Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINI: Još uvijek nije uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, niti zakonom predviđeni registar nepokretnosti

05.07.2019.


Država Crna Gora deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon - dalje: ZDI), i pored zakonom definisane obaveze, još nema uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, niti zakonom predviđeni registar nepokretnosti.

To je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u reviziji "Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa" koja je objavljena. ZDI je donesen 2009. godine i njime je bilo definisao da do ljeta 2010. godine Uprava za imovinu (UZI) formira registar državne imovine.

Revizija je urađena na bazi uzorka kojim su obuhvaćena dva ministarstva (finansija i pomorstva i saobraćaja) i četiri uprave (za imovinu, za nekretnine, za željeznice i za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove).

Njome je utvrđeno da nijesu obezbijeđeni potpuni i tačni podaci o državnoj imovini. To iz razloga što državni organi nijesu preduzeli dovoljne organizacione, tehničke i kadrovske mjere kako bi se uspostavila odgovarajuća evidencija imovine koju koriste i sa kojom upravljaju, kao i što evidencija koju vode državni organi nije potpuna i ne pruža sve potrebne podatke o državnoj imovini koju koriste i sa kojom upravljaju.

"Ministarstvo finansija i Uprava za imovinu(UZI) nijesu uspostavili funkcionalni program za vođenje jedinstvene evidencije državne imovine. Ministarstvo finansija i UZI nijesu realizovali mjere predviđene akcionim planom za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine", konstatovano je u izvještaju.

Vrhovna revizija je utvrdila da postupak razgraničenja državne i opštinske imovine nije završen, iako je Ministarstvo finansija zaključkom Vlade iz 2016. godine bilo zaduženo da u saradnji sa područnim jedinicama Uprave za nekretnine taj postupak okonča. Uprava za nekretnine u poslednjem obavještenju dostavljenom MF ističe da je postupak razgraničenja, od ukupno 21 opštine završen u 13 opština, a da nije završen u devet opština - Podgorica, Cetinje, Bar, Mojkovac, Budva, Rožaje, Plav, Berane i Kotor.

Revizijom je utvrđeno da svi državni organi nijesu uspostavili interne procedure kojima je uređen proces evidentiranja državne imovine, kao i da Direkcija za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom nije sprovodila kontrole evidentiranja državne imovine.

"Evidencija koju vodi UZI nije potpuna, jer ne sadrži podatke o državnoj imovini za sve organe koji je koriste. UZI nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi koji koriste državnu imovinu dostave potrebne podatke. UZI ne posjeduje podatak koliko je organa (državni organi i javne službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština), bilo dužno da izvrši popis, procjenu i evidenciju nepokretnosti koje su u njihovoj nadležnosti i u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ZDI dostavi UZI. UZI nije preduzimala zakonom predviđene mjere kako bi obezbijedila da organi koji nijesu dostavili podatke o nepokretnim stvarima, a koje koriste ili koje su u njihovoj nadležnosti iste dostave", konstatovano je u izvještaju.

U cilju uspostavljanja sistema jedinstvene evidencije državne imovine, DRI je dala preporuke Ministarstvu finansija (sedam),UZI (pet) kao i ministarstvima i drugim državnim organima (11) da ih realizuju.

DRI je, između ostalog preporučila da Ministarstvo finansija u saradnji sa područnim jedinicama Uprave za nekretnine okonča postupak razgraničenja državne i opštinske imovine i da u saradnji sa UZI obezbijedi da se u jedinstvenu evidenciju državne imovine evidentiraju (na bazi zaključenih i dostavljenih ugovora) i objekti čija je izgradnja finansiranja iz međunarodnih donacija.

Preporučeno je i da obezbijedi odgovarajuće kadrovske, organizacione i tehničke uslove, kako bi inspekcijski nadzor nad državnom imovinom bio efikasan, odnosno, obezbijedio da državni organi sprovode Zakonom propisane aktivnosti u cilju uspostavljanja i vođenja odgovarajuće evidencije državne imovine

"Potrebno je da Uprava za imovinu preuzme podatke o nepokretnostima u državnom javnom vlasništvu od Uprave za nekretnine, iste usaglasi sa ovom Upravom i preduzme mjere kako bi se sva državna imovina evidentirala u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Potrebno je da UZI u svim slučajevima obezbijedi da se podaci o nepokretnostima koje se daju u zakup pravnim i fizičkim licima unesu u evidenciju i utvrdi da li je ista upisana u skladu sa ZDI u katastru nepokretnosti, kao i da li na istoj postoje tereti i ograničenja koja su u skladu sa Zakonom", preporuka je DRI.

DRI je utvrdio da evidencija koju vode državni organi nije potpuna i ne pruža sve potrebne podatke o državnoj imovini koju koriste.

"Za pojedinu imovinu (pokretnu i nepokretnu) nema iskazane nabavne vrijednosti, a samim tim nije iskazana ni otpisana i sadašnja vrijednost imovine. Ne može se sa tačnošću utvrditi gdje se nalazi pokretna imovina koja je iskazana u evidenciji. Ne može se tačno utvrditi kako se došlo do vrijednosti pojedine imovine koja se nalazi u evidenciji kod Ministarstva finansija", piše u izvještaju.

Revizijom je rukovodio senator Branislav Radulović, koji je ukazao da je problem evidencije državne imovine više puta je identifikovan u nalazima vrhovne državne revizije u dokumentima Vlade.

"Ovo je akutan problem i jedno od rizičnijih polja u funkcionisanju javnog sektora i zato bi ova revizija trebalo biti prekretnica ka uspostavi ažurne i cjelovite evidencije državne imovine", rekao je Radulović.

On je objasnio da su subjekti revizije dužni da u roku od 30 dana dostave DRI plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove i da u roku od šest mjeseci izvijeste DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

"S obzirom na karakter revizije i da se radi o sistemskom pitanju, konačan izvještaj o reviziji dostavljen je i skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet", rekao je Radulović.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 02.07.2019.


Naslov: Redakcija