Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE TRI KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU SAVJETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST


Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 07/2012), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

Nevladine organizacije u nacionalnom Savjetu za rodnu ravnopravnost će imati tri predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana/icu nacionalnog Savjeta za rodnu ravnopravnost imaju nevladine organizacije čija su područja djelovanja:

 • unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti,
 • vaspitanje i obrazovanje žena,
 • ekonomsko osnaživanje žena,
 • rodno osjetljiva zdravstvena zaštita,
 • nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, mediji i kultura,
 • učešće žena u političkom i javnom životu

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/ica u nacionalnom Savjetu za rodnu ravnopravnost ako ispunjava sljedeće kriterijume:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa unapređenjem prava žena i rodne ravnopravnosti;
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa unapređenjem prava žena i rodne ravnopravnosti;
 • је predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi:

 • kopiju rješenja о upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta о osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa unapređenjem prava žena i rodne ravnopravnosti;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da Više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

Kao kandidat/kinja za člana/ica Savjeta za rodnu ravnopravnost može biti predloženo lice koje:

 • je crnogorski /a državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa unapređenjem prava žena i rodne ravnopravnosti;
 • nije član/ica organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava I sl.), javni funkcioner/ ka, državni službenik/ ca, odnosno namještenik/ca;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog/u kandidata/kinju predaju:

 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost;
 • biografiju kandidata/kinje, sa podacima о iskustvu u vezi sa unapređenjem prava žena I rodne ravnopravnosti;
 • izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik/ ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu kandidata/kinj da prihvata kandidaturu za člana/icu u nacionalnom Savjetu za rodnu ravnopravnost.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziv.

Predlaganje kandidata/kinje sa dokumentacijom dostavlja se isključivo lično na arhivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja se nalazi na adresi Rimski trg, br. 46, 81 000 Podgorica sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za članove/ice Savjeta za rodnu ravnopravnost.

Predlog kandidata/kinje biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 04.04.2016.