Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak ocjene ustavnosti Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima

04.11.2019.


Ustavni sud Crne Gore je, na X sjednici održanoj 30. oktobra 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

- u predmetu U-I broj 28/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48. stav 2. Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Sl. list CG", br. 73/2017), koji je donijela Skupština Crne Gore.

- u predmetu U-II broj 9/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 19/2011, 44/2017 i 29/2018, "Sl. list CG", br. 62/2018 - odluka US i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2019), koju je donijela Skupština opštine Budva.

- u predmetu U-II broj 47/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 5. Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja penzionera Glavnog grada Podgorica, broj 81, koji je donijela Skupština Udruženja penzionera Podgorice, na sjednici od 9. aprila 2014. godine i odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3. alineja 3. Pravilnika.

- u predmetu U-II broj 52/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. tačka 14.stav 2. Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora("Sl. list CG", br. 47/2014, 8/2016 i 59/2019), koju je donijela Vlada Crne Gore.

- u predmetu U-II broj 70/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 3. stav 2.,odredbe člana 9. stav 2. i člana 20. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, br. 1931/17, od 18. decembra 2017. godine, koji je donio direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja "Budva" i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba, br. 1931/17, od 18. decembra 2017. godine, koju je donijela pomoćnica direktora Javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja "Budva", dana 25. januara 2018. godine.

- u predmetu U-V broj 2/19,većinom glasova, donio Rješenje o odbacivanju predloga za rješavanje sukoba nadležnosti između Upravnog suda Crne Gore i Agencije za zaštitu ličnih podataka.

- u predmetu U-II broj 11/18 i 15/19, donio Odluku o ukidanju Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih putava i putnog zemljišta na teritoriji OpštineRožaje("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 5/2019), koju je donijela Skupština opštine Rožaje i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 29/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 15. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada - Podgorice("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 6/2012, 30/2012 i 40/2015), koju je donijela Skupština Glavnog rada – Podgorica i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 31/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 27. Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na području Opštine Pljevlja("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2012 i 7/2014), koju je donijela Skupština opštine Pljevlja i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 34/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 22. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 32/2012), koju je donijela Skupština opštine Plužine i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 35/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 15. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Nikšić ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 36/2015 i 22/2016), koju je donijela Skupština opštine Nikšić i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 38/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 10. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Šavnik ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 21/2012 i 23/2015), koju je donijela Skupština opštine Šavnik i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 40/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 21/2012, 13/2013, 18/2015 i 1/2018), koju je donijela Skupština opštine Žabljak i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 44/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 19. st. 5. i 6. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Gusinje("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 16/2015), koju je donijela Skupština opštine Gusinje i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 45/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 21. Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Opštine Danilovgrad("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 37/2011 i 29/2015), koju je donijela Skupština opštine Danilovgrad i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena.

- u predmetu U-II broj 53/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 4. stav 2. Pravilnika o bližem načinu i postupku priznavanja inostranog sertifikata o stečenoj stručnoj kvalifikaciji ("Sl. list CG", br. 51/2018), koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, na sjednici od 23. jula 2018. godine i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.

- u predmetu U-II broj 71/18, donio Odluku kojom se utvrđiuje da odredbe člana 3. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova sindikata, br. 154/18, od 28. februara 2018. godine, koji je donio Glavni odbor Sindikata Uprave policije Crne Gore, na sjednici od 16. februara 2018. godine, u vrijeme važenja, nijesu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom, i Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 1.Izmjena i dopuna Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova sindikata Uprave Policije Crne Gore,broj 231/19, od 28. marta 2019. godine.

Ova odluka i rješenje objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", i na način na koji je objavljen Pravilnik.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 30.10.2019


Naslov: Redakcija