Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o Vojsci Crne Gore, Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, Predlog zakona o uslugama, Predlog zakona o hemikalijama, Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima

03.07.2017.


Vlada Crne Gore je na 32. sjednici, održanoj 30. juna 2017. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o Vojsci Crne Gore. Predloženim zakonom uređuje se organizacija i služba u Vojsci. U diskusiji je posebna pažnja posvećena odredbama kojima se preciziraju vojne obaveze građana Crne Gore: uspostavljanje evidencije vojnih obveznika, uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem u miru i obuka i angažovanje vojnih obveznika u uslovima ratnog ili vanrednog stanja. U tom kontekstu je ocijenjeno da će ova zakonska rješenja, pored ostalog, doprinijeti afirmaciji Vojske kao jednom od simbola identiteta i suvereniteta Crne Gore, kao i jačanju svijesti kod mlade generacije o pripadnosti Državi. Predloženim rješenjima se, između ostalog, uvodi "merit" sistem u postupku prijema, unapređivanja i izbora za obrazovanje i usavršavanje lica u službi u Vojsci, detaljnije propisuje izgradnja integriteta i prava i obaveze lica u službi. Zakonom se bliže uređuju vojno-policijski poslovi, nadležnost Vojne policije i primjena sredstava prinude, upotreba oružja od strane vojnih lica i nošenje vojnih uniformi, definišu nova stanja u službi i uspostavlja novi sistem ocjenjiva lica u službi u Vojsci.

Utvrđen je Predlog zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Donošenjem ovog zakona, između ostalog, stvaraju se uslovi za zaštitu od zloupotreba koje su suprotne prirodi sporta, normiraju se jedinstvena pravila za ponašanje svih učesnika sportske priredbe, utvrđuje se jedinstveni sistema prevencije i smanjenja rizika za izbijanje nereda i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Novim zakonom implementiraju se instituti međunarodnog prava iz ove oblasti, posebno standardi Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, naročito kada je riječ o fudbalskim utakmicama. Među rješenjima predloženim ovim zakonom su i proširenje obaveza organizatora priredbe i precizno propisane mjere koje organizator treba da preduzme kako bi prevenirao odnosno spriječio nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama. Novim zakonom kao nasilje ili nedolično ponašanje prepoznaje među ostalim i nedolično i uvredljivo ponašanje takmičara na sportskoj priredbi prema gledaocima, sudijama ili službenim licima; bacanje na sportski teren ili u gledalište predmeta koji mogu da ugroze život i fizički integritet lica ili imovinu; izazivanje mržnje ili netrpeljivosti koja može da dovede do fizičkog sukoba učesnika sportske priredbe; unošenje ili isticanje transparenata, zastava ili drugih materijala sa tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se poziva ili podstiče na oružani sukob ili nasilje, mržnju ili netrpeljivost, nacionalnu ili rasnu diskriminaciju, ili diskriminaciju po osnovu vjere, pola ili seksualne orjentacije, ili po drugom osnovu; izazivanje nereda prilikom dolaska, odnosno odlaska iz sportskog objekta ili u sportskom objektu; pozivanje ili podsticanje na tuču ili napad na policijske službenike, lica koja vrše poslove zaštite, službena lica organizatora takmičenja, takmičare ili druge učesnike sportske priredbe.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, kojim se poboljšavaju pojedine odredbe kako bi se otklonili određeni nedostaci, precizira sadržaj prekršajnog naloga i vrši usklađivanje sa podsticajnim mjerama, u cilju njihove efikasnije primjene. Najvažnije izmjene se odnose na utvrđivanje mogućnosti da se novčana kazna do dvostrukog maksimuma može propisati i uredbom Vlade, a strože kazne predviđene su i za prekršaje učinjene u oblasti primjene međunarodnih restriktivnih mjera. Proširena je i obaveza vođenja prekršajnog postupka bez pretresa po podnijetom zahtjevu za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu za lakše prekršaje.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropske Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu, Vlada je utvrdila Predlog zakona o uslugama. Primjena novog Zakona će omogućiti administrativno pojednostavljenje u ovoj oblasti, uklanjanje barijera za pristup tržištu usluga, uspotavljanje jedinstvene kontakt tačke u cilju obezbjeđenja lake dostupnosti informacija elektronskim putem, kao i to da se na jednom mjestu mogu obaviti svi poslovi. Uvodi se institut slobode prekograničnog pružanja usluga od strane privrednog subjekta osnovanog u državi Evropskog ekonomskog prostora. Pored toga, podiže se nivo bezbjednosti korisnika i kvaliteta usluga, omogućuje saradnja nadležnih organa država EEP putem informacionog sistema unutrašnjeg tržišta i suzbijanje sive ekonomije.

Utvrđen je i Predlog zakona o hemikalijama, kojim se sveobuhvatno uređuje oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama, a naročito u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, kojim se predviđa pomjeranje početka njegove primjene za 31. decembar 2017. godine. U raspravi je objašnjeno da se intenzivno radi na izradi Predloga zakona o planiranju i izgradnji kojim se teži uspostavljanju nove i sveobuhvatne politike u oblasti planiranja i izgradnje objekata, uključujući i pitanje bespravne gradnje.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o upravnom postupku (""Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017), Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima.

Vlada je usvojila Proljećnu analiza makroekonmskih kretanja i strukturnih reformi - 2016. - I Kvartal 2017. Analiza pokazuje, među ostalim, rast izvoza, privredni rast u Prvom kvartalu 2017. godine kao i snažan rast stope zaposlenosti, rast prosječne neto zarade i penzija, u maju 2017, prvi put suficit budžeta kao i činjenicu da građani Crne Gore u domaćim bankama drže 1,6 milijardi eura ušteđevine. Tokom diskusije je zaključeno da primjena mjera fiskalne konsolidacije, definisanih Mjerama sanacije budžetskog deficita i javnog duga 2017-2021. godine, daje pozitivne efekte, koji su već vidljivi u I kvartalu 2017. godine. (Opširnije o ovoj tački dnevnog reda možete pročitati ovdje).

Vlada je usvojila inoviranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 godine s Akcionim planom. Inovirani Program obuhvata tri nove oblasti: državna pomoć, carine i revizija sredstava iz fondova Evropske unije, čime će se omogućiti bolja koordinacija i praćenje razvoja sistema upravljanja javnim finansijama.

Usvojena je ažurirana Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata, s ciljem dodatnog sagledavanja mogućnosti sufinansiranja projekata, kao i revizije stepena zrelosti projekata sa liste koja je usvojena krajem 2015. godine, u skladu sa preporukama Evropske komisije.

Vlada je donijela Strategiju upravljanja vodama Crne Gore kojom se osigurava kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja tog sektora na principu održivog razvoja, uključujući uređenje i korištenje voda, zaštitu voda od zagađivanja, kao i uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog djelovanja voda. Strategija predstavlja dokument na osnovu kojeg će se sprovoditi reforme sektora voda, kako bi se dostigli potrebni standardi u upravljanju vodama, uz organizaciono prilagođavanje i sistemsko jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2016. godinu. Kako je navedeno u Izvještaju, u prošloj godini uloženo je ukupno 492.343.802 eura za realizaciju 562 razvojna projekta, od čega za Sjeverni region skoro 208 miliona eura ili 42 odsto, za Središnji region oko 137 miliona ili 28 odsto i za Primorski region oko 147 miliona.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2017. godinu kojom se, zbog izraženih potreba turističke privrede, godišnja kvota za tekuću godinu povećava za 5.000 dozvola, čime će se omogućiti uspješno odvijanje ljetnje sezone. U diskusiji je istaknuto da reformske aktivnosti u oblasti stručnog obrazovanja i tržišta rada treba da rezultiraju kvalitetnom ponudom trenutno nedostajućih domaćih stručnih profila koji će nadomjestiti potrebu za radnom snagom sa strane.

Usvojena je Informacija o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period od 1. aprila do 30. juna 2017. godine. Tim povodom, donijeto je više zaključaka kojima se preciziraju obaveze nadležnih institucija u cilju sprovođenja aktivnih politika Vlade u ovoj oblasti. Pored ostalog, Zavod za zapošljavanje zadužen je da formira implementacionu jedinicu koja će se baviti podsticajem preduzetništva u smislu: pripreme nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za biznis, podrške u izradi biznis planova i registraciji poslovne djelatnosti, podrške i posredovanja u dobijanju kreditnih sredstava IRF, kao i svih drugih aktivnosti u smjeru ohrabrenja ovih lica da uzmu stvar u svoje ruke i da riješe svoju egzistenciju.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Savjet za reformu javne uprave u sastavu: Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku – predsjednik Savjeta, i: Suzana Pribilović, ministarka javne uprave; Darko Radunović, ministar finansija; Aleksandar Andrija Pejović, ministar evropskih poslova; Nataša Pešić, generalna sekretarka Vlade Crne Gore; Aleksandar Bogdanović, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore; Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove; Biljana Papović, predstavnica nevladinih organizacija, predložena od strane Centra za demokratsku tranziciju i Stevo Muk, predstavnik nevladinih organizacija, predložen od strane Instituta Alternativa – članovi Savjeta. Vatroslav Belan, dosadašnji prvi savjetnik u Ambasadi Crne Gore u NR Kini, imenovan za savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i za nacionalnog koordinatora "12 mjera za podsticanje saradnje između NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope". Za članove Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD – Podgorica imenovani su Božidar Vuksanović, Dževat Redžematović, Zdravko Mitrović, Dragomir Dulović i Dragoljub Bulatović. Za vršioca dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove imenovan je Alija Košuta.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 01.07.2017.


Naslov: Redakcija