Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave

04.02.2019.


Vlada Crne Gore je na 107. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem mr Milutin Simović, usvojila Program rada Vlade za 2019. godinu čije je ključno opredjeljenje stvaranje uslova za rast životnog standarda građana.

Usvojeni su Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020, za 2018. godinu i Predlog programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 (PPCG). PPCG je strateški dokument koji obuhvata 33 pregovaračka poglavlja u tabelarnom prikazu. Kako se pravna tekovina Evropske unije konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU. U skladu s tim, pristupljeno je izradi PPCG-a za 2019 – 2020, kako bi ovaj dokument bio usklađen s aktuelnim mandatom Vlade i drugim krovnim dokumentima.

Vlada je usvojila Dvadeseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period oktobar – decembar 2018. Izvještaj obuhvata najvažnije događaje iz procesa pristupanja Crne Gore, koji se odnose na politički dijalog Crne Gore s Evropskom unijom, pregovore o pristupanju Crne Gore EU, informisanje javnosti o procesu pristupanja Uniji, aktivnosti Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usklađivanje zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i Instrument za pretpristupnu podršku – IPA. Izvještaj se prosljeđuje članovima Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, s ciljem redovnog i sveobuhvatnog informisanja o procesu pregovora Crne Gore i razmjene mišljenja o aktuelnim temama i izazovima pregovaračkog procesa.

Usvojen je Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje - Pravosuđe i temeljna prava za period jul - decembar 2018. s Petim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije, kao i Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul – decembar 2018. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o subvencioniranju ranjivih kupaca električne energije, upoznala se sa Uputstvom o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati od 1.04.2019. godine do 31.12.2019. godine. 

Vlada je dala saglasnost da se od 1. januara do 31. marta 2019. godine primjenjuje važeće Uputstvo o postupku i načinu sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju čime je Vlada nastavila odgovorno sprovođenje socijalne politike.

Donijeta je Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave, kojom se propisuje da se unutrašnja organizacija i sistematizacija organa državne uprave utvrđuje zavisno od obima, vrste i složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje efikasno i ekonomično vršenje poslova državne uprave.

Vlada je donijela Prelazni akcioni plan za 2019. godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina i usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za 2016-2018. godine. Cilj donošenja Prelaznog akcionog plana za 2019. godinu je da se obezbijedi nastavak implementacije ključnih elemenata Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godine, u skladu s novim pravnim okvirom za strateško planiranje, čime se promoviše princip ekonomičnosti i racionalnog planiranja politika. Ovim planom je definisano 8 operativnih ciljeva, odnosno 28 aktivnosti za realizaciju četiri strateška cilja: Adekvatno razumijevanje pokretača radikalizacije u cilju prevencije; Jačanje kapaciteta i uspostavljanje djelotvornih mehanizama koordinacije među odgovornim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou; Sprovođenje aktivnosti kao odgovor na pokretače radikalizacije – suzbijanje radikalizma i nasilnog ekstremizma i Sprovođenje monitoringa i evaluacije u cilju eliminisanja posljedica nasilnog ekstremizma i terorizma i planiranja budućih aktivnosti.

Donijeta je i Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu. Ovim dokumentom se šume u državnoj svojini daju na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Bijelo Polje, Petnjica, Andrijevica, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac, Plav, Podgorica i Danilovgrad za 2019. godinu. Prodaja će se sprovesti u postupku javnog nadmetanja, putem Javnog poziva (tenderskom prodajom).

Vlada je usvojila Informaciju o aktiviranju Državne garancije izdate u korist Evropske investicione banke (EIB), a za potrebe kreditnog aranžmana između EIB-a i Invest banke Montenegro AD Podgorica. Prema izdatim garancijama Vlada je preuzela isplatu dospjelih potraživanja Evropske investicione banke prema Invest banci Montenegro AD u iznosu od 2.253.720,03 eura. Ministarstvo finansija će nakon isplate garantovane sume, bez odlaganja, obavijestiti Zaštitnika imovnisko-pravnih interesa Crne Gore i dostaviti potrebnu dokumentaciju, kako bi isplaćena suma bila prijavljena u stečajnu masu Invest banke Montenegro AD Podgorica u stečaju.

U diskusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, istaknuto je da Crna Gora bilježi snažan privredni rast, jedan od najvećih u Evropi, da se povećava stopa zaposlenosti i da brojni ekonomski parametri potvrđuju uspješnu ekonomsku politiku Vlade, da je finansijski sistem Crne Gore stabilan, te da ga događaji u dvije poslovne banke ne mogu ugroziti.

Zahvaljujući uspješnoj ekonomskoj politici Vlada je kadra da i ove obaveze realizuje bez ikakve opasnosti po finansijski sistem države – saopštio je potpredsjednik Vlade Milutin Simović zaključujući ovu tačku dnevnog reda.

Usvojena je Informacija o Dopuni Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za Nacionalni program IPA 2011 i prihvatila Dopunu Sporazuma kojom je predviđen produžetak roka za implementaciju projekta Izgradnja kanalizacionog kolektora u Bijelom Polju. S obzirom na to da su svi radovi na izgradnji kolektora završeni krajem oktobra 2018. godine, potrebno je produženje roka za otklanjanje nedostataka i roka za plaćanje za po godinu dana, tj. do 21. januara i 5. jula 2020. godine respektivno. Time će izvođač radova imati formalno-pravno definisanu obavezu da u okviru tog roka ukloni uočene nedostatke, što je redovna procedura u okviru ugovora o radovima, definisana pravilima ugovaranja u centralizovanom sistemu upravljanja fondovima EU.

Vlada je obrazovala Koordinacioni odbor za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš. Koordinacioni odbor, obrazovan kao privremeno radno tijelo Vlade, čine predsjednici Crne Gore, Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, ministri kulture, vanjskih i unutrašnjih poslova, odbrane, finansija, za ljudska i manjinska prava i zdravlja, princ Nikola Petrović Njegoš, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, rektor Univerziteta Crne Gore, direktori JU Narodni muzej Crne Gore i Uprave za zaštitu kulturnih dobara i dr Aleksandar Čilikov, prof. dr Živko Andrijašević, mr Dragutin Papović, prof. dr Rifat Alihodžić, Pavle Goranović i Dimitrije Popović.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.01.2019.


Naslov: Redakcija