Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

03.06.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 123. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020, za 2018. godinu. U raspravi je iskazano zadovoljstvo ostvarenim pozitivanim trendom u odnosu na realizaciju iz 2017. godine, što govori o rezultatima sprovedenih aktivnosti na polju koordinacije i upravljanja procesom reforme, i sa političkog i operativnog aspekta. Imajući u vidu navedene ocjene i preporuke iz izvještaja EK u 2018. godini, sve institucije uključene u proces reforme javne uprave bile su posvećene realizaciji brojnih aktivnosti koje su nastavak započetog reformskog procesa. Ukazano je da će snažna podrška koju je Vlada pružila ovom procesu u cjelini i u narednom periodu biti prioritet na političkom, ekonomskom i društvenom planu. Takođe, naglašeno je da je dalje reformske korake potrebno planirati realno kako bi se reforma sprovodila sa akcentom na najvažnije tačke: nastavak procesa optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, unaprijeđenje kadrovskih kapaciteta za sprovođenje reformi kroz punu implementaciju Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018) i uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom javnih usluga koje pruža crnogorska administracija. 

Vlada je donijela Startegiju za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU za period 2019.-2022. godine s Akcionim planom za period 2019-2020. Osnovni razlog donošenja ovog dokumenta je obezbjeđivanje adekvatnog upravljanja sredstvima EU kroz dobro organizovan sistem koji će, saradnjom svih subjekata uključenih u proces upravljanja i korišćenja IPA sredstava, doprinijeti njihovoj pravilnoj upotrebi i realizaciji planiranih aktivnosti. Definisanim strateškim ciljevima i mjerama će se, između ostalog, uskladiti domaća legislativa sa evropskom u dijelu obezbjeđenja većeg stepena zaštitite finansijskih interesa EU, ojačati administrativni kapaciteti i sprovoditi obuke na svim nivoima AFCOS sistema, sprečavati nepravilnosti i prevare boljom komunikacijom s javnošću i između zaposlenih, te osigurati blagovremena prijava nepravilnosti i prevara uvođenjem informacionog sistema za elektronsko prijavljivanje.

Donijeta je i Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023. s Akcionim planom za period 2019 – 2020. koja predstavlja nacionalni, sveobuhvatni i interesorni dokument, posvećen unapređenju uslova za realizaciju prava djeteta u svim oblastima obuhvaćenim Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njenim fakultativnim protokolima. Aktivnosti i mjere za ostvarenje tih napora definisani su u okviru tri strateška cilja: unapređenje interresorne i intersektorske saradnje i drugih ključnih uslova za ostvarivanje prava djeteta; poboljšanje dostupnost i kvaliteta socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja za svu djecu; sprečavanje svih oblika nasilja nad djecom i poboljšanje ostvarivanja posebnih mjera zaštite djece.

Vlada je razmotrila Usmenu informaciju o potrebi snažnijeg i bržeg unapređenja poslovnog ambijenta. Ukazano je na činjenicu da sve zahtjevnija tržišna utakmica na regionalnom i širem planu za konkurentnost poslovnog ambijenta, kao najvažnijeg preduslova za privlačenje stranih investicija, ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta, iziskuje posvećenost čitave administracije sprovođenju koordinisanih mjera i aktivnosti i to na duži rok.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o okviru saradnje za Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope. Radi se o regionalnom projektu za hadronsku terapiju kancera i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona. Vlada je prihvatila tekst Memoranduma, kojim se utvrđuju zajedničke aktivnosti zemalja učesnica projekta u realizaciji Pripremne faze i ne stvaraju nikakva prava ili obaveze po međunarodnom pravu, a pripremljen je od strane Upravnog odbora projekta. 

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija u 2018. godini, koji sadrži pregled aktivnosti Savjeta u prethodnoj godini i zaključke i preporuke za naredni period.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionih planova (za 2015., 2016. – 2018. godinu) za sprovođenje Strategije saradnje sa iseljenicima za period 2015 – 2018. Od 64 aktivnosti definisanih Akcionim planovima za 2015 i 2016-2018. godinu realizovano je 58 - odnosno 90,6 odsto, dok 6 aktivnposti ili 9,4 odsto nije realizovano. 

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za 2018. godinu. U zaključku Izvještaja je istaknuta potreba kadrovskog jačanja i bolje tehničke opremljenosti sve tri kancelarije Zaštitnika kao i na činjenicu da bi zakonom o Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa trebalo da bude utvrđen položaj Zaštitnika i definisane njegove nadležnosti, imajući u vidu da slični organi u okruženju ne postoje.

Donijeta je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac. Dokumentom su obuhvaćene dvije lokacije, od kojih je jedna predviđena za izgradnju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, a na drugoj lokaciji se prenamjenom prostora stvarau uslovi za legalizaciju neformalnih objekata. Donošenjem Izmjena i dopuna PUP-a, kojim su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, stvoreni su uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018), Vlada je donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Kotor. Imajući u vidu činjenicu da Skupština opštine Kotor već duže od šest mjeseci ne ostvaruje svoje nadežnosti, Odlukom se, u cilju zaštite prava građana na lokalnu samoupravu, upozorava SO Kotor da u roku od 20 dana održi sjednicu radi ostvarivanja svojih funkcija, odnosno izvršavanja zakonom utvrđenih obaveza.

Vlada je utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, u vezi sa mišljenjem Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore. Amandmanom su jasno propisane vrste prodajnih objekata i prodajnih mjesta koji će, izuzetno od odredbe da se trgovina na veliko i trgovina na malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, imati mogućnost rada i ovim danima.

Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Andrija Popović, nije prihvaćen.

Nijesu prihvaćeni ni amandmani poslanice Draginje Vuksanović Stanković na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, koje je Vladi dostavila Skupština Crne Gore.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 30.05.2019.


Naslov: Redakcija