Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNE RADNE GRUPE ZA OBLAST UPRAVLJANJA VODAMA


Nacionalnom strategijom za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, u okviru podoblasti upravljanja vodama planirano je formiranje stručne radne grupe za vode, kako bi se osigurala primjena ove Strategije i Akcionog plana.

Radna grupa zamišljena je kao stalno tehničko tijelo koje će se redovno sastajati, a sve sa ciljem poboljšanja međusektorske koordinacije, poboljšanja razmjene informacija, poboljšanja saradnje između institucija, preciznog i usaglašenog planiranja projektnih aktivnosti, unaprijeđenja sektora voda kroz nove aspekte planiranja aktivnosti itd.

Smatrajući opravdanim da u radu stručne radne grupe učestvuje i predstavnik nevladinog sektora, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje javni poziv za izbor jednog predstavnika koji će biti uključen u rad ove radne grupe.

Nevladine organizacije u stručnoj radnoj grupi imaće jednog predstavnika.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana stručne radne grupe ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;
 • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana stručne radne grupe može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog kandidata za člana radne grupe, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statuta;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;
 • biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radne grupe;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Više nevladinih organizacija, putem jedne prijave, može predložiti istog kandidata. Svaka nevladina organizacija koja predlaže kandidata mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

Predlaganje kandidata za člana stručne radne grupe vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, sa naznakom prijave člana nevladine organizacije za učešće u stručnoj radnoj grupi za oblast upravljanja vodama.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 02.11.2016.