Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PODNIJETA INICIJATIVA VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽIOCU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG UVEĆANIH RAČUNA ZA POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE


Grupa građana podnijela je Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću, inicijativu za zaštitu zakonitosti povodom presude Osnovnog suda u Nikšiću u vezi uvećanih računa za potrošnju električne energije.

Zamjenik predsjednika Partije udruženih penzionera i invalida PUPI, Momo Joksimović, rekao je da je ta partija posredovala u slučaju presude građanima, potrošačima električne energije, njih 221, koji moraju da plate sudske troškove od 110 hiljada eura.

"Jedan broj oštećenih građana podnio je incijativu za zaštitu zakonitosti Vrhovnom državnom tužiocu", naveo je Joksimović u saopštenju.

On je rekao da se uglavnom radi o penzionerima lošeg materijalnog stanja.

"PUPI smatra da se ovdje radi o jednoj štetnoj i nepravednoj presudi za građane, koju je prenabregao i Viši sud. Ova pravna mogućnost svakako postoji, ako postoji dobre volje, da se spasu ovi siromašni građani", naveo je Joksimović.

U inicijativi se navodi da je presudom Osnovnog suda u Nikšiću, od 23. decembra 2013. godine, 220 građana kao tužilaca obavezno da Elektroprivredi EPCG naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 71,83 hiljade eura.

Presuda je postala izvršna 3. aprila 2015. godine.

U inicijativi grupe građana navodi se da je presuda Osnovnog suda, suprotno odredbama Zakona o parničnom postupku("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon i 48/2015), donesena na nedozvoljenom raspolaganju stranaka i raspolaganju stranaka koje su u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom.

"Punomoćnik Nikola Bulatović, advokat iz Podgorice, nije imao potrebno punomoćje za vođenje parnice za veliki broj tužilaca. Punomoćje može biti autentično samo ako ga je potpisala osoba koje je u tužbi naznačena kao stranka", navodi se u incijativi.

Joksimović je rekao da je u toj parničnoj stvari veliki broj građana, navodnih tužilaca, javno saopštio da nijesu dali punomoćja Bulatoviću za podnošenje tužbe protiv EPCG, kao i da advokata nikada nisu ni vidjeli.

Grupu građana, kako je rekao, niko nije ni upoznao da će u njihovo ime, po dostavljenim računa za utrošenu električnu energiju, tužiti EPCG.

Joksimović je podsjetio da je 24. novembra 2015. godine Vrhovno državno tužilaštvo formiralo predmet radi preduzimanja izviđajnih radnji da li su falsifikovani potpisi građana koji su navodno tužili EPCG i izgubili spor.

"Tužioci nijesu bili obaviješteni da je tužba podnesena, niti su bili obaviješteni o toku postupka, pa samim tim nijesu bili ni u mogućnosti da, po tom osnovu, u postupku pred sudom zaštite svoja prava", naveo je Joksimović.

O postojanju pravosnažne presude tužioci su, kako je rekao, upoznati kada im je javni izvršitelj, Maja Ajković iz Nikšića, prošlog mjeseca dostavila.

Joksimović je rekao da je, prema Zakonu o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon i 48/2015), sud dužan da u toku cijelog postupka pazi da li je osoba koja se pojavljuje kao punomoćnik ovlašćena za zastupanje.

"Takvu pažnju, u ovom predmetu, postupajući sudija nije posvetio, a bio je dužan to učiniti jer se radilo o punomoćjima za 220 osoba", naveo je Joksimović.

Pravosnažnom presudom utvrđena je i obaveza grupe građana da EPCG uplate iznos od 22,1 hiljadu eura kao troškove postupka po osnovu pristupa punomoćnika tog preduzeća na četri neodržana ročišta.

U inicijativi se navodi da je na taj način 220 građana Crne Gore, u najvećem broju penzionera slabog imovnog stanja, dovedeno pred svršen čin.

Svaki od njih pojedinačno, kako se navodi, treba da isplati na ime troškova sudskog postupka iznos od 326,47 eura, sa zateznom zakonskom kamatom počev od 23. decembra 2013. godine, kao i 165,29 eura na ime troškova izvršnog postupka.

PUPI, prema riječima Joksimovića, očekuje da VDT pribavi spise predmeta presude Osnovnog suda u Nikšiću, sprovede izviđajne radnje i utvrditi koliki broj građana, od ukupno 220 tužilaca, svojim potpisom nije dao punomoćje advokatu.

Nakon toga, kako je rekao Joksimović, PUPI očekuje da shodno utvrđenom činjeničnom stanju, VDT podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv presude nikšićkog Osnovnog suda.

Izvor: Vebsajt CdM, 03.12.2015.