Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Član 1

U Zakonu o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", brој 40/13) u članu 3 stav 1 tačka 5 riječi: "lica smanjene pokretljivosti" i riječ: "starije" brišu se.

Član 2

U članu 19 stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

Član 3

Član 27 mijenja se i glasi:

"Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, višak prihoda se izdvaja na poseban račun i može se isključivo koristiti za naknadu neto-troška za obavljanje univerzalne poštanske usluge, ukoliko sredstva Kompenzacionog fonda Agencije nijesu dovoljna za njegovo izmirenje, kao i za ispunjenje zakonskih obaveza vezanih za funkciju Agencije u narednoj kalendarskoj godini."

Član 4

U članu 32 stav 2 riječ "opšti" briše se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) O pravima i zaštiti interesa korisnika Savjet odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva."

Stav 5 mijenja se i glasi:

"(5) Protiv odluka Agencije može se pokrenuti upravni spor."

Stav 6 briše se.

Član 5

U članu 39 stav 2 tačka 2 riječi: "sa licima smanjene pokretljivosti, kao i" brišu se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav i glasi:

"(4) Operator, odnosno vlasnik elektronske komunikacione mreže, elektronske komunkacione infrastrukture i povezane opreme dužan je da, 15 dana prije početka izgradnje, Agenciji dostavi pisano obavještenje o početku izgradnje, lokaciji izgradnje i

tehničkim karakteristikama planirane mreže, infrastrukture i povezane opreme ili njihovih elemenata."

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 6

U članu 52 stav 2 riječi: "ostvaren po osnovu obavljanja djelatnosti elektronskih komunikacija, a" brišu se.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

"(3) Operator, koji pored djelatnosti elektronskih komunikacija obavlja i druge djelatnosti, dužan je da vodi odvojeno računovodstvo po djelatnostima, kojim se odvojeno iskazuje prihod ostvaren po osnovu davanja na korišćenje elektronske komunikacione mreže i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ili pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga.

(4) Ako operator ne vodi odvojeno računovodstvo, u skladu sa stavom 3 ovog člana, Agencija kao osnovicu za obračun godišnje naknade za troškove regulacije i nadzora tržišta iz člana 51 stav 1 ovog zakona uzima ukupan prihod operatora iz prethodne poslovne godine, a na osnovu podataka operatora dostavljenih organu uprave nadležnom za poslove javnih prihoda."

U stavu 3 riječi: "iz st. 1 i 2" zamjenjuju se riječima: "iz st. 1, 2 i 3".

U stavu 4 riječi: "iz stava 3" zamjenjuju se riječima: "iz stava 5".

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

Član 7

U članu 53 stav 5 briše se.

Član 8

U članu 58 stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3, 4, 5 i 6 postaju st. 2, 3, 4 i 5.

Član 9

U članu 61 stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) Operator je dužan da plan mjera iz stava 1 ovog člana dostavi na mišljenje Ministarstvu, Agenciji, organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje i organu uprave nadležnom za inspekcijske poslove, u roku od tri dana od dana utvrđivanja."

Član 10

U članu 64 stav 2 tačka 3 riječi: "članom 68" zamjenjuju se riječima: "članom 69".

Član 11

U članu 69 stav 3 riječi: "čl. 70 do 75" zamjenjuju se riječima: "čl. 71 do 78".

Član 12

U članu 77 stav 3 riječi: "člana 76" zamjenjuju se riječima: "člana 69".

Član 13

Poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi:

"Regulacija cijena rominga

Član 78a

(1) Agencija može, bez prethodno sprovedenog postupka analize tržišta, operatoru javnih elektronskih komunikacionih usluga odrediti maksimalne cijene usluga rominga, u skladu sa sporazumom o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama, koji Crna Gora zaključi sa drugim državama.

(2) Maksimalne cijene usluga iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se propisom Agencije."

Član 14

U članu 82 stav 1 tačka 4 riječi: "lica smanjene pokretljivosti, kao i" brišu se.

U stavu 2 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: " uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći."

Član 15

U članu 86 stav 4 mijenja se i glasi:

"(4) Ako u postupku po javnom konkursu ne može da odredi operatora Univerzalnog servisa, Agencija vrši analizu tržišta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji i za operatora Univerzalnog servisa, rješenjem određuje operatora sa najvećim učešćem na tom tržištu, primjenom načela efikasnosti, objektivnosti i transparentnosti."

U stavu 6 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći."

Član 16

U članu 89 st. 2 i 4 poslije riječi: "ugrožena lica" briše se zarez i riječi: "lica smanjene pokretljivosti, kao".

Član 17

U članu 90 stav 1 poslije riječi: "ugroženih lica" briše se zarez i riječi: "lica smanjene pokretljivosti, kao".

Član 18

U članu 92 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Operator Univerzalnog servisa ima pravo na naknadu neto troškova za pružanje usluge Univerzalnog servisa, ako pružanje Univerzalnog servisa tom operatoru predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje."

U stavu 3 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "uz pribavljeno mišljenje organa uprave odnosno organizacije nadležne za kontrolu državne pomoći."

Član 19

Naziv člana 93 i stav 1 mijenjaju se i glase:

"Vođenje odvojenog računovodstva".

"(1) Operator Univerzalnog servisa dužan je da vodi odvojeno računovodstvo na način da odvojeno iskaže prihode i troškove nastale pružanjem usluga Univerzalnog servisa od prihoda i troškova ostvarenih od drugih usluga."

Član 20

U članu 94 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

"(1) Računovodstvo operatora Univrezalnog servisa koje se vodi u skladu sa članom 93 ovog zakona, Agencija koristi kao izvor podataka za obračun neto troška.

(2) Ako je operator Univerzalnog servisa određen na osnovu javnog konkursa, Agencija prilikom obračuna neto troška uzima u obzir i ponudu koju je operator dostavio na javnom konkursu."

U stavu 3 riječi: "prekomjerni trošak" zamjenjuju se riječima: "neopravdano finansijsko opterećenje".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Obračun neto troška, koji je osnov za naknadu neto troška Univerzalnog servisa, utvrđuje se u skladu s propisima o državnoj pomoći."

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 21

U članu 95 stav 2 poslije riječi: "ukupnom godišnjem prihodu" dodaju se riječi: "operatora iz stava 1 ovog člana".

Član 22

U članu 100 stav 2, članu 106 stav 2 i članu 117 stav 3 riječ "upotrebu" zamjenjuje se riječju "realizaciju".

Član 23

U članu 102 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 24

U članu 114 stav 3 briše se.

Član 25

U članu 123 stav 1 i stav 3 tačka 1 riječ "sporazumima" zamjenjuje se riječima: "tehničkim propisima i standardima".

U stavu 3 tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) vrši odgovarajuća mjerenja parametara radio-emisija radi kontrole ispunjavanja uslova za korišćenje radio-frekvencija iz odgovarajućeg odobrenja.".

Član 26

U članu 147 stav 1 riječi: "i zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača" brišu se.

Član 27

U članu 151 stav 2 tačka 5 riječ "polovine" zamjenjuje se riječju "70%".

U stavu 2 tačka 13 zarez i riječi: "uz saglasnost korisnika i" brišu se.

Član 28

U članu 152 stav 2, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "i pretplatničke ugovore na neodređeno vrijeme bez minimalnog trajanja."

U stavu 4 riječ "proizvode" zamjenjuje se riječima: "uređaje, opremu".

Član 29

U članu 153 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Operator ne smije sa korisnikom zaključiti pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost iz stava 3 ovog člana."

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 30

U članu 155 stav 1, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "utvrđenog pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije iz stava 3 ovog člana."

Stav 2 mijenja se i glasi:

"(2) Parametre kvaliteta, način njihovog mjerenja i objavljivanja, od strane Agencije i operatora, kao i rokove za dostavljanje mjerenja koja rade operatori, propisuje Agencija."

U stavu 3 riječi: "može propisati" zamjenjuju se riječju "propisuje".

Član 31

U članu 159 stav 7, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "i u skladu sa cijenama iz objavljenog cjenovnika usluga".

Član 32

U članu 161 stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 33

U članu 164 stav 3 poslije riječi "pretplatnikom" dodaju se riječi: "koji svojom terminalnom opremom izaziva smetnju u radu elektronskih komunikacionih mreža, kao i sa pretplatnikom".

Član 34

U članu 165 st. 1 i 2 riječ "konačne" briše se.

U stavu 3 riječ "konačnoj" briše se.

Član 35

U članu 169 stav 1 riječi: "člana 168 st. 1 i 4" zamjenjuju se riječima: "člana 168 stav 1".

U st. 5 i 6 riječi: "člana 168 st. 3 i 4" zamjenjuju se riječima: "člana 168 stav 1".

Član 36

U članu 187 stav 1 tačka 7, tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: "iz člana 61 stav 6 i člana 62 stav 2 ovog zakona".

Član 37

U članu 189 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) kontroliše izvršavanje obaveza operatora u slučajevima vanrednih situacija;".

U tački 9 riječi: "kontroliše radove" zamjenjuju se riječima: "kontroliše da li se radovi", a riječi: "koji se ne" brišu se.

Član 38

U članu 192 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) ne dostavi plan mjera iz člana 61 stav 1 ovog zakona na mišljenje Ministarstvu, Agenciji i organima nadležnim za odbranu i bezbjednost, zaštitu i spašavanje i organu uprave nadležnom za inspekcijske poslove, u roku od tri dana od dana utvrđivanja (član 61 stav 3);".

Član 39

U članu 193 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi "kaznom" dodaju se riječi: "u iznosu".

Poslije tačke 12 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"12a) ne pruža javne elektronske komunikacione usluge propisanog kvaliteta utvrđenog pretplatničkim ugovorom i aktom Agencije iz člana 155 stav 3 ovog zakona (član 155 stav 1);

12b) ne obračunava pružene usluge isključivo po jednom osnovu i u skladu sa cijenama iz objavljenog cjenovnika usluga (član 159 stav 7);".

Tačka 13 mijenja se i glasi:

"13) po nalogu Agencije, ne ograniči pristup svojim uslugama, odnosno ne isključi i ne raskine ugovor sa pretplatnikom koji svojom terminalnom opremom izaziva smetnju u radu elektronskih komunikacionih mreža, kao i sa pretplatnikom koji priređuje igre na sreću preko interneta, bez odobrenja organa uprave nadležnog za igre na sreću (član 164 stav 3);".

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

"15) ne odredi lice odgovorno za sprovođenje mjera iz člana 168 stav 1 ovog zakona (član 169 stav 1).".

Član 40

U članu 194 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"1a) 15 dana prije početka izgradnje, Agenciji ne dostavi pisano obavještenje o početku izgradnje, lokaciji izgradnje i tehničkim karakteristikama planirane mreže, infrastrukture i povezane opreme ili njihovih elemenata (član 39 stav 4);"

U tački 2 riječi: "član 39 stav 4" zamjenjuju se riječima: "član 39 stav 5".

U tač. 30 i 31 poslije riječi: "ugrožena lica" briše se zarez i riječi: "lica smanjene pokretljivosti".

Poslije tačke 54 dodaje se nova tačka koja glasi:

"54a) sa korisnikom zaključi pretplatnički ugovor za koji nije pribavljena saglasnost iz člana 153 stav 3 ovog zakona (član 153 stav 4);".

U tački 55 riječi: "član 153 stav 6" zamjenjuju se riječima: "član 153 stav 7".

Član 41

U članu 195 stav 1 tačka 7 briše se.

U tački 8 poslije riječi: "ugroženih lica" briše se zarez i riječi: "lica smanjene pokretljivosti, kao".

U tač. 27 i 28 riječ "konačne" briše se.

Poslije tačke 42 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"42a) kupcu ne omogući da, na jednostavan način i bez naknade, da primjedbe ili odbije korišćenje svojih elektronskih kontakt podataka (član 178 stav 2);

42b) dozvoli slanje elektronske pošte radi reklamiranja ili podsticanja primaoca da posjećuje internet stranice na kojima se pogrešno prikazuje ili prikriva identitet pošiljaoca ili bez tačne adrese na koju primalac može poslati zahtjev da se sa tom komunikacijom prestane (član 178 stav 3);"

Član 42

Član 206 briše se.

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.09.2016.