Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZOVOLA ZA IZVOZ, UVOZ I TRANZIT OTPADA, LISTE KLASIFIKACIJE OTPADA


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozovola za izvoz, uvoz i tranzit otpada, liste klasifikacije otpada i registra izdatih dozvola.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti upravljanja otpadom da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Radnoj grupi za izradu gore navedenog akta.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Radne grupe. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima upravljanja otpadom;

- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica, državni službenici ili namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo iz oblasti upravljanja otpadom vezano za prekogranično kretanje otpada;

- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave;

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinh organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti upravljanja otpadom;

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;

- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti oblasti upravljanja otpadom vezano za prekogranično kretanje otpada;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za podnošenje predloga je 8. dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ul. IV Proleterske brigade 19, 81 000 Podgorica, sa napomenom "Predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozovola za izvoz, uvoz i tranzit otpada, liste klasifikacije otpada i registra izdatih dozvola".

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 01.02.2016.