Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NVO U 2018. U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

01.11.2018.


U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/2018) i Odlukom o izmjeni Odluke utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2018.g. (“Sl. list CG”, br. 67/2018) Ministarstvo javne uprave objavljuje:

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2018. U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva javne uprave, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti evropskih integracija.

Broj predstavnika NVO u Komisiji: 1

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine orgnaizacije ne predlože svog predstavnika za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik iz ministarstva.

Nadležnosti i zadaci komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:

- objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave

- objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koji sadrži osnovne informacije o javnom konkursu

- objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju

- utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača

- odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladiih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava

- traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kada projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi

- dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava

- zaključuje sa nevladinim organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva

- prati uspješnost realizacije projekta, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva

- sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladnih organizacija

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima evropskih integacija;

- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem evropskih integracija, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti evropskih integracija;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem evropskih integracija, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za evropske integracije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti evropskih integracija (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji

Rok i način dostavljanja predloga: putem pošte, Ministarstvu javne uprave na adresu:

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg 45

81 000 Podgorica

Sa napomenom “predlaganje kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evropskih integracija u 2018.g.”

ili elektronski, na email nina.blazic@mju.gov.me u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje NVO - Ministarstvo javne uprave.

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo javne uprave će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo javne uprave objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.

Ministarka javne uprave aktom o obrazovanju radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju vrši ministarka javne uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 30.10.2018.


Naslov: Redakcija