Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA "OSNIVANJE SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE"

04.05.2018.


Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2018. godini u oblasti zaštite potrošača, Ministarstva ekonomije, objavljuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2018. godini u oblasti zaštite potrošača

"Osnivanje savjetovališta za zaštitu potrošača u jedinicama lokalne samouprave"

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji projekta - osnivanja savjetovališta za zaštitu potrošača, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave.

Strateški cilj koji se želi postići realizacijom ovog projekta je podizanje svijesti i bolja informisanost potrošača o potrošačkim pravima u jedinicama lokalne samouprave.

Rad savjetovališta treba da doprinese boljem poznavanju i većim korišćenjem prava koja su svakom građaninu data na osnovu Zakona, a samim tim smanjenju broja neriješenih potrošačkih prigovora i efikasnijem i jeftinijem rješavanju potrošačkih sporova.

Ciljne grupe su svi građani i trgovci u Crnoj Gori.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba su pružanje informacija potrošačima o njihovim pravima i mehanizmima pravne zaštite, kao i davanje stručnih savjeta za ostvarivanje svojih prava.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 8.000 eura.

Najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 3000 eura, a najviši 8000 eura.

Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti najviše jedan projekat/program.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a)upisana u Registar nevladinih organizacija;

b)upisana u evidenciju organizacija potrošača u skladu sa čl. 165 i 168 Zakona o zaštiti potrošača;

c)kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast zaštite potrošača kao oblast svog djelovanja;

d)u oblasti zaštite potrošača realizovala projekat/e i/ili program/e u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;

e)predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha)

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1)doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2)kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3)kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4)transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", broj 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa na sajtu Ministarstva.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Sl. list CG", br. 14/2018).

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

fotokopiju rješenja o upisu u evidenciju organizacija potrošača Ministarstva ekonomije;

fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);

dokumentaciju o realizovanim projektima u godini koja prethodi objavljivanju javnog konkursa.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na adresu:

Rimski trg 46 III sprat, arhiva Ministarstva ekonomije, sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija za realizaciju projekata u oblasti zaštite potrošača "Osnivanje savjetovališta za zaštitu potrošača u jedinicama lokalne samouprave".


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 03.05.2018.