Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM - Tekst propisa


NACRT  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

Član 1

U Zakonu o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ("Sl.  list CG", br. 62/2008 i 62/2013) u članu 3 tačka 1 u alineji 4 riječi: „najmanje 183 dana u toku kalendarske godine“ zamjenjuju se riječima: „neprekidno godinu dana ili duže“, a u alineji 5 riječi: „183 dana ili duže u toku kalendarske godine“ zamjenjuju se riječima: „neprekidno godinu dana ili duže“.

Tač. 3 do 6 mijenjaju se i glase:

„3) poslovi platnog prometa sa inostranstvom su izvršavanje međunarodnih platnih transakcija i prekograničnih platnih transakcija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet i izvršavanje platnih transakcija između rezidenta i nerezidenta u Crnoj Gori;

4) pružalac usluga platnog prometa sa inostranstvom je banka i drugi pružalac platnih usluga koji poslove platnog prometa sa inostranstvom može obavljati u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet;  

5) sredstva plaćanja su gotov novac i platni instrumenti;

6) gotov novac su novčanice i kovanice, a platni instrumenti su sredstva i/ili     postupci utvrđeni zakonom kojim se uređuje platni promet.“

U tački 11:

-       u alineji 6 riječ: “tekućim“ zamjenjuje se riječju: „transakcionim“,

-       u alineji 7 riječi: „kreditni poslovi“ zamjenjuju se riječima: „krediti koji se odnose na komercijalne transakcije“, a riječi: „kratkoročne (do godinu dana), srednjoročne (do pet godina) i dugoročne (pet ili više godina)“ zamjenjuju se riječima: „kratkoročne (do godinu dana) i dugoročne (preko godine dana)“,

-       u alineji 8 poslIje riječi: „kratkoročne“ brišu se zarez i riječi: srednjoročne“,

-       alineja 9 mijenja se i glasi: „jemstva, ostale garancije i zaloge koje nerezidenti daju rezidentima i koje rezidenti daju nerezidentima“,

-       na kraju alineje 10 dodaju se zarez i riječi: „kao i ostali transferi kapitala vezani za ugovore o osiguranju“,

-       u alineji 11 riječi: „lični prenosi sredstava plaćanja“ zamjenjuju se riječima: „prenosi ličnog kapitala“.

Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

 „Obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet, uz poštovanje režima iz člana 2 ovog zakona.“

Član 3

Član 6, sa nadnaslovom, mijenja se i glasi:

„Statistika platnog bilansa

Član 6

Centralna banka prikuplja podatke o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom između rezidenata i nerezidenata i na osnovu tih podataka izrađuje statistiku platnog bilansa.

Statističke podatke iz stava 1 ovog člana Centralna banka dostavlja nadležnom organu za potrebe izrade makroekonomskih projekcija, kao i institucijama i organima Evropske unije, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim nadležnim tijelima, u skladu sa zakonom i zaključenim sporazumima.“  

Član 4

Iznad član 6a dodaje se nadnaslov, koji glasi:

„Obaveze pružalaca usluga platnog prometa sa inostranstvom, njihovih klijenata i rezidenata“.

U članu 6a stav 3 poslije riječi: „sa inostranstvom“ brišu se zarez i riječi: „na način koji odredi Centralna banka“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

 „Centralna banka propisuje sadržinu posebne evidencije iz stava 3 ovog člana i način i rokove dostavljanja podataka iz te evidencije.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 5

Član 7 mijenja se i glasi:

 „Centralna banka vrši kontrolu obavljanja poslova platnog prometa sa inostranstvom od strane banaka i drugih pružalaca usluga platnog prometa sa inostranstvom, u skladu sa zakonom.“

Član 6

U nazivu poglavlja IV riječi: „FINANSIJSKIH SREDSTAVA“ zamjenjuju se riječima: „FINANSIJSKE IMOVINE“.

Član 7

U nadnaslovu člana 10 riječi: „finansijskih sredstava“ zamjenjuju se riječima: „finansijske imovine“.

U članu 10 stav 1 riječi: „praćenja projekcije“ zamjenjuju se riječima: „izrade statistike“.

Član 8

U članu 11 stav 3 briše se.

Član 9

Čl. 13 do 15 mijenjaju se i glase:

„Član 13

   Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka ili drugi pružalac usluga platnog prometa sa inostranstvom ako ne dostavi Centralnoj banci statističke podatke o svakom plaćanju i naplati u platnom prometu sa inostranstvom u skladu sa članom 6a stav 2 ovog zakona.

 Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

Član 14

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - rezident ako ne vodi posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ili Centralnoj banci ne dostavi podatke ili dostavi netačne podatke u skladu sa člom 6a st. 3 do 5 ovog zakona.

 Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 6.000 eura.

Član 15

 Novčanom kaznom od 2.500 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne prijavi fizičko unošenje i iznošenje sredstava plaćanja iz člana 10 stav 1 ovog zakona.

  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

  Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 6.000 eura.“

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe čl. 131 i 163 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Sl. list CG", br. 40/2011).

Član 11

 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom  listu Crne Gore“.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 03.12.2015.