Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o radu, o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru i o autorskom i srodnim pravima

02.12.2019.


Vlada Crne Gore je na 145. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, razmotrila i utvrdila Predlog zakona o radu s izvještajem sa javne rasprave.

Predloženi sistemski zakon, čija je izrada trajala tri godine, rezultat je dijaloga Vlade i svih socijalnih partnera, među kojima su sindikati, udruženja poslodavaca, civilni sektor, kao i potpune usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Tokom rasprave je konstatovano da su predloženim zakonom zaštićeni dobri radnici i odgovorni poslodavci, što su i jedni i drugi tražili te da je jedan od ciljeva Vlade u izradi zakona bio obezbjeđivanje boljeg položaja zaposlenih koji neposredno učestvuju u stvaranju nove vrijednosti, ali zbog interesa kapitala nemaju od toga korist.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2020. godinu kojom se utvrđuje isti broj radnih dozvola kao i u ovoj godini – 20.454 dozvole i utvrdila Listu razvojnih projekata za 2020. godinu, u skladu sa Zakonom o strancima("Sl. list CG", br. 12/2018 i 3/2019), kojim je propisano da se dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može izdati strancu koji je uključen u rad na realizaciji razvojnih projekata sa navedene liste.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru koji je usklađen sa Predlogom zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je Vlada prošle sedmice uputila u parlamentarnu proceduru.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima s Izvještajem sa javne rasprave.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Izmjene i dopune se odnose na usaglašavanje sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave("Sl. list CG", br. 87/2018, 2/2019 - ispr. i 38/2019), kojim je ukinuta Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Takođe, imajući u vidu da je Uredbom Uprava policije postala samostalan organ uprave, u cilju veće operativnosti u radu predviđeno da direktor Uprave policije bude i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Osim navedenog, u skladu sa Zakonom o odbrani ("Sl. list RCG", br. 47/2007 i 86/2009 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 88/2009 i 25/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 2/2017 i 46/2019) izmijenjen je naziv Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove u organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane koja vrši vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove, pa je stoga izvršeno terminološko usaglašavanje.

Vlada je usvojila Informaciju o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima ljetnje turističke sezone 2019. godine koja ukazuje da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona nadmašila prošlogodišnju rekordnu i to za 10,97 odsto po broju turista, i za 7,30 odsto po broju noćenja. Poseban uspjeh predstavlja činjenica da je rekordna posjećenost zabilježena u predsezoni i postsezoni. U aprilu i maju je Crnu Goru posjetilo 25,7 odsto turista više nego u predsezoni 2018, a u septembru i oktobru 20,2 odsto turista više nego u postsezoni 2018. godine. Tokom prvih devet mjeseci ove godine našu zemlju je posjetilo oko 7 odsto turista više nego u cijeloj 2018. godini.

Na sjednici je zaključeno da informacije o turističkim rezultatima ubuduće uključuju i predsezonu i postsezonu budući da rezultati pokazuju smanjenje trenda sezonalnosti, odnosno činjenicu da naša zemlja postaje cjelogodišnja turistička destinacija.

U Informaciji je navedeno da su prihodi Crne Gore od inostranih gostiju povećani u prvih devet mjeseci 2019. za 9,27 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018. Aerodromi Crne Gore su u istom razdoblju opslužili 8 odsto više putnika, dok je Nacionalne parkove posjetilo do 20. oktobra 2019. godine 32 odsto više gostiju nego u istom periodu prethodne godine. Informacija sadrži podatak da je rast prometa u planinskim opštinama u prvih devet mjeseci 2019. porastao je za 24,12 odsto u odnosu na prvih devet mjeseci 2018.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – "Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona". SEEIIST projekat, iniciran je polovinom 2017. godine i postao je vjerovatno najozbiljniji regionalni razvojni projekat, ne samo u oblastima nauke i zdravlja, već i sa potencijalom da dodatno poveća konkurentnost regiona putem razvoja komplementarnih tehnologija, posebno u oblasti digitalizacije i zelene infrastrukture. Vrlo važan korak za SEEIIST u 2019. godini bio je i uspostavljanje SEEIIST Asocijacije kao pravnog lica – neprofitnog privatnog lica, a u skladu sa švajcarskim zakonom. Kako je u raspravi istaknuto prva faza, koja se odnosi na koncept projekta je realizovana,a zahvaljujući prvoj finansijskoj podršci Evropske komisije u visini od milion eura započeta je druga faza. Članovi Vladi su u diskusiji iskazali snažnu podršku ovom projektu i naporima ministarke nauke Sanje Damjanović.

Vlada je donijela više odluka o izradi prostorno-planskih dokumenata.

Odlukom o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje stvoriće se uslovi da se preispita postojeće plansko rješenje, uz uvažavanje zaključaka Zajedničke savjetodavne misije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro svjetske baštine Nacionalni park Durmitor, kako bi se došlo do planskog rješenja koje će se zasnivati na usmjerenom i kontrolisanom razvoju, koristeći na održiv način prirodne, kulturne i stvorene potencijale ovog područja. U slopu ovakvog opredjeljenja, pored ostalog, na skijalištu Savin kuk neophodno je značajno redukovanje broja i kapaciteta žičara i skijaških staza, bez pretenzija ka masovnom skijališnom turizmu.

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", opština Berane će obezbijediti stvaranje preduslova za poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture, što obuhvata i definisanje lokacije i uslova za izgradnju centra kulture, plan infrastrukturnog opremanja prostora, definisanje zelene i zaštitne površine, kao i zone zaštite rječnog korita u zahvatu plana.

Osnovni cilj Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" je iznalaženje novog urbanističkog rješenja za prostor Krašića, posebno u dijelu faznosti realizacije plana i usklađivanja sa važećom regulativom. Sastavni dio programskog zadatka je i urbana rekonstrukcija i sanacija prostora koji je dijelom izgrađen, kao i očuvanje javnog karaktera morskog dobra sa planiranim pristupima.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici usmjerena je ka povećanju vrijednosti industrijske proizvodnje u smislu viših faza prerade, uz optimizaciju industrijskih sistema kako bi se stvorili uslovi za obezbjeđenje kratkoročne stabilnosti i dugoročne održivosti industrijske proizvodnje. Prilikom razmatranja Odluke naglašeno je da se na ovom prostoru očekuje intenziviranje procesa strukturnog prilagođavanja i restrukturiranja industrijskog sektora u cilju formiranja efikasne strukture industrije i njenog prilagođavanja standardima kvaliteta u domenu životne sredine kao i u cilju podsticanja povećanja proizvodnje i razvoja određenih oblasti industrije, privlačenja investicija i stvaranja povoljnijih uslova za razvoj određenih područja.

Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade Spuž obezbijeđeni su uslovi za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u svrhu izgradnje konjičkog kluba u sklopu sportsko-rekreativnog kompleksa i stvoreni su uslovi za izgradnju objekta osnovne djelatnosti sa pratećim objektima i neophodnim sadržajima.

Vlada je utvrdila i Nacrt lokalne studije lokacije "Glavatičići" opština Kotor s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 30 radnih dana. Prema programskom zadatku, LSL treba obezbijedi uslove za razvoj turizma na ovom području, uz poštovanje principa uređenja, zaštite i korišćenja prostora.

Donijet je Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Ovim Programom, koji se donosi do 2022. godine i u direktnoj je vezi sa Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) kao krovnom dokumentu u ovoj oblasti, utvrđeni su operativni ciljeni: sanacija i zamjena dotrajalih segmenata sistema za sakupljanje otpadnih voda, proširenje mreže sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga i obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Ovim dokumentom je predviđena realizacija projekata višegodišnjeg karaktera u ukupnom iznosu od oko 157 miliona eura, od čega će se 96 miliona eura finansirati iz kredita, 38 miliona eura iz donacija, dok su ostalo interna sredstva (23 miliona eura, od čega je oko 9.8 miliona eura predviđeno iz Kapitalnog Budžeta, dok je ostalo 13 miliona predviđeno iz Budžeta jedinica lokalne samouprave).

Usvojena je Informacija o Ugovoru o bespovratnoj podršci za finansiranje projekta "Tehnička podrška upravljanju bilateralnim programima prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo 2014-2020", s Prijedlogom ugovora. Predstavljajući Informaciju navedeno je da ukupan budžet projekta tehničke podrške iznosi 870.000 eura za sve tri zemlje, što predstavlja doprinos Evropske unije, odnosno nije predviđeno sufinansiranje aktivnosti od strane partnera.

Donijeta je Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Skadru - Republika Albanija, na čelu sa sa počasnim konzulom i nadležnošću za opštinu Skadar.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja "Beograd"- Aerodromska kontrola letenja Vršac. Prilikom obrazloženja Odluke istaknuto je da radi racionalizacije terminalnih troškova i izmjene operativnog koncepta pružanja usluga u terminalu prestaje sa radom Aerodromska kontrola letenja Vršac, a u vazdušnom prostoru izvan aerodromske saobraćajne zone u kojem je pružala usluge kontrole letenja, ove usluge nastavlja da pruža Aerodromska kontrola letenja Batajnica.

Vlada je verifikovala zaključak donijet dan ranije bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljenih mišljenja većine članova Vlade, da uputi u Republiku Albaniju tim za traganje i spašavanje iz ruševina.


IZVOR: Vebsajt Vlade CG, 28.11.2019.


Naslov: Redakcija