Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Agenciji za sprječavanje korupcije dostavljeno 600 planova integriteta


Agenciji za sprječavanje korupcije do sada je dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa, dok je osam njih obuhvaćeno planovima integriteta drugih organa vlasti.

 Iz Agencije saopšteno je da je stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 - dalje: Zakon), 1. januara 2016. godine, praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta obavlja taj organ.

Podsjeća se da su shodno Zakonu, organi vlasti bili obavezni da usvoje plan integriteta do 31. marta 2016. godine i dostave ga Agenciji u roku od 15 dana od dana donošenja.

"Agenciji je do sada dostavljeno 600 planova integriteta, kojima je obuhvaćeno 608 organa, jer je 8 organa obuhvaćeno planovima integriteta drugih organa vlasti. Rješenje o određivanju menadžera integriteta donijelo je 609 organa vlasti", kaže se u saopštenju.

Kako su objasnili, Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline i pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta.

Navodi se da Plan nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima.

Ističe se da je posmatrano po vrstama organa vlasti, obavezu izrade plana integriteta ispunilo: 38 organa državne uprave (14 planova integriteta ministarstava, koji uključuju sedam organa uprave u sastavu tih ministarstava, i 24 planova organa uprave), 44 pravosudna organa, 30 institucija iz oblasti rada, socijalne i dječje zaštite, 33 institucije iz oblasti zdravstva.

Obavezu izrade Plana ispunilo je i 250 obrazovno-vaspitnih institucija, 42 institucija iz oblasti kulture, 20 jedinica lokalne samouprave, dvije gradske opštine i 141 drugi organ vlasti (javne ustanove, javna preduzeća, nezavisna tijela, regulatorna tijela i druga pravna lica).

"Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje su na zahtjev organa vlasti, a u cilju što efikasnijeg sprovođenja zakonske obaveze donošenja planova integriteta, organizovali 20 radnih sastanaka i 12 obuka, dali 59 preporuka i obavili oko 370 konsultacija sa organima vlasti na temu izrade planova integriteta kao i tumačenja odredbi Zakona koje se odnose na obavezu izrade i usvajanja plana integriteta", naveli su iz Agencije.

Navodi se da su, u cilju proaktivnog djelovanja Agencije i pružanja pomoći organima vlasti, izrađeni i dostavljeni relevantnim organima vlasti modeli planova integriteta koji se odnose na oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite i lokalne samouprave, kao i opšti model izrađenog plana integriteta.

Iz Agencije navode da su organi vlasti su bili dužni da plan integriteta izrade na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta ("Sl. list CG", br. 78/2015) i učine ga dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način.

"Plan integriteta se može mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti, a organ svake druge godine procjenjuje efikasnost i efektivnost plana integriteta u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta", kaže se u saopštenju.

Navodi se da će na osnovu planova integriteta, Agencija početkom naredne godine sačiniti izvještaj o donošenju planova integriteta u organima vlasti, koji će biti sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

"Organi vlasti su u obavezi da Agenciji do 15. aprila 2017. godine dostave izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2016. godinu, pa će naredni godišnji izvještaj o radu Agencije obuhvatiti i analizu sprovođenja planova integriteta u organima vlasti. Analiza će pokazati u kojoj mjeri su planovi integriteta postigli efekat u periodu od godinu dana nakon njihovog usvajanja", poručili su iz Agencije.

Izvor: Vebsajt CdM, 31.05.2016.