Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA ZA ODLAGANJE NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA: Poreskom dužniku može se odobriti odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, ako dug iznosi najmanje: za fizičko lice – 500 eura, preduzetnika i malo pravno lice – 2. 000 eura, srednje pravno lice – 20. 000 eura i za veliko pravno lice – 50. 000 eura. Poreski dug može da se odloži do 12 mjesečnih rata


Vlada Crne Gore je 28. aprila 2016. godine donijela Uredbu o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, kojom se poreskim obveznicima suočenim sa nelikvidnošću omogućava prevazilaženje problema kroz relaksiranje u plaćanju duga uz davanje adekvatne garancije za njegovo izmirenje.

Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem, Novo Radović, rekao je da je Uredbom propisan i minimalni iznos koji se može odložiti, pa je ono moguće za pojedince čiji je poreski dug iznad 500 eura.

Odlaganje je moguće za preduzetnika i malo preduzeće čiji je poreski dug iznad dvije hiljade eura, za srednje preduzeće sa dugom iznad 20 hiljada eura i za veliko sa preko 50 hiljada eura duga.

Pravo na odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja se ostvaruje na osnovu pojedničnog zahtjeva koje se podnosi Ministarstvu finansija. Odlaganje poreskog duga može se obaviti putem osiguranja duga, odnosno podnošenja odgovarajućeg instrumenta osiguranja ili uz podnošenje plana finansijske konsolidacije.

Ukoliko poreski obveznik podnese instrument osiguranja plaćanja nije u obavezi da podnosi plan finansijske konsolidacije, a instrument osiguranja plaćanja može, između ostalog, da bude zaloga na nepokretnostima i pokretnim stvarima poreskog dužnika, neopoziva bankarska garancija, jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine na kojem nema tereta i ograničenja.

Ako se radi o dugu većem od 50 hiljada eura onda je obavezan instrument osiguranja ili zabrana na nepokretnostima, neopoziva bankarska garancija ili mjenica koju je avalirala poslovna banka.

Ako poreski obveznik podnošenjem plana finansijske konsolidacije želi da ostvari pravo na odlaganje poreskog duga, onda taj zahtjev cijeni posebna komisija koju čine predstavnici Ministarstva finansija, Poreske i Uprave carina.

Poreski dug može da se odloži do 12 mjesečnih rata, izuzev situacija kada je poreskom obvezniku dodijeljena državna pomoć ili ako je zaključen ugovor o finansijskom restrukturiranju sa jedinicom lokalne samouprave, kada se to odlaganje obavlja po uslovima propisanim odlukom o dodjeli državne pomoći, odnosno ugovorom.

On je naveo da se, kada je u pitanju ugovor zaključen sa jedinicom lokalne samouprave, radi o preduzećima koja su u vlasništvu čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

"Shodno Uredbi, ne može se odložiti dug koji je nastao prilikom obračunavanja poreza na dodatu vrijednost PDV, akciza i drugih javnih prihoda", dodao je Radović.

Uredbom je takođe propisano da je poreski obveznik dužan da ispunjava obaveze propisane rješenjem o reprogramu poreskog duga, u suprotnom rješenje o odobrenom reprogramu automatski prestaje da važi.

Radović je naveo da se do sada odlaganje poreskog duga moglo uraditi po Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (Sl. list CG, br. 67/2009, 23/2010, 62/2010 i 53/2013), u kojojnijesu bili baš toliko precizno propisani uslovi za odlaganje poreskog duga u pogledu garancije, plana finansijske konsollidacije i ocjene tog plana. Radović je potvrdio da je Ustavni sud staru Uredbu proglasio neustavnom.

Izvor: Vebsajt CdM, 28.04.2016.