Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE - Tekst propisa


 

Član 1

U Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 40/2010 i 06/2013) član 2 briše se.

Član 2

U članu 3 stav 1 riječi: „Centralna banka“ zamjenjuju se riječima: „Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka)“

U stavu 3 riječi: „Privrednog suda“, zamjenjuju se riječima: „privrednih subjekata“.

Član 3

U članu 6 stav 2 briše se.

Član 4

Poslije člana 10 dodaje se novi član, koji glasi:

„Kreditne institucije

Član 10a

Kreditna institucija je pravno lice koje se bavi poslovima primanja novčanih depozita i drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanja kredita za sopstveni račun.

Kreditnom institucijom, u smislu ovoga zakona, smatra se:

1)    banka i druga kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori koja je dobila dozvolu za rad od Centralne banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka (u daljem tekstu: banka), i

2)    filijala  kreditne institucije sa sjedištem izvan Crne Gore koja obavlja poslove na teritoriji Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

U izvršavanju pojedinih funkcija iz ovog zakona Centralna banka može podzakonskim propisima koje donosi na osnovu ovog zakona obuhvatiti sve ili pojedine vrste kreditnih institucija iz stava 2 ovoga člana.“

Član 5

U članu 13 stav 3 riječi: „nakon konsultacija sa Vladom” brišu se.

Član 6

U članu 14 tač. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

 „2) uređuje poslovanje kreditnih institucija, izdaje dozvole i odobrenja za rad kreditnih institucija i vrši kontrolu kreditnih institucija;

3) obavlja poslove u vezi sa sanacijom, stečajem i likvidacijom banaka, u skladu sa zakonom;

4) uređuje i obavlja platni promet, u skladu sa zakonom“.

Poslije tačke 4 dodaju se dvije nove tačke, koje glase:

„4a) izdaje odobrenja za pružanje platnih usluga platnim institucijama i vrši kontrolu platnih institucija;

 4b) izdaje odobrenja za izdavanje elektronskog novca i za pružanje platnih usluga institucijama za elektronski novac i vrši kontrolu institucija za elektronski novac“.

U tački 6 poslije riječi: „vrši“, dodaju se riječi: „kontrolu i“.

U tački 9 riječ: „daje“, zamjenjuje se riječima: „može davati“.

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„11a) obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika potrošačkih kredita, korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca, u skladu sa zakonom.“

U tački 14 riječ: „banaka“, zamjenjuje se riječima: „kreditnih institucija“.

U tački 15 riječi: „otvara račune banaka i finansijskih institucija“, zamjenjuju se riječima: „otvara i vodi račune kreditnih institucija“.

Član 7

Član 16 mijenja se i glasi:

„Kreditni poslovi

Član 16

U slučaju redovnih potreba za likvidnošću kreditnih institucija, Centralna banka može davati kredite kreditnim institucijama, uz odgovarajuća sredstva obezbjeđenja.

U slučaju hitnih i nepredviđenih potreba za likvidnošću kreditnih institucija, Centralna banka, kao kreditor u krajnjoj instanci, može solventnim kreditnim institucijama odobravati kredite, pod uslovom da su ti krediti obezbijeđeni odgovarajućim sredstvima obezbjeđenja.

Centralna banka utvrđuje bliže uslove za davanje kredita iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 8

Član 17 briše se.

Član 9

U članu 18 stav 1 riječ: „banaka“, zamjenjuje se riječima: „kreditnih institucija“.

U stavu 2 riječ: „banci“, zamjenjuje se riječima: „kreditnoj instituciji“.

U stavu 3 riječ: „Banka“, zamjenjuje se riječima: „Kreditna institucija“.

Član 10

U članu 20 dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Pri odlučivanju o obliku ulaganja iz stava 1 ovog člana, Centralna banka se rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 11

Čl. 21 i 22, sa nadnaslovima, mijenjaju se i glase:

„Struktura međunarodnih rezervi

Član 21

Međunarodne rezerve čine:

1) zlato, plemeniti metali i drago kamenje koje drži Centralna banka ili neko treći za račun Centralne banke;

2) novčanice i kovani novac u konvertibilnim stranim valutama koje drži Centralna banka ili neko treći za račun Centralne banke;

3) potražna salda plativa u konvertibilnoj stranoj valuti na računima Centralne banke kod stranih centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija ili stranih kreditnih institucija;

4) dužničke hartije od vrijednosti izražene u konvertibilnim stranim valutama koje drži Centralna banka ili neko treći za račun Centralne banke;

5) terminske kupovine ili repo ugovori koje je zaključila Centralna banka sa drugim centralnim bankama, kreditnim ili financijskim institucijama sa sjedištem izvan Crne Gore ili međunarodnim financijskim institucijama ili su ti ugovori pokriveni njihovim garancijama, kao i terminski i opcijski ugovori koje je Centralna banka zaključila sa ugovornim stranama, obezbjeđujući plaćanje u konvertibilnoj valuti;

 6) specijalna prava vučenja i rezervna pozicija koji se drže na računima Crne Gore kod Međunarodnog monetarnog fonda;

 7) druga imovina koja se, po sadržaju, može izjednačiti sa imovinom navedenom u tač. 1 do 6 ovog stava.

Centralna banka svojim smjernicama određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama.

Otvaranje računa u inostranstvu i obavljanje drugih poslova

Član 22

Radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija utvrđenih ovim zakonom i drugim zakonom, Centralna banka može otvarati račune u inostranstvu.

Centralna banka može obavljati sve vrste bankarskih i finansijskih poslova sa drugim centralnim bankama, kreditnim i finansijskim institucijama sa sjedištem izvan Crne Gore i međunarodnim finansijskim institucijama.

 Centralna banka može na primarnom i sekundarnom tržištu kupovati i prodavati strane hartije od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom.

Centralna banka može zaključivati ugovore o plaćanjima i poravnanjima sa inostranim klirinškim institucijama.

Ugovore iz stava 4 ovog člana Centralna banka može zaključivati u svoje ime i za svoj račun ili za račun Crne Gore.“

 

Član 12

U članu 23 stav 2 riječ: „Banke“, zamjenjuje se riječima: „Kreditne institucije“.

Član 13

U članu 25 stav 1 riječ: „Banke i finansijske institucije dužne“, zamjenjuju se riječima: „Kreditne institucije i drugi rukovaoci novčanicama i kovanim novcem dužni“.

Član 14

U članu 27 dodaje se stav 2, koji glasi:

Centralna banka može propisati bliže uslove izrade, prodaje, uvoza i distribucije predmeta iz stava 1 ovog člana.“

Član 15

U nadnaslovu člana 28 riječi: „bankama i finansijskim“, zamjenjuju se riječju: „kreditnim“.

U st. 1 i 2, na pet mjesta, riječi: „banaka i finansijskih“, zamjenjuju se riječju: „kreditnih“.

Član 16

U članu 29 stav 1 riječi: „banke i finansijske“, zamjenjuju se riječju: „kreditne“.

U stavu 2 riječi:„banke i finansijske“, zamjenjuju se riječima: „kreditne“, a riječi

„bankama ili finansijskim“, zamjenjuju se riječju: „kreditnim“.

Član 17

U nadnaslovu člana 30 riječi: „bankama i finansijskim“, zamjenjuju se riječju: „kreditnim“.

U stavu 1 riječi: „banke ili finansijske“, zamjenjuju se riječju: „kreditne“.

Član 18

U nadnaslovu člana 31 riječi: „banaka i finansijskih“, zamjenjuju se riječju: „kreditnih“.

U stavu 1 riječi: „banaka i finansijskih“, zamjenjuju se riječju: „kreditnih“.

Član 19

Član 32 mijenja se i glasi:

Centralna banka, u skladu sa zakonom, izdaje odobrenja za pružanje usluga iz oblasti platnog prometa, vrši kontrolu pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca, obavlja druge poslove koji su joj zakonom stavljeni u nadležnost i donosi propise i druge akte kojima se uređuje poslovanje pružalaca platnih usluga i izdavalaca elektronskog novca i utvrđuju standardi njihovog stabilnog i sigurnog poslovanja.“

Član 20

U članu 33 stav 1 riječ: „Banka“, zamjenjuje se riječima: „Kreditna institucija“.

Član 21

U članu 34 stav 1 mijenja se i glasi:

„Centralna banka je vlasnik, operater, učesnik i agent za poravnanje platnog sistema u kome se izvršavanje pojedinačnih platnih transakcija vrši po bruto principu u realnom vremenu (RTGS sistem) i može biti vlasnik i/ili operater sistema za poravnanje hartija od vrijednosti i drugog platnog sistema i može biti učesnik u drugom platnom sistemu.“

U stavu 2 poslije riječi: „vrši“, dodaju se riječi: „kontrolu i“.

Član 22

Član 35, sa nadnaslovom, mijenja se i glasi:

„Prikupljanje, statistička obrada i objavljivanje podataka i informacija

Član 35

Radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija utvrđenih ovim zakonom i drugim zakonom, Centralna banka prikuplja, statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije pribavljene od državnih organa i organizacija, kreditnih institucija i drugih institucija koje pružaju finansijske usluge, privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika i drugih lica.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da Centralnoj banci dostave tražene podatke i informacije u utvrđenom roku.

U izvršavanju poslova iz stava 1 ovog člana Centralna banka može sarađivati sa institucijama i organima Evropske unije, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim nadležnim stranim tijelima.

Centralna banka svojim propisom utvrđuje vrstu statističkih podataka koji su joj potrebni, oblik i način na koji se ovi podaci dostavljaju Centralnoj banci, lica koja ove podatke dostavljaju Centralnoj banci, mjere i postupke za obezbjeđenje i zaštitu podataka koji predstavljaju tajnu i druga pitanja iz ove oblasti.

Radi ujednačavanja postupka prikupljanja, obrade i raspodjele obrađenih statističkih podataka, Centralna banka može, u okviru svoje nadležnosti, propisivati jedinstvene obrasce i druge metode i mjere.”

Član 23

U članu 36 riječi: „banaka i finansijskih institucija“, zamjenjuju se riječima: „kreditnih institucija i drugih lica“.

Član 24

U članu 37 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Centralna banka uspostavlja i vodi registar zaduženja pojedinih lica prema kreditnim institucijama i drugim licima utvrđenim zakonom ili propisom Centralne banke (u daljem tekstu: Kreditni registar).

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da dostave Centralnoj banci podatke i informacije za vođenje Kreditnog registra.“

U st. 5 i 6 riječi: „banke, finansijske“, zamjenjuju se riječju: „kreditne“.

Član 25

U članu 39 stav 1 riječ: „aprila“, zamjenjuje se riječju: „juna“.

Član 26

U članu 41 stav 3 riječ: „najmanje“, zamjenjuje se riječju: „najviše“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kamatna stopa iz stava 3 ovog člana i naknada iz stava 4 ovog člana utvrđuju se ugovorom između Centralne banke i ministarstva nadležnog za poslove finansija.“

Član 27

U članu 43 tačka na kraju stava 3 tačka zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „već ove hartije može kupovati samo na sekundarnom tržištu“.

Član 28

U članu 44 stav 2 tač. 2 do 8 mijenjaju se i glase:

„2) odlučuje o upotrebi instrumenata i drugih mjera monetarne politike;

    3) donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim i drugim zakonom;

   4) odlučuje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim finansijskim institucijama;

   5) donosi Statut Centralne banke;

   6) odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole i odobrenja za rad kreditne institucije, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona;

   7) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji i instituciji za elektronski novac, u skladu sa zakonom;

  8) odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca instituciji za elektronski novac, u skladu sa zakonom“. 

Tačka 14 mijenja se i glasi:

„14) određuje investicionu strategiju za upravljanje međunarodnim rezervama“.

Član 29

U članu 45 stav 2 tačka 9 mijenja se i glasi:

 „9) donosi rješenja i druge akte u postupku kontrole kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema.“

Član 30

U članu 46 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

 „Savjet ima osam članova.

Članovi Savjeta su guverner, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci.“

Član 31

Čl. 47 i 48 brišu se.

Član 32

U članu 49 stav 1 riječi: „imenovan najviše dva puta, u skladu sa ovim zakonom“, zamjenjuju se riječima: „ ponovo imenovan“.

Član 33

U članu 50 stav 4 poslije riječi: „Savjeta“ dodaju se riječi: „koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci.“

Član 34

U članu 51 stav 3 riječi: „banke, finansijske“, zamjenjuju se riječju: „kreditne“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Član Savjeta ne može biti vlasnik akcija ili udjela kreditne institucije i drugih pravnih lica čije poslovanje kontroliše Centralna banka, niti vlasnik akcija ili udjela društava za reviziju.“

Stav 6 briše se.

Član 35

U članu 52 stav 2 briše se.

U stavu 3, koji postaje stav 2, riječi: „st. 2 do 6“ zamjenjuju se riječima: „st. 2 do 5“, a riječi: „i izvještaj iz stava 2 ovog člana“ brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

U stavu 5, koji postaje stav 4, tačka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „u vršenju javnih funkcija.“

Član 36

Član 53 mijenja se i glasi:

„Član 53

Član Savjeta razrješava se prije isteka mandata ukoliko:

1) više ne ispunjava uslove neophodne za obavljanje funkcije, ili

2) učini ozbiljan propust u obavljanju  funkcije.

Član Savjeta ne može biti razriješen iz razloga koji nijesu utvrđeni u stavu 1  ovog člana.“

Član 37

Član 54, sa nadnaslovom,  mijenja se i glasi:

„Prestanak funkcije na lični zahtjev

Član 54

Članu Savjeta može prestati funkcijana lični zahtjev, podnošenjem ostavke na funkciju člana Savjeta.

Član Savjeta koji namjerava da podnese ostavku dužan je da  o tome obavijestiti Savjet, u pisanoj formi, najmanje 60 dana prije podnošenja ostavke Skupštini.“

Član 38

U članu 56 riječ: „nadležnim“, zamjenjuje se riječju: „Upravnim“.

Član 39

Član 57, sa nadnaslovom, briše se.

Član 40

U članu 59 riječi: „banci, finansijskoj“, zamjenjuju se riječju: „kreditnoj“.

Član 41

U članu 62 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „osim članova Vlade i drugih predstavnika državnih organa i organizacija čije bi prisustvovanje sjednici Savjeta moglo narušiti nezavisnost Centralne banke utvrđenu ovim zakonom“.

St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

„O pitanjima iz svoje nadležnosti Savjet odlučuje većinom glasova članova Savjeta, s tim da je u slučaju neriješenog glasanja odlučujući glas guvernera.

Savjet donosi poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje način rada Savjeta.“

Stav 8 briše se.

Član 42

U članu 67 tačka 1 riječ: „banaka“, zamjenjuje se riječima: „kreditnih institucija“.

Član 43

U članu 69 stav 1 poslije riječi: „dobiti“, zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „dok nivo opštih rezervi ne dostigne 10% ukupnih finansijskih obaveza Centralne banke“ brišu se.

Član 44

U član 70 stav 5 poslije riječi: „vrijednosti“ dodaju se riječi: „čiji emitent nije Crne Gora“.

Član 45

U članu 71 stav 5 riječ: „aprila“, zamjenjuje se riječju: „juna“.

Član 46

U članu 74 stav 1 mijenja se i glasi:

 „Interna revizija vrši stalni i cjeloviti nadzor nad poslovanjem Centralne banke u skladu sa opštim aktom Centralne banke i međunarodno prihvaćenim standardima interne revizije.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Aktom Centralne banke iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju poslovi interne revizije, planiranje i vršenje interne revizije, kao i način izvještavanja, saglasno međunarodno prihvaćenim standardima interne revizije.“

Član 47

Član 76 mijenja se i glasi:

„Član 76

Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Centralne banke može vršiti nezavisni spoljni revizor koji ima međunarodno iskustvo u reviziji centralnih banaka.

Nezavisni spoljni revizor reviziju vrši u skladu sa međunarodnim standardima revizije.

Nezavisni spoljni revizor ima neograničeno pravo pristupa poslovnim knjigama, računima i evidencijama i pribavljanja informacija od Centralne banke.

Nezavisni spoljni revizor može vršiti reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke najduže tri godine uzastopno.“

Član 48

Poslije člana 76 dodaje se novi član, sa nadnaslovom, koji glasi:

„Revizija od strane Državne revizorske institucije

Član 76a

Reviziju finansijskog poslovanja Centralne banke Državna revizorska institucija vrši u dijelu njene operativne efikasnosti upravljanja, ne ispitujući ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke.“

Član 49

Poslije člana 81 dodaje se novi član, sa nadnaslovom, koji glasi:

„Nabavka roba, usluga i radova

Član 81a

Izuzetno od odredaba zakona kojim se uređuje nabavka roba, usluga i radova, Centralna banka nabavku roba, usluga i radova za svoje potrebe uređuje svojim propisom, u skladu sa načelima ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe sredstava, obezbjeđivanja konkurencije, transparentnosti postupka nabavke i ravnopravnosti.“

Član 50

U članu 82 poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„U upravnom sporu protiv rješenja Centralne banke nadležni sud ne može meritorno odlučivati o predmetu upravnog spora za čije rješavanje je zakonom utvrđena nadležnost Centralne banke.“

Član 51

U članu 83 stav 1 riječi: „Član Savjeta“, zamjenjuju se riječima: „Centralna banka, član Savjeta“.

Član 52

U članu 84 stav 3 tačka 5 poslije riječi: „postupcima“, dodaju se riječi: „i ugovornim odnosima“.

Član 53

Član 86 mijenja se i glasi:

Član 86

Organizacija rada Centralne banke bliže se uređuje Statutom i drugim opštim aktima Centralne banke.“

Član 54

U članu 87 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Zarade i druga prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centralnoj banci u obavljanju poslova i zadataka bliže se uređuju Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima Centralne banke i ne mogu se uređivati drugim aktima.“

Dosadašnji st. 2 do 6 postaju st. 3 do 7.

Član 55

Poslije Glave X. „ORGANIZACIJA RADA I ZAPOSLENI” dodaju se dvije nove glave i čl. 87a do 87š, koji glase:

„Xa. ČLANSTVO CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI

Osnovne odredbe

Član 87a

Centralna banka je sastavni dio Evropskog sistema centralnih banaka (u daljem tekstu: ESCB).

Centralna banka je obavezna da radi na ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka ESCB-a, u skladu sa odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Statuta ESCB-a i Evropske centralne banke (u daljem tekstu: ECB), odredbama direktno primjenljivih propisa Evropske unije i odredbama ovoga zakona.

Poslovanje Centralne banke u dijelu ispunjavanja njenih poslova koji se odnose na ESCB ne može biti predmet revizije od strane Državne revizorske institucije.

Nezavisnost

Član 87b

Centralna banka i članovi njenih organa su, saglasno članu 130 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i članu 7 Statuta ESCB-a i ECB-a, nezavisni pri ostvarivanju svog cilja i u izvršavanju svojih funkcija utvrđenih ovim zakonom, Ugovorom o Evropskoj uniji, Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB-a i ECB-a i neće tražiti niti primati uputstva državnih i drugih organa i organizacija Crne Gore, institucija i tijela Evropske unije, vlada drugih država članica Evropske unije  i drugih tijela država članica Evropske unije.

Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da poštuju načelo nezavisnosti iz člana 130 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i člana 7 Statuta ESCB-a i ECB-a i ne smiju uticati na nezavisnost Centralne banke i donošenje i sprovođenje odluka Centralne banke i njenih organa.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne dovode u pitanje ovlašćenja ECB-a u odnosu na Centralnu banku utvrđena Statutom ESCB-a i ECB-a.

Ciljevi Centralne banke

Član 87v

Centralna banka podržava opšte ciljeve ekonomske politike Evropske unije u cilju doprinošenja ostvarenju ciljeva Evropske unije utvrđenih u članu 3 Ugovora o Evropskoj uniji.

Centralna banka  djeluje u skladu sa načelom otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom, dajući pri tome prednost efikasnoj raspodjeli sredstava, u skladu sa načelima iz člana 119 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Savjetodavna uloga ECB-a

Član 87g

Predlozi zakona i drugih propisa koji se odnose na područje iz nadležnosti ECB-a dostavljaju se na mišljenje ECB-u, saglasno članu 127 stav 4 i članu 282 stav 5 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Zaštita novčanica i kovanog novca od falsifikovanja

Član 87d

U obavljanju poslova zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka djeluje u skladu sa propisima Evropske unije.

U cilju efikasnog obavljanja pojedinih poslova iz područja zaštite novčanica i kovanog novca od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka može donijeti propise kojima se obezbjeđuje neposredna primjena propisa iz stava 1 ovoga člana.

Propisi iz stava 2 ovoga člana moraju u potpunosti biti usklađeni sa propisima Evropske unije.

Ovlašćenja nad kreditnim institucijama

Član 87đ

U skladu sa propisima Evropske unije, a prema odredbama posebnog zakona, Centralna banka izdaje i oduzima dozvole za rad kreditnim institucijama, obavlja kontrolu njihovog poslovanja, obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti i donosi podzakonske propise kojima se uređuje poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija.

Zabrana kreditiranja javnog sektora

Član 87e

U skladu sa članom 123 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Centralna banka ne može omogućiti prekoračenje na računu ili bilo koji drugi oblik kreditiranja u korist Vlade, drugih  državnih organa i organizacija Crne Gore, jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik država Crna Gora ili jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, institucija, organa, tijela ili agencija Evropske unije, centralnih vlada drugih država članica Evropske unije, regionalnih, lokalnih ili drugih tijela javne vlasti u drugim državama članicama Evropske unije, ostalih javnopravnih tijela ili javnih preduzeća drugih država članica Evropske unije, niti smije kupovati dužničke hartije od vrijednosti  neposredno od ovih subjekata.

Zabrana kreditiranja javnog sektora iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na izuzetke predviđene u članu 123 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Sastav Savjeta

Član 87ž

Savjet ima pet članova.

Članovi Savjeta su guverner i četiri viceguvernera.

Guverner predsjedava sjednicama Savjeta.

Članstvo u tijelima ECB-a

Član 87z

Guverner Centralne banke je član Generalnog savjeta ECB-a.

Razrješenje

Član 87i

Član Savjeta razrješava se prije isteka mandata samo ukoliko su nastupile okolnosti iz člana 14 stav 2 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Guverner koji je razriješen funkcije ima pravo da rješenje Skupštine Crne Gore o razrješenju uputi Sudu pravde Evropske unije, a ostali članovi Savjeta Upravnom sudu.

Dostavljanje tajnih informacija i podataka

Član 87j

Centralna banka može ECB-u i drugim institucijama i tijelima Evropske unije dostavljati informacije i podatke koji predstavljaju tajnu, u skladu sa obavezama prema Statutu ESCB-a i ECB-a.

Informacije i podaci koji predstavljaju tajnu neće se učiniti dostupnima trećim licima van Centralne banke iako su ispunjeni uslovi iz člana 84 stav 3 ovoga zakona, ako bi to bilo u suprotnosti sa obavezama i zadacima Centralne banke prema odredbama Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i Statuta ESCB-a i ECB-a ili ako bi to narušilo reputaciju ili interese ECB-a i centralnih banaka država članica Evropske unije.

Prikupljanje statističkih podataka

Član 87k

Radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija utvrđenih ovim zakonom, Centralna banka učestvuje u prikupljanju, obradi i objavljivanju statističkih podataka, najmanje u obimu koji je potreban prema Statutu ESCB-a i ECB-a.

Radi izvršavanja funkcija utvrđenih ovim zakonom Centralna banka, u odgovarajućem obimu, sarađuje sa ECB i drugim institucijama i tijelima Evropske unije, sa nadležnim tijelima država članica Evropske unije i trećih država i sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Centralna banka može podzakonskim propisima utvrditi naročito:

1)    vrstu statističkih podataka koji nijesu obuhvaćeni stavom 1 ovog člana, a koje ocijeni potrebnim;

2)    oblik u kojem će se podaci dostavljati Centralnoj banci i jedinstvene obrasce i druge metode i mjere, koji će obezbijediti ujednačavanje postupka prikupljanja, obrade, ustupanja i objavljivanja obrađenih statističkih podataka,

3)    lica koja su dužna da podatke dostavljaju Centralnoj banci, i

4)    mjere i postupke za obezbjeđenje i zaštitu podataka koji predstavljaju tajnu.

Xb. ČLANSTVO CRNE GORE U EVROPSKOJ MONETARNOJ UNIJI

Funkcije Centralne banke

Član 87l

Centralna banka, u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije i Statutom ESCB-a i ECB-a, obavlja sljedeće funkcije kao dio ESCB:

1)    učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju monetarne politike Evropske unije;

2)    izvršava poslove u skladu sa članom 219 Ugovora funkcionisanju Evropske unije;

3)    drži i upravlja međunarodnim rezervama koje se ne prenesu ECB-u, i

4)    obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa.

Ne dovodeći u pitanje funkcije iz stava 1 ovog člana i svoju nezavisnost, Centralna banka obavlja i sljedeće funkcije:

1)    nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline i donosi propise i mjere iz ove oblasti; 

2)    donosi podzakonske propise iz svoje nadležnosti;

3)    uređuje izdavanje kovanog novca u skladu sa relevantnim propisima Evropske unije;

4)    upravlja imovinom iz člana 87u ovog zakona;

5)    izdaje i oduzima dozvole i odobrenja u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema;

6)    vrši kontrolu poslovanja lica čije je poslovanje regulisano zakonima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija, platnih institucija i institucija za elektronski novac i vrši kontrolu i nadgledanje platnih sistema;

7)    otvara račune i prima sredstva kreditnih institucija, obavlja platni promet po tim računima i odobrava kredite kreditnim institucijama;

8)    otvara račune državnih organa i organizacija, stranih kreditnih institucija, centralnih banaka, međunarodnih finansijskih institucija, organizacija koje doniraju sredstva državnim  organima i organizacijama i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima i obavlja platni promet po tim računima;

9)    prikuplja i obrađuje statističke podatke;

10) uređuje i unapređuje platni promet;

11) djeluje kao platni i/ili fiskalni agent prema određenim međunarodnim finansijskim institucijama i može biti predstavnik Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama;

12) obavlja poslove bankara i fiskalnog agenta za Crnu Goru i obavlja za Crnu Goru druge zakonom utvrđene poslove, i

13) obavlja ostale poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i drugim propisima.

U izvršavanju funkcija Centralna banka u potpunosti primjenjuje Statut ESCB-a i ECB-a, a u slučaju neusklađenosti pojedinih odredbi ovog zakona sa Statutom ESCB-a i ECB-a, važe odredbe Statuta ESCB-a i ECB-a.

Ciljevi Centralne banke

Član 87lj

Primarni cilj Centralne banke je održavanje stabilnosti cijena.

Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje cilja iz stava 1 ovog člana, Centralna banka podržava opšte ciljeve ekonomske politike Evropske unije u cilju doprinošenja ostvarenju ciljeva Evropske unije utvrđenih u članu 3 Ugovora o Evropskoj uniji.

Centralna banka  djeluje u skladu sa načelom otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom, dajući pri tome prednost efikasnoj raspodjeli sredstava, u skladu sa načelima iz člana 119 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije.

Izdavanje novčanica i kovanog novca koje glase na euro i njihova zaštita od falsifikovanja

Član 87m

Centralna banka može izdavati novčanice koje glase na euro u skladu sa članom 128 stav 1 Ugovora funkcionisanju Evropske unije i članom 16 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Centralna banka može izdavati kovani novac koji glasi na euro u obimu koji odobri ECB.

Centralna banka primjenjuje pravila o denominaciji i tehničkoj specifikaciji kovanog novca u skladu članom 128 stav 2 Ugovora funkcionisanju Evropske unije.

Centralna banka utvrđuje izgled kovanog novca koji izdaje, pri čemu primjenjuje relevantne propise Evropske unije.

U obavljanju poslova zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije Centralna banka u cijelosti djeluje u skladu sa propisima Europske unije.

Radi efikasnog obavljanja pojedinih poslova iz područja zaštite novčanica i kovanog novca od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka može donijeti akte kojima se obezbjeđuje neposredna primjena propisa iz stava 5 ovoga člana.

Akti Centralne banke iz stava 6 ovog člana moraju u cijelosti biti usklađeni sa propisima Europske unije.

Učestvovanje u radu međunarodnih monetarnih institucija

Član 87n

Centralna banka može učestovati u radu međunarodnih monetarnih institucija samo uz odobrenje ECB-a.

Operacije na otvorenom tržištu i kreditni poslovi

Član 87nj

Radi ostvarivanja ciljeva i izvršavanja funkcija ESCB-a, a u skladu sa osnovnim principima ECB-a, Centralna banka može:

1) učestvovati na finansijskim tržištima kupovinom i prodajom (promptno i na rok), povratnom kupovinom i prodajom (repo poslovi), kao i davanjem i uzimanjem u zajam potraživanja, utrživih instrumenata (koji glase na valutu Evropske unije ili neku drugu valutu) i plemenitih metala,

2) obavljati kreditne poslove sa kreditnim institucijama i drugim učesnicima na tržištu, uključujući odobravanje kredita na osnovu odgovarajućeg sredstva obezbjeđenja.

U slučaju hitne, nepredviđene i privremene potrebe za likvidnošću kreditne institucije, Centralna banka može odobriti solventnoj kreditnoj instituciji kratkoročni kredit, uz odgovarajuća sredstva obezbjeđenja.

Centralna banka može utvrditi bliže uslove za davanje kredita iz stava 2 ovog člana.

Obavezna rezerva

Član 87o

ECB može zahtijevati od kreditnih institucija da drže obaveznu rezervu na računima kod ECB-a i/ili Centralne banke, radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike.

Upravni savjet ECB-a propisuje način izdvajanja i održavanja obavezne rezerve.

Ako se kreditna institucija ne pridržava zahtjeva iz st. 1 i 2 ovog člana, ECB može kreditnoj instituciji odrediti zatezne kamate i/ili izreći drugu odgovarajuću sankciju.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve i najviši dopušteni odnos između obavezne rezerve i njene osnovice, kao i sankcije u slučaju kada se kreditna institucija ne pridržava ovih zahtjeva propisuje Savjet Evropske unije.

Drugi instrumenti monetarne kontrole

Član 87p

Centralna banka može primijeniti druge instrumente monetarne kontrole pod uslovima i u granicama utvrđenim odredbama člana 20 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Propisi za sprovođenje monetarne politike ECB-a

Član 87r

Pri učešću u sprovođenju monetarne politike, Centralna banka je dužna postupati u skladu sa propisima ECB-a i propisima drugih nadležnih tijela Evropske unije.

Radi obezbjeđenja nesmetane primjene propisa iz oblasti monetarne politike, Centralna banka može donositi propise i druge akte kojima se obezbjeđuje primjena propisa iz stava 1 ovoga člana, uz prethodno mišljenje ECB-a.

Akti Centralne banke iz stava 2 ovoga člana moraju biti u skladu sa propisima iz stava 1 ovog člana.

Poslovi sa inostranstvom

Član 87s

U skladu sa odredbama člana 23 Statuta ESCB-a i ECB-a, Centralna banka može:

 

1)    uspostaviti odnose sa centralnim bankama i finansijskim institucijama u drugim državama i, ako je to primjereno, sa međunarodnim institucijama;

2)    kupovati i prodavati, promptno i terminski, oblike imovine u stranoj valuti i plemenite metale, pri čemu se pod imovinom u stranoj valuti smatraju hartije od vrijednosti i druga imovina u bilo kojoj stranoj valuti ili obračunskoj jedinici, nezavisno od oblika u kojem se drži;

3)    držati i upravljati imovinom iz tač. 1 i 2 ovog člana, i

4)    obavljati sve vrste bankarskih transakcija sa trećim državama i međunarodnim institucijama, uključujući poslove davanja i uzimanja novčanih sredstava.

Upis kapitala ECB-a

Član 87t

Centralna banka  banka je dužna da upiše i uplati kapital ECB-a u skladu sa čl. 28 i 29 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Prenos dijela međunarodnih rezervi

Član 87ć

Centralna banka je dužna ECB-u prenijeti dio međunarodnih rezervi u skladu sa članom 30 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Centralna banka može, ako joj ECB povjeri na upravljanje, u ime i za račun ECB-a, upravljati dijelom međunarodnih rezervi iz stava 1 ovog člana, u skladu sa smjernicama ECB-a.

Upravljanje imovinom

Član 87u

Centralna banka upravlja dijelom međunarodnih rezervi koje se ne prenesu ECB-u i drugom imovinom zatečenom u bilansu Centralne banke na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji.

Imovinom iz stava 1 ovog člana Centralna banka upravlja u skladu sa sopstvenim smjernicama, rukovodeći se načelima likvidnosti i sigurnosti.

Izvršavanje pojedinih transakcija u okviru upravljanja neprenesenim međunarodnim rezervama iznad iznosa utvrđenog smjernicama ECB-a i izvršavanje transakcija sa operativnim deviznim sredstvima Crne Gore iznad iznosa utvrđenog smjernicama ECB-a,  odobrava ECB.

 Izuzetno od odredaba stava 3 ovog člana, odobrenje ECB-a nije potrebno u slučaju izvršavanja transakcije koja proizlazi iz ispunjavanja obaveza prema međunarodnim institucijama.

 Centralna banka može, ako joj ECB povjeri na upravljanje u ime i za račun ECB-a, upravljati i prenesenim dijelom međunarodnih rezervi iz člana 87ć ovog zakona u skladu sa smjernicama ECB-a.

Platni promet

Član 87f

Centralna banka obezbjeđuje uslove za sigurno i efikasno funkcionisanje platnog prometa unutar Evropske unije i izvan nje, primjenjujući pri tome propise ECB-a i propise drugih nadležnih tijela Evropske unije.

Radi obezbjeđenja nesmetane primjene propisa iz stava 1 ovoga člana, Centralna banka može donijeti propise i druge akte za njihovo sprovođenje.

Propisi i drugi akti iz stava 2. ovog člana moraju u potpunosti biti usklađeni sa propisima ECB-a i propisima drugih nadležnih tijela Evropske unije.

Nadležnosti Savjeta

Član 87h

Savjet:

1)                   donosi propise i druge akte za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim i drugim zakonom, Statutom ESCB-a i ECB-a i drugim relevantnim propisima Evropske unije;

2)                   donosi propise kojima se uređuje izdavanje kovanog novca ako je Centralna banka za to ovlašćena u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a i drugim relevantnim propisima Evropske unije;

3)                   odlučuje o članstvu i učešću u radu Centralne banke u međunarodnim institucijama;

4)                   odlučuje o članstvu Centralne banke u međunarodnim monetarnim institucijama, uz odobrenje ECB-a;

5)                   donosi Statut Centralne banke;

6)                   odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvole i odobrenja za rad kreditne institucije, u skladu  sa propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija;

7)                   daje odobrenje za pripajanje kreditnim institucijama i za sticanje akcija kreditnih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, osim ako je izdavanje takvog odobrenja u nadležnosti tijela Evropske unije;

8)                   odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje platnih institucija;

9)                   odlučuje o izdavanju i oduzimanju odobrenja za izdavanje elektronskog novca instituciji za elektronski novac, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje  institucija za elektronski novac;

10)                 odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad platnih sistema, u skladu propisima kojima se uređuje osnivanje i rad platnih sistema;

11)                 odlučuje o uvođenju zaštitnih i drugih mjera radi održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline;

12)                 usvaja izvještaje koji se dostavljaju Skupštini i Vladi;

13)                 donosi finansijski plan i finansijske izvještaje Centralne banke;

14)                 utvrđuje tarifu po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka;

15)                 donosi i druge akte na predlog guvernera i viceguvernera;

16)                 obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i Statutom Centralne banke.

Članstvo u tijelima ECB-a

Član 87c

Guverner je član Upravnog savjeta ECB-a.

Finansijski rezultat i raspodjela dobiti

Član 87 č

Finansijski rezultat - dobit ili gubitak Centralne banke utvrđuje se za svaku finansijsku godinu, kao razlika između prihoda i rashoda koje Centralna banka ostvaruje u izvršavanju svojih funkcija.

Dio dobiti u visini od 50% dobiti utvrđene u skladu sa stavom 1 ovog člana raspoređuje se u opšte rezerve.

 Dio dobiti se može rasporediti u specijalne rezerve u visini koju utvrdi Savjet, a najviše do 10% dobiti utvrđene u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Preostali iznos dobiti čini prihod budžeta Crne Gore.

Finansijski izvještaji i revizija

Član 87dž

Centralna banka sastavlja i objelodanjuje finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim standardima, pravilima i uputstvima ECB-a.

U godišnje finansijske izvještaje Centralne banke uključuje se i dio monetarnih prihoda ESCB-a i ECB-a nastalih prilikom sprovođenja zajedničke monetarne politike, a koje utvrdi ECB u skladu sa Statutom ESCB-a i ECB-a.

Odluka o izboru nezavisnog spoljnjeg  revizora finansijskih izvještaja Centralne banke donosi se u skladu sa odredbama člana 27 stav 1 Statuta ESCB-a i ECB-a.

Smjernice i sankcije ECB-a

Član 87š

U područjima iz nadležnosti ECB-a koje je ECB uredila smjernicama, Centralna banka može, uz odobrenje ECB-a, donijeti propise za primjenu smjernica ECB-a.

Centralna banka primjenjuje sistem sankcija ECB-a u oblastima koja ECB uređuje svojim propisima.

Centralna banka učestvuje u postupku izricanja sankcija ECB-a, u skladu sa propisima ECB-a i drugim propisima nadležnih tijela Evropske unije.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuju prekršaji ne primjenjuju se u slučajevima kada radnje kojima se vrši prekršaj sankcioniše ECB.”

Član 56

Član 88 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj kreditna institucija ili drugo pravno lice, ako:

1) nepravilno obračuna obaveznu rezervu ili u propisanom roku ne izdvoji, odnosno ne održava obaveznu rezervu (član 18 stav 3);

2) bez odobrenja Centralne banke obavi reprodukciju i dizajniranje predmeta koji svojim izgledom liče na novčanice, kovani novac, čekove, hartije od vrijednosti i platne kartice koji su u opticaju u Crnoj Gori (član 27);

3) ne dostavi propisane podatke, informacije ili izvještaje Centralnoj banci (član 29 stav 1);

4) ne dostavi propisane podatke i informacije Centralnoj banci (član 35 stav 2);

5) ne dostavi Centralnoj banci propisane podatke za Kreditni registar (član 37 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u kreditnoj instituciji i drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2 i 4 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 2 i 4 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 500 eura.“

Član 57

Poslije člana 93 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Status članova Savjeta Centralne banke na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Član 93a

Na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji guverner i viceguverneri imenovani na osnovu člana 50 st. 2 i 3 ovog zakona nastavljaju obavljati svoje dužnosti do isteka mandata.

Na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji prestaje mandat članovima Savjeta imenovanim na osnovu odredaba člana 50 stav 4 ovog zakona.

Skupština će, najkasnije u roku od 30 dana od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imenovati jednog nedostajućeg viceguvernera.

Primjena pojedinih odredaba ovog zakona od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

Član 93b

Odredbe člana 87a do člana 87k ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji prestaju da važe sljedeće odredbe ovog zakona:

-       član 7, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87b;

-       član 28, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87đ;

-       član 35 i član 88 stav 1 tačka 4, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87k.

-       član 43, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87e;

-       član 44 stav 4, član 46,  član 50 stav 4, član 60 i član 75, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87ž;

-       čl. 53 i 56, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87i.

Primjena pojedinih odredaba ovog zakona od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji

Član 93c

Odredbe člana 87l do 87š ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji.

Na dan pristupanja Crne Gore Evropskoj monetarnoj uniji prestaju da važe sljedeće odredbe ovog zakona:

-       član 4 i član 87v, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87lj;

-       član 5 stav 1 i čl. 23 i 24, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87m;

-       čl. 20 i 21, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87u;

-       član 14, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87l;

-       čl. 15 i16, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87nj;

-       član 18 i član 88 stav 1 tačka 1, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87o;

-       član 19, koji prestaje da važi u vezi sa članom 87p;

-       član 22, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87s;

-       član 44 stav 2, član 45 stav 2 tač. 4 i 5 i član 65 stav 2, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87h;

-       čl. 66, 67, 68 i 69, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87č;

-       član 71 stav 4 i član 76, koji prestaju da važe u vezi sa članom 87dž.”

Član 58

Centralna banka će uskladiti propise i opšte akte sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa i akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi i akti koji su donijeti na osnovu Zakona o Centralnoj banci Crne Gore("Sl. list CG", br. 40/2010, 46/2010 - ispr. i 6/2013 - odluka US).

Član 59

Do donošenja propisa kojim će urediti nabavku roba, usluga i radova, Centralna banka će nabavku roba, usluga i radova vršiti po Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015), uključujući i one za koje je postupak otpočeo po tom zakonu.

Član 60

Skupština je dužna da trećeg viceguvernera imenuje najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član  61

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Skupštine da utvrdi prečišćeni tekst ovog zakona.

Član 62

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 4 stav 3 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji ("Sl. list RCG", br. 28/2004, 27/2006 i 78/2006 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 40/2011 - dr. zakon i 31/2014) i član 4 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)u dijelu koji se odnosi na Centralnu banku Crne Gore.

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom  listu Crne Gore“.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 03.12.2015.