Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijete Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju

04.03.2019.


Vlada Crne Gore je, na 111. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2019. godinu. Strategija predstavlja nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima u predstojećem petogodišnjem periodu u oblastima: prevencije, zaštite žrtava, krivičnom gonjenju, partnerstva, kooridnacije i međunarodne saradnje. Za razliku od prethodnih dokumenata nova Strategija sadrži analizu trenutnog stanja na planu borbe protiv trgovine ljudima, kao i presjek preostalih izazova i preporuka za dalje djelovanje u cilju postizanja većeg stepena efikasnosti cjelokupnog sistema borbe protiv trgovine ljudima. Realizacijom ciljeva za period 2019-2024. godine unaprijediće se efikasnost i funkcionalnost sistema prevencije, identifikacije, zaštite, pomoći i praćenja žrtava trgovine ljudima sa posebnim fokusom na djecu, kao i efikasnost istraga, krivičnog gonjenja i kažnjavanja u skladu sa krivičnim zakonodavstvom. U Akcionom planu za 2019. godinu razrađeni su postavljeni ciljevi Strategije, pri čemu su definisane konkretne aktivnosti, nosioci, dinamika, potrebna finansijska sredstva, kao i indikatori rezultata.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu i usvojen Izvještaj o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu. U raspravi je iskazano zadovoljstvo visokim procentom realizacije mjera predviđenih za 2018. godinu koji iznosi 90,48 odsto. U izvještajnom periodu utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, čijim će se usvajanjem unaprijediti normativni okvir i ispuniti obaveze koje su predviđene Šengen akcionim planom. Uspješno je implementiran novi Zakon o strancima ("Sl. list CG", br. 12/2018 i 3/2019), koji je na kvalitetan način uredio ulazak i izlazak, kao i kretanje i boravak stranaca u Crnoj Gori, u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama preuzetih iz AP za poglavlje 24. Unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca azila i pojačana saradnja sa međunarodnim partnerima po pitanju njihovog zbrinjavanja; unaprijeđene su aktivnosti i kapaciteti granične policije, kao i prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala. Fokus novog Plana, pored ostalog, biće usmjeren i na realizaciju mjera za koje je predviđeno finansiranje iz sredstava EU, u iznosu od 8 miliona eura.

Vlada je utvrdila Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 5". Područje planskog dokumenta čini dio naselja Kumbor, priobalnog područja opštine Herceg Novi. Izradom Izmjena i dopuna DSL, kojom su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Kroz Izmjene i dopune DSL su obezbjeđeni uslovi za valorizaciju vrijednog dijela obale uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Rt Đeran - Port Milena", Opština Ulcinj. Inicijativu za izmjene i dopune DSL podnijelo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja radi unošenja u planski dokument ribarske luke na ovoj lokaciji i poboljšanja uslova ribarstva, u okviru implementacije Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (MIDAS ll). Takođe, cilj izmjena i dopuna DSL je da se preispitaju urbanistička rješenja u okviru važećeg dokumenta i shodno razvojnim potrebama stvore planski preduslovi za razvoj turizma, suzbijanje nekontrolisanog širenja naselja, očuvanje identiteta naselja, te poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture.

Vlada je usvojila Informaciju o Ugovoru o garanciji između Evropskog Investicionog Fonda kao garanta i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD kao korisnika i dala saglasnost na tekst Ugovora. 

U skladu sa članom 185 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019 - ispr.), Vlada je dala Saglasnost Upravi za saobraćaj, za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta – Rekonstrukcija puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka. Put dužine 17,3 km će, planiranom rekonstrukcijom, biti proširen sa sadašnjih 2,50 - 4,00 m na 6,10 m širine, biće povećan radijus u oštrim krivinama i smanjenjeni uzdužni nagibi. Rekonstrukcija porazumijeva, između ostalog, i izgradnju potpornih i obložnih zidova, pločastih i cjevastih propusta i kolektora za prikupljanje atmosferskih voda sa kolovoza kroz naselje, koje se prečišćavaju preko separatora ulja i naftnih derivata.

Vlada je dala saglasnost za finansijsku podršku projektima adaptacije školskih fiskulturnih sala i otvorenih sportskih terena.

Donijet je Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2019. godinu. Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2019. godini, Programom su predviđena sredstva u iznosu od 200.000 eura, koja će biti usmjerena na: izradu planske i projektne dokumentacije u ovoj oblasti; zaštitu od štetnog dejstva voda; podršku projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima i za funkcionisanje Programa.

Vlada je dala i saglasnost na Program rada i plan donošenja crnogorskih standarda za 2019. godinu, sa Ugovorom o izvođenju. U cilju brže integracije u međunarodne i evropske tokove, Institut za standardizaciju Crne Gore, kao nacionalno tijelo za standardizaciju, ima obavezu i zadatak da osmisli, organizuje i izvrši harmonizaciju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata sa međunarodnim i evropskim standardima i srodnim dokumentima, poštujući evropska i međunarodna normativna akta.

Usvojena je Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije o krivičnim djelima koja se odnose na kulturna dobra. Povodom 70. godina postojanja Savjeta Evrope otvara za potpisivanje nekoliko konvencija/protokola na 129. Sastanku Komiteta ministara 16-17. maja 2019. godine u Helsinkiju, među kojima je i Konvencija o krivičnim djelima koja se odnose na kulturna dobra. Potpisivanje Konvencije je dio paketa mjera na jačanju zaštite kulturnih dobara u Crnoj Gori u cilju sprečavanja i borbe protiv uništenja, nanošenja štete i krijumčarenja kulturnih dobara kroz kriminalizaciju određenih djela, zatim jačanja prevencije kriminala i odgovora krivično-pravnog sistema na sva krivična djela u vezi sa kulturnim dobrima, kao i unapređenja domaće i međunarodne saradnje u borbi protiv krivičnih djela u vezi sa kulturnim dobrima.

Vlada je usvojila Izvještaj sa 34. sjednice Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem i podržala sprovođenje reforme Nacionalnog savjeta u Državni savjet i uspostavljanje Kancelarije za održivi razvoj.

Ministarka bez portfelja i predsjednica Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda Marija Vučinović podnijela je Vladi Usmenu informaciju o štetama nastalim usled olujnog vjetra 23. februara 2019. godine. Tim povodom, Vlada je na ime interventne pomoći za saniranje štete nastale usljed posljedica prošlonedjeljnog orkanskog vjetra izdvojila ukupno 40.000 eura za Klinički centar Crne Gore, Specijalnu bolnicu za plućne bolesti "Dr Jovan Bulajić" u Brezoviku i šest domova zdravlja u Podgorici, kao i 90.000 eura pomoći pogođenim poljoprivrednicima u Danilovgradu, Golubovcima i Tuzima – po 30.000 za svaku opštinu.

Vlada je, zbog personalnih izmjena, donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju, Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 28.02.2019.


Naslov: Redakcija