Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOBIJANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA OD MINISTARSTVA KULTURE ZA REALIZACIJU 38 PROJEKATA


U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-3096 od 21.01.2016. godine, a u vezi sa čl. 125 i 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", br. 49/2010 i 40/2011 - dr. zakon), Ministarstvo kulture objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijskih sredstava od Ministarstva kulture za realizaciju 38 projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, kao i na izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za kulturna dobra.

1. PREDMET

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2016. godinu, koji je donijela Vlada na prijedlog Ministarstva kulture, obuhvaćeno je i 47 projekata, koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za sljedeća kulturna dobra iz grupe fizički najugroženijih:

Nepokretna:

1. Spomenik sa kosturnicom posvećen palim borcima i žrtvama fašizma 1941-45, Herceg Novi
2. Spomenik - Plaža "Pržno", Krtole, Tivat
3. Spomenik u Kotoru palim borcima i žrtvama rata
4. Manastir Sv. Mihaila, Doljani, Zlatica, Podgorica
5. Manastir Beška, Bar
6. Crkva Sv. Tome u Prčanju
7. Ćaf kiš, Dubrava, Vuksanlekići, Podgorica
8. Crkva Pahomija Komanina - Sv. Vračevi, Orahovac, Komani, Podgorica
9. Crkva Sv. Blagovještenja, Jeksa, Čukovići, Cetinje
10. Crkva Sv. Katarine u urbanoj cjelini Stari grad Bar sa Čaršijom i Podgrađem, Bar
11. Crkva Svetog Nikole, Podvrh, Bijelo Polje
12. Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla, Nikšić
13. Crkva sv. Nikole, ostrvo Sv. Nikola, Budva
14. Manastir Sveta Trojica, Pljevlja
15. Vezirova džamija, Gusinje
16. Forte mare, Herceg Novi
17. Kuća u kojoj je održano I, II i III zasijedanje ZAVNO‐a Crne Gore, Kolašin
18. Onogošt, Nikšić
19. Bedemi Starog grada Kotora
20. Kula Redžepagića, Plav
21. Gornji grad – Citadela, Ulcinj
22. Kuća Alije Čauševića, Pljevlja
23. Kuća Borislava Pekića, Šavnik
24. Spomen-ploča na zgradi iz koje je izvedeno i strijeljano 20 rodoljuba 1943. godine, Andrijevica
25. Džamija, Petnjica
26. Nekropole stećaka u Žabljaku i Plužinama

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijskih sredstava od Ministarstva kulture za realizaciju 26 projekata koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, kao i na izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za nepokretna kulturna dobra možete preuzeti ovdje.

Pokretna:
1. Jahta kralja Nikole "Rumija", Bar
2. Lokomotiva serije "Lovćen", Podgorica
3. Ikona apostola Tome, Herceg Novi
4. Autoportret Tripa Kokolje, Muzej grada Perasta
5. Gobleni, Pomorski muzej Crne Gore, Kotor
6. Etnografska zbirka, Zavičajni muzej Nikšić
7. Zbirka Odjeljenja Narodne revolucije, Zavičajni muzej Nikšić
8. Zbirka starih knjiga, Zavičajni muzej, Danilovgrad
9. Zbirka zastava, Narodni muzej Crne Gore
10. Zbirka sedla, Narodni muzej Crne Gore
11. Oktoih, Narodni muzej Crne Gore
12. Mitra Petra I, Cetinje


JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijskih sredstava od Ministarstva kulture za realizaciju 12 projekata koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za pokretna kulturna dobra možete preuzeti ovdje.

2. PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Pravo podnošenja prijave po ovom javnom pozivu imaju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju odgovarajuću konzervatorsku i/ili istraživačku licencu, odnosno koja u skladu sa članom 84, članom 103 i članom 104 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, ispunjavaju uslove.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjen obrazac prijave;
2. Dinamički plan sa definisanim rokovima realizacije svih aktivnosti u okviru projekta;
3. Finansijski plan sa:
a) Strukturnim troškovima projekta;
b) Obrazloženim stavkama na koje se odnose predviđena novčana sredstva;
c) Druge informacije relevantne za procesuiranje zahtjeva;
4. Dokaz o pravnom statusu podnosioca zahtjeva za pravno lice;
5. Dokaz o posjedovanju odgovarajućih licenci za pravna i fizička lica;
6. Dokaz o stručnim, kadrovskim i drugim referencama koje se odnose na realizovane slične projekte;
7. Potvrda:
a) za opštinske javne ustanove – dokaz o otvorenom podračunu za namjensko korišćenje sredstava po javnom pozivu u skladu sa članom 120 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i članom 32 Zakona o kulturi ("Sl. list CG", br. 49/2008);
b) za druga pravna lica – dokaz poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama u skladu sa zakonom;
c) za fizičko lice – dokaz o otvorenom i likvidnom žiro - računu.
Ministarstvo kulture zadržava pravo da traži dodatna pojašnjenja od podnosilaca prijave.

4. KRITERIJUMI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Prijave na javni poziv vrjednovaće stručna Komisija, prema sljedećim kriterijumima:

- Ispunjavanje uslova za obavljanje poslova u odnosu na vrstu projekta za koji se aplicira, shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara;
- Dinamički plan sa definisanim rokovima realizacije svih aktivnosti u okviru projekta;
- Stručne reference pravnog/fizičkog lica, u odnosu na vrstu projekata za koji se aplicira;
- Reference stručnih lica koja učestvuju u radu, a u odnosu na vrstu poslova za koju se aplicira;
- Radno iskustvo stručnih lica koja učestvuju u radu;

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koje je realizovalo Ministarstvo kulture, cijeniće se, pored ostalog, i ispunjenost prethodnih ugovornih obaveza.

5. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Ministarstvo kulture, u skladu sa ovlašćenjima, formira stručno tijelo, Komisiju za izbor realizatora projekata po Javnom pozivu (u daljem tekstu Komisija). Zadatak Komisije je da u postupku obrade, sistematizuje prispjele prijave i utvrdi prijedlog rang liste podnosioca prijava koji ispunjavaju uslove, za svaki projekat koji je predmet ovog Javnog poziva.

Na osnovu utvrđenog prijedloga rang liste, navedena Komisija utvrđuje prijedlog odluke o odabiru kandidata/realizatora projekata koji su zadovoljili kriterijume, za svaki projekat koji je predmet ovog javnog poziva.

Odluku o odabiru realizatora projekata donosi ministar kulture, na prijedlog Komisije. Sa podnosiocima prijava koji su odabrani po ovom javnom pozivu, Ministarstvo kulture zaključuje ugovor/e o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta/ata.

6. DOKAZ O NAMJENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA

Dodijeljena finansijska sredstva se mogu koristiti isključivo za namjene navedene u zahtjevu, odnosno u odluci o izboru i ugovoru koji iz njih proizilazi. Shodno navedenom, realizator je dužan da, po isteku svakih 30 dana od zaključenja ugovora, dostavi odgovarajući dokaz o namjenskom utrošku sredstava i stepenu realizacije projekta. Takođe, realizator je dužan da dostavi konačni finansijski izvještaj i izvještaj o svim preduzetim aktivnostima u skladu sa ugovorom. U cilju zaštite državnih interesa, Ministarstvo kulture prati realizaciju projekata, kontrolu usaglašenosti sa deklarisanim konceptom finansijskog poslovanja, proisteklog iz javnog poziva i ugovora. U slučaju trošenja uplaćenih sredstava protivno javnom pozivu i odredbama ugovora, realizator projekta je dužan da finansijeru nadoknadi cjelokupnu štetu.

7. DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijava na Javni poziv podnosi se na odgovarajućem obrascu koji možete preuzeti u nastavku:

Obrazac za pokretnu;
Obrazac za nepokretnu.

Prijava sa prilozima, podnosi se:

• u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom "Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za dobijanje finansijske podrške Ministarstva kulture za realizaciju ____ (broj projekta za koji se aplicira) projekta koji se odnosi na konzervatorska istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera za nepokretna i/ili pokretna nepokretna kulturna dobra";
• i obavezno u elektronskoj formi, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku na e-mail adresu:programzastite@mku.gov.me.

8. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv je otvoren 15 dana, od dana objavljivanja.

Ministarstvo kulture će na prijedlog Komisije donijeti odluku o finansiranju projekata u roku od 10 dana od dana zaključenja Javnog poziva, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke o finansiranju.

Rezultati Javnog poziva biće javno objavljeni.

9. ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

Po ovom Javnom pozivu neće se razmatrati sljedeće prijave:
a) koje nemaju kompletno popunjen obrazac;
b) čija dokumentacija nije kompletna u smislu tačke 3 Javnog poziva;
c) neblagovremene;
d) subjekata koji ne spadaju u kategorije definisane u tački 2 Javnog poziva;
e) subjekata koji nijesu izvršili ugovorne obaveze ili su nenamjenski trošili finansijska sredstva dobijena od strane državnih institucija ili organa u protekle dvije godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture, 31.03.2016.