koji pružaju univerzalnu poštansku uslugu."

U stavu 2 riječi: "Bliži, način, uslove" zamjenjuju se riječima : "Način, uslovi".

Stav 3 mijenja se i glasi :"Opšti akt iz stava 2 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore"."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 36

Član 94 mijenja se i glasi:

"Cijena pristupa poštanskoj mreži univerzalnog poštanskog operatora utvrĐuje se na osnovu stvarnih troškova pristupa mreži, pri čemu se cijena umanjuje za troškove koje je korisnik pristupa imao u vezi obezbjeĐenja pristupa poštanskoj mreži, kao izbjegnuti trošak univerzalnog poštanskog operatora.

Cijene pristupa poštanskoj mreži, kao i cijene za pristup podacima i uslugama, dio su cjenovnika za pružanje usluga univerzalnog poštanskog operatora."

Član 37

Član 95 mijenja se i glasi:

"Zahtjev za pristup poštanskoj mrežiČlan 95

Radi pristupa mreži univerzalnog poštanskog operatora poštanski operator podnosi zahtjev koji naročito sadrži:

 1. podatke o korisniku pristupa - naziv i sjedište;
 2. spisak poštanskih usluga i procjenu količine pošiljaka kojom namjerava pristupiti mreži;
 3. procjenu dinamike predaje pošiljaka;
 4. tačke i način pristupa poštanskoj mreži;
 5. spisak podataka i usluga kojima se zahtijeva pristup;
 6. period za koji se zahtijeva pristup poštanskoj mreži.

Univerzalni poštanski operator dužan je da o zahtjevu za pristup poštanskoj mreži odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva."

Član 38

Poslije člana 95 dodaju se tri nova člana koji glase:

"Odbijanje zahtjeva za pristup poštanskoj mreži Član 95a

Univerzalni poštanski operator može da odbije zahtjev za pristup poštanskoj mreži ako:

1)      poštanski operator nema tehničko-tehnološke mogućnosti za podršku pristupa mreži;

2)      se pristupom mreži ugrožavaju prava i obaveze univerzalnog poštanskog operatora u pružanju univerzalne poštanske usluge;

3)      poštanski operator ne prihvati uslove utvrđene opštim aktom univerzalnog poštanskog operatora i cijene utvrđene cjenovnikom za pružanje usluga univerzalnog poštanskog operatora;

4)      korisnik usluga pristupi bazi podataka, a ne ispunjava uslove koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti koji su utvrđeni opštim aktom univerzalnog poštanskog operatora.

Univerzalni poštanski operator dužan je da podnosiocu zahtjeva dostavi odluku o odbijanju zahtjeva za pristup poštanskoj mreži, sa razlozima za odbijanje.

Na odluku univerzalnog poštanskog operatora kojim se odbija zahtjev za pristup poštanskoj mreži, podnosilac zahtjeva može podnijeti prigovor Agenciji.

Agencija je dužna da po prigovoru iz stava 3 ovog člana odluči u roku od četiri mjeseca od dana prijema prigovora.

Protiv odluke Agencije može se pokrenuti upravni spor.

Ugovor o pristupu poštanskoj mreži Član 95b

Međusobna prava i obaveze o pristupu poštanskoj mreži univerzalnog poštanskog operatora između univerzalnog poštanskog operatora i korisnika pristupa, ureĐuju se ugovorom izmeĐu univerzalnog poštanskog operatora i korisnika pristupa.

Ugovor iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži:

1)      prava i obaveze univerzalnog poštanskog operatora i korisnika pristupa;

2)      vrste usluga koje će korisnik pristupa obavljati i uslove pristupa;

3)      tačke pristupa poštanskoj mreži;

4)      cijene, način i rokove plaćanja za pristup poštanskoj mreži;

5)      postupak izmjene ugovora;

6)      način čuvanja tajnosti podataka;

7)      period trajanja ugovora i razloge za raskid ugovora.

Na ugovor iz stava 1 ovog člana saglasnost daje Agencija, u roku od 15 dana, od dana prijema ugovora.

Prestanak ugovora o pristupu poštanskoj mreži Član 95c

Ugovor o pristupu poštanskoj mreži prestaje:

1)      istekom perioda na koji je zaključen, ako nije produžen,

2)      sporazumno,

3)      otkazom jedne ugovorne strane.

Ugovor iz stava 1 ovog člana prestaje i oduzimanjem licence jednoj od ugovornih strana ili ako se nad univerzalnim poštanskim operatorom ili korisnikom pristupa pokrene postupak stečaja ili likvidacije."

Član 39

Član 96 mijenja se i glasi:

"Vođenje odvojenog računovodstva Član 96

Poštanski operator koji pored poštanskih usluga obavlja jednu ili više drugih djelatnosti dužan je da vodi odvojeno računovodstvo za obavljanje poštanske djelatnosti."

Član 40

Član 97 mijenja se i glasi:

"Vođenje odvojenog računovodstva univerzalnog poštanskog operatora Član 97

Univerzalni poštanski operator dužan je da obavlja računovodstvene poslove na način da se mogu utvrditi prihodi i troškovi ostvareni od univerzalnih poštanskih usluga odvojeno od prihoda i troškova ostvarenih od drugih poštanskih usluga.

Univerzalni poštanski operator dužan je da internim obračunom obezbijedi alokaciju troškova svih poštanskih usluga, kako bi se omogućio pregled prihoda i troškova po vrstama poštanskih usluga, fazama obavljanja poštanskih usluga i po jedinici poštanske usluge.

Bliži način vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora utvrđuje se propisom Agencije."

Član 41

Poslije člana 98, dodaje se novo potpoglavlje koje glasi: "4a. Naknada za neopravdano finansijsko opterećenje".

Član 42

Član 99 mijenja se i glasi:

"Obračun neto troškaČlan 99

"Ako obavljanje univerzalne poštanske usluge stvara neto trošak, koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje za univerzalnog poštanskog operatora, univerzalni poštanski operator ima pravo na naknadu priznatog obračuna neto troška za koji je utvrĐeno da predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje.

Obračun neto troška mora biti objektivan i transparentan.

Obračun neto troška sačinjava se u skladu sa zakonom kojim se ureĐuje računovodstvo, na način da se izbjegne dupli obračun svih direktnih i indirektnih koristi i troškova u pružanju univerzalne poštanske usluge.

Neto trošak pružanja univerzalne poštanske usluge obračunava se kao razlika neto troška univerzalnog poštanskog operatora za rad na pružanju univerzalne poštanske usluge i neto troška tog operatora bez obaveza pružanja univerzalne usluge.

Univerzalni poštanski operator dužan je da vodi odvojeno računovodstvo zasnovano na dosljednoj primjeni i objektivno utemeljenim načelima troškovnog računovodstva.

Računovodstvo univerzalnog poštanskog operatora koje se vodi u skladu sa st. 2 do 5 ovog člana koristi se kao izvor podataka za izračunavanje neto troška."

Član 43

Poslije člana 99 dodaje se novi član koji glasi:

"Podnošenje zahtjeva za verifikaciju obračuna neto troška Član 99a

Univerzalni poštanski operator, radi ostvarivanja prava na naknadu zbog neopravdanog finansijskog opterećenja, dužan je da podnese zahtjev za verifikaciju obračuna neto troška Agenciji do 31. marta tekuće, za prethodnu godinu.

Uz zahtjev za verifikaciju obračuna neto troška univerzalni poštanski operator dužan je da dostavi i obračun neto troška."

Član 44

Član 100 mijenja se i glasi:

"Obračun neto troška univerzalnog poštanskog operatora verifikuje Agencija, po pravilu u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od tri mjeseca, od dana dostavljanja zahtjeva i obračuna neto troška.

U postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalne poštanske usluge, Agencija može zatražiti i dostavljanje drugih podataka od operatora univerzalne poštanske usluge, kao i dostavljanje dodatnog obrazloženja neto troška.

U postupku verifikacije obračuna neto troška univerzalne poštanske usluge, Agencija može angažovati nezavisnog revizora.

Obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška univerzalne poštanske usluge, utvrĐuje se u skladu sa propisima o državnoj pomoći."

Član 45

Poslije člana 100 dodaje se novi član koji glasi:

"Sastavni djelovi obračuna neto troška

Član 100a

Obračunom neto troška pružanja univerzalne poštanske usluge vrši se realna procjena troškova koje bi univerzalni poštanski operator nastojao da izbjegne u slučaju da nema obavezu pružanja univerzalnih poštanskih usluga.

U svrhu izrade obračuna neto troška koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje, univerzalni poštanski operator dužan je da izradi obračun neto troška koji nastaje sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i obračun neto troška bez obaveze pružanja univerzalne poštanske usluge.

Neto trošak univerzalne poštanske usluge može biti zasnovan samo na troškovima koji su povezani sa pružanjem univerzalne poštanske usluge propisanog kvaliteta.

Obračun neto troška univerzalne poštanske usluge uključuje troškove univerzalnih usluga koje se mogu izvršavati samo sa gubitkom, ili pod uslovima koji nijesu u skladu s uobičajenim pravilima tržišnog poslovanja, kao i sve direktne i indirektne koristi koje univerzalni poštanski operator ima na osnovu obavljanja univerzalne poštanske usluge.

Direktne i indirektne koristi univerzalnog poštanskog operatora obuhvataju:

1)      prihode od univerzalne poštanske usluge,

2)      prihode od usluga koje ne čine univerzalnu poštansku uslugu, a univerzalni poštanski operator ih ne bi ostvario kada ne bi obavljao univerzalnu poštansku uslugu,

3)      povećanje vrijednosti robnih marki zbog obavljanja univerzalne poštanske usluge,

4)      smanjenje troškova obavljanja drugih usluga zbog sinergijskih efekata koji nastaju obavljanjem univerzalne poštanske usluge."

Član 46

Član 102 mijenja se i glasi:

"Održivost obavljanja univerzalne poštanske usluge univerzalni poštanski operator ostvaruje iz sredstava obezbijeđenih iz prihoda ostvarenih pružanjem univerzalne poštanske usluge.

Ako se sredstvima iz stava 1 ovog člana ne može pokriti neto trošak za obavljanje univerzalne poštanske usluge, gubici u obavljanju univerzalne poštanske usluge nadoknađuju se iz kompenzacionog fonda Agencije obezbjeđenog za ove namjene.

Ako se sredstvima iz stava 2 ovog člana ne može pokriti cio neto trošak za obavljanje univerzalne poštanske usluge, nedostajuća sredstva za gubitke u obavljanju univerzalne poštanske usluge obezbjeđuju se iz sredstava budžeta države.

Pravo na ostvarivanje sredstava za pokriće gubitaka u obavljanju univerzalne poštanske usluge ostvaruje se na osnovu verifikovanog neto obračuna.

Prilikom naknade neto troška univerzalne poštanske usluge, ne smije se isplatiti prekomjerna naknada za obavezu pružanja univerzalne poštanske usluge."

Član 47

Naslov poglalja V. mijenja se i glasi:

"V. NADZOR".

Član 48

Član 106 mijenja se i glasi:

"Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona Član 106

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona, kao i međunarodnih sporazuma i konvencija čiji je potpisnik Crna Gora, vrše Ministarstvo i Agencija, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđenim ovim zakonom."

Član 49

Član 107 mijenja se i glasi:

"Inspekcijski nadzor

Član 107

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje poštanskih usluga kod pravnih i fizičkih lica koja se ne nalaze u registru poštanskih opertaora, obavlja organ uprave nadležan za inspekcijske poslove, preko inspektora za poštanske usluge (u daljem tekstu: inspektor).

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u vezi sa cijenama poštanskih usluga i prodajom poštanskih maraka, obavlja nadležna inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača."

Član 50

Poslije člana 107 dodaje se novi član koji glasi:

"Nadležnost inspektora Član 107a

Pored ovlašćenja utvrđenih posebnim zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da privremeno zabrani pružanje poštanskih usluga, ako se iste obavljaju bez propisane licence, odnosno registracije i ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje te djelatnosti i odredi mjere za sprječavanje daljeg protivzakonitog obavljanja djelatnosti."

Član 51

Član 108 briše se.

Član 52

U članu 109 stav 1 poslije riječi: "Agencija" dodaju se riječi: ",preko nadzornika". U stavu 2 poslije riječi: "operatora" dodaju se riječi: ",koji vodi Agencija".

Član 53

Poslije člana 109 dodaju se dva nova člana koja glase: "Nadležnost nadzornika i pravna sredstva

Član 109a U postupku stručnog nadzora, nadzornik:

1)      kontroliše obavljanje djelatnosti poštanskih usluga u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;

2)      kontroliše ispunjenost uslova za korišćenje poštanske mreže na osnovu izdatih odobrenja;

3)      kontroliše usklađenost radnih parametara elemenata poštanske mreže sa propisanim normama i standardima;

4)      utvrđuje ispunjenost propisanih normi kvaliteta pri pružanju univerzalne poštanske usluge, kao i deklarisanih parametara kvaliteta kod drugih vrsta poštanskih usluga;

5)      kontroliše pravilnost primjene odobrenih, odnosno javno objavljenih cijena poštanskih usluga;

6)      kontroliše primijenjene mjere zaštite poštanskih mreža, poštanske infrastrukture i povezane opreme;

7)      kontroliše tehničku i drugu dokumentaciju (evidencije o stanju sistema, dozvole, odobrenja i sl.).

Nadzornik svoja ovlašćenja i nadležnosti sprovodi i na osnovu podataka prikupljenih u postupku kontrole i monitoringa.

Na postupak stručnog nadzora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĐuje oblast inspekcijskog nadzora.

Međusobna saradnja

Član 109b

Inspektor u vršenju poslova inspekcijskog nadzora sarađuje i sa pravosudnim, prekršajnim i drugim nadležnim organima.

Inspektor i nadzornik, u obavljanju inspekcijskog i stručnog nadzora dužni su da ostvare potrebnu koordinaciju, komunikaciju i saradnju.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je dužan da o uočenim nepravilnostima obavijesti Agenciju, radi preuzimanja mjera iz njene nadležnosti.

U vršenju stručnog nadzora nadzornik je dužan da o uočenim nepravilnostima obavijesti inspektora, radi preuzimanja mjera iz njegove nadležnosti."

Član 54

Čl. 110 i 111 brišu se.

Član 55

U članu 112 stav 1 tačka 2 riječi: "članom 7" zamjenjuju se riječima: "čl. 7 i 8". U stavu 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) utvrdi cijenu komercijalne poštanske usluge suprotno članu 18 ovog zakona;".

U stavu 1 poslije tačke 17 dodaje se nova tačka koja glasi:

"17a) ne obezbijedi propisanu gustinu jedinica poštanske mreže i drugih pristupnih tačaka poštanske mreže u skladu sa članom 86 ovog zakona;".

Član 56

U članu 113 stav 1 tačka 2 briše se.

Član 57

Poslije člana 115 dodaje se novi član koji glasi: "Član 115a

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o poštanskim uslugama ("Sl. list CG", br. 57/2011)."

Član 58

Poslije člana 116 dodaje se novi član koji glasi: "Član 116a

Opšte uslove za pružanje poštanskih usluga poštanski operatori utvrdiće u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa donijetih na osnovu ovog zakona.

Do utvrĐivanja opštih uslova iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se opšti uslovi poštanskih operatora utvrĐeni do stupanja na snagu ovog zakona."

Član 59

Poslije člana 119 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 119a

Poštanski operatori dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa donijetih na osnovu ovog zakona.

Agencija je dužna da usaglasi poslovanje sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa donijetih na osnovu ovog zakona."

Član 60

Poslije člana 121 dodaju se dva nova člana koja glase: "Obavljanje univerzalne poštanske usluge

Član 121a

Do izbora novog operatora univerzalne poštanske usluge, univerzalnu poštansku uslugu obavljaće univerzalni poštanski operator koji je univerzalnu poštansku uslugu obavljao do stupanja na snagu ovog zakona na osnovu posebne licence.

Agencija će izmijeniti posebnu licencu izdatu univerzalnom poštanskom operatoru iz stava 1 ovog člana, radi usklaĐivanja visine naknade za pružanje usluge univerzalnog servisa, u skladu sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz člana 21 ovog zakona.

Agencija je dužna da, svakih pet godina, vrši periodičnu reviziju načina obračuna i iznosa naknade koja se plaća po posebnoj licenci, iz stava 1 ovog člana, a naročito u odnosu na njenu usklaĐenost sa uslovima na tržištu poštanskih usluga i položajem univerzalnog poštanskog operatora na poštanskom tržištu.

Danom izbora odnosno odreĐivanja univerzalnog poštanskog operatora, u skladu sa ovim zakonom, prestaje da važi posebna licenca Pošte Crne Gore izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Obavljanje univerzalnih i komercijalnih poštanskih usluga Član 121b

Imaoci licenci i rješenja o upisu u registar poštanskih operatora kod Agencije, koji su izdati do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom, do isteka roka na koje su izdati odnosno do izdavanja novih licenci u skladu sa ovim zakonom.

Licence i rješenja o upisu u registar, koji su izdati poštanskim operatorima, do stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe, izdavanjem novih licenci, odnosno rješenja o upisu u registar, u skladu sa ovim zakonom."

Član 61

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 01.10.2015.