Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijete Uredba o informisanju potrošača o hrani, Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2018. godinu, Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru

05.03.2018.


Vlada Crne Gore je na 65. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simovićdonijela Uredbu o informisanju potrošača o hrani. Osim usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, ovom Uredbom se utvrđuju jasni zahtjevi za informacije o hrani kojim se, u skladu sa potrebama i različitim percepcijama potrošača, obezbjeđuje: visok nivo zaštite zdravlja i interesa potrošača, pomoć pri izboru hrane i bezbjedno korišćenje hrane, uzimajući u obzir zdravstvene, ekonomske, socijalne, etičke i druge okolnosti. Takođe, nova Uredba će doprinijeti nesmetanom funkcionisanju tržišta, slobodnom protoku i stavljanju na tržište proizvedene hrane, kao i prmociji kvalitetnih proizvoda.

Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2018. godinu. Nakon obavljenih pregovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, vrijednost koeficijenta za obračun osnovne zarade zaposlenih u javnom sektoru za fiskalnu 2018. godinu je ostala nepromijenjena i utvrđena u bruto iznosu od 90,00 eura.

Donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru. Izmjenama, kojim se pristupilo radi preciziranja zakonskih rješenja i izbjegavanja različita tumačenja, utvrđeno je da zaposlenom, prilikom odlaska u penziju, pripada otpremnina u visini od 14 obračunskih vrijednosti koeficijenta koju utvrđuje Vlada. Izmjene su, takođe, usaglašene sa predstavnicima reprezentativnih sindikata - Unijom slobodnih sindikata Crne Gore i Savezom sindikata Crne Gore.

Vlada je donijela Odluku o Planu privatizacije za 2018. godinu i usvojila: Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu s Izvještajem o sprovođenju Plana za privatizacije za 2017. godinu; Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica Development" AD Tivat, Opština Tivat – projekat Luštica Bay za period 2016-2017. godina; Informaciju o aktivnostima na realizaciji ugovorne obaveze imenovanja nezavisnog revizora – "Kontrolora", u skladu sa Ugovorom o zakupu kompleksa HTP "Ulcinjska rivijera" Ulcinj, koje je ranije razmotrio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.

Usvojen je i Godišnji izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, za period januar - decembar 2017. godine. Prilikom predstavljanja Izvještaja, istaknuto je da većina indikatora ukazuju na pozitivan trend implementacije predviđenih aktivnosti Programa, dok je napredak u ostvarivanju reformskih ciljeva prepoznat posebno kroz naplatu poreza iznad planiranog i bolju organizacionu strukturu Poreske uprave, kroz značajan rast prihoda i usklađivanje carinskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i kroz značajno unaprieđenje kapaciteta unutrašnjih revizora.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu sporazuma o kreditu između Razvojne Banke Savjeta Evrope i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. Tim povodom, Vlada je prihvatila tekst Sporazuma i dala saglasnost da se Investiciono-razvojni fond kreditno zaduži u iznosu od 30 miliona eura. Ova sredstva namijenjena su za podršku preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima putem kredita do 50,000.00 eura. U diskusiji je naglašeno da će se veći dio sredstava upotrijebiti za finansiranje korisnika iz ekonomski nerazvijenijih regiona, kao i za finansiranje ekonomski ugroženih grupa građana poput tehnoloških viškova iz procesa tranzicije, svršenim visokoškolcima, ženama u biznisu, početnicima u biznisu, kao i malim poljoprivrednim proizvođačima.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta "Rekonstrukcija vodovodnog sistema opštine Žabljak i vodosnabdjevanja iz akumulacionog jezera" i prihvatila Aneks I Sporazuma o donaciji 2017/3. Sporazumom o donaciji, koji je potpisan između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije, za realizaciju projekta predviđeno je učešće iz Kapitalnog Bužeta od 1,4 miliona eura, dok se Aneksom I predviđa povećanje budžetskih sredstava na iznos od 2,3 miliona eura. Projektom je planirano da ukupan iznos od 3,2 miliona eura bude utrošen za rekonstrukciju i izgradnju hidrotehničke infrastrukture, vodozahvata i akumulacije.

Usvojen je Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2017. godinu. Izvještaj sadrži podatke o ostvarenom napredaku u razvoju kapaciteta i sposobnosti Vojske u sistemu odbrane. U Izvještaju se ističe da je Vojska prošla kroz izazovni proces tranzicije, uz usvajanje NATO doktrina radi dostizanja pune interoperabilnosti sa članicama Saveza, čime je dala pun doprinos punopravnom članstvu Crne Gore u NATO. Kvalitet, predan rad i posvećenost doveli su do afirmacije Vojske, na domaćem i međunarodnom planu. Prioriteti Vojske u 2017. godini bili su izgradnja operativnih sposobnosti, implementacija NATO standarda, kao i učešće u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama.

Potredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin određen je da rukovodi radom Ministarstvom evropskih poslova do izbora ministra.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 01.03.2018.


Naslov: Redakcija