Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

OVAJ PROPIS JE AŽURAN NA DAN 31.3.2021. GODINE.

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANjA

("Sl. list CG", br. 83/2016)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za reprogram poreskog i neporeskog potraživanja poreskog dužnika, otpis kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem i druga pitanja od značaja za reprogram poreskog potraživanja.

Poresko potraživanje

Član 2

Poreskim potraživanjem, u smislu ovog zakona, smatraju se sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika nastala po osnovu:

1) poreza na dobit pravnih lica;

2) poreza na dohodak fizičkih lica;

3) poreza na dodatu vrijednost;

4) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

6) doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

7) doprinosa Fondu rada;

8) koncesionih naknada i

9) poreza na promet nepokretnosti.

Poreski dužnik

Član 3

Poreski dužnik je svako fizičko ili pravno lice, koje ima neplaćena poreska potraživanja dospjela za plaćanje, zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva za reprogram poreskog potraživanja.

Poreskim dužnikom, u smislu stava 1 ovog člana, ne smatra se opština, Glavni grad i Prijestonica.

Pravo na reprogram

Član 4

Pravo na reprogram poreskog potraživanja u skladu sa ovim zakonom može da ostvari poreski dužnik koji podnese zahtjev za reprogram poreskog potraživanja u roku utvrđenom javnim pozivom iz člana 9 stav 3 ovog zakona.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

II. USLOVI I POSTUPAK ZA REPROGRAM PORESKOG POTRAŽIVANjA

Reprogram poreskog potraživanja

Član 6

Reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika obuhvata:

1) odlaganje plaćanja poreskog potraživanja u najviše 60 jednakih mjesečnih rata;

2) otpis kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem;

3) jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja.

Stečajni dužnik, odnosno korisnik državne pomoći

Član 7

Poresko potraživanje poreskog dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak, ne može biti predmet reprograma poreskog potraživanja, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom.

Poresko potraživanje poreskog dužnika kojem je odobren reprogram poreskog potraživanja, u skladu sa propisima o državnoj pomoći, ne može biti predmet reprograma poreskog potraživanja u skladu sa ovim zakonom.

Iznos mjesečnih rata

Član 8

Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma poreskog potraživanja iznosi za:

1) fizičko lice koje ne obavlja privrednu djelatnost, 50 eura;

2) preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, 70 eura;

3) preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku, 100 eura;

4) pravno lice koje ima do pet zaposlenih, 100 eura;

5) pravno lice koje ima od šest do 50 zaposlenih, 500 eura;

6) pravno lice koje ima preko 50 zaposlenih, 1000 eura.

Javni poziv

Član 9

Javni poziv za reprogram poreskog potraživanja raspisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Javni poziv iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će raspisati do 31. marta 2017. godine, u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja određuje se javnim pozivom i ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Postupak po javnom pozivu iz stava 1 ovog člana sprovodi i o reprogramu poreskog potraživanja odlučuje organ uprave nadležan za poslove naplate javnih prihoda (u daljem tekstu: poreski organ).

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja

Član 10

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja sadrži:

1) naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište poreskog dužnika;

2) poreski identifikacioni broj (PIB), i

3) vrstu i iznos poreskih potraživanja.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se predlog reprograma koji obavezno sadrži broj i iznos mjesečnih rata, u skladu sa članom 8 ovog zakona.

Rješenje o reprogramu poreskih potraživanja

Član 11

Poreski organ o zahtjevu poreskog dužnika odlučuje rješenjem u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja iz člana 9 stav 3 ovog zakona.

Rješenje o reprogramu poreskih potraživanja sadrži naročito:

1) iznos poreskog potraživanja na dan objavljivanja javnog poziva;

2) pojedinačne iznose kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem;

3) iznos jednokratne uplate iz člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

4) rok za uplatu jednokratne uplate iz člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

5) broj i iznos mjesečnih rata i njihovo dospijeće;

6) posljedice nepridržavanja rokova za plaćanje iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem i izmirivanja tekućih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Jednokratnu uplatu iz člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona poreski dužnik dužan je da plati u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja o reprogramu poreskog potraživanja.

Obaveze poreskog obveznika

Član 12

Poreski obveznik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja dužan je da redovno plaća mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu i da u periodu na koji je zaključen reprogram poreskog potraživanja redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

Za vrijeme plaćanja mjesečnih rata u skladu sa rješenjem o reprogramu ne obračunava se kamata na poresko potraživanje obuhvaćeno reprogramom poreskog potraživanja.

Poreskom obvezniku koji izmiri poresko potraživanje u rokovima i na način utvrđen rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa tim poreskim potraživanjem.

Ukidanje rješenja o reprogramu poreskog potraživanja

Član 13

Poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu poreskog potraživanja, ako poreski obveznik:

1) ne uplati jednokratnu uplatu, u roku iz člana 11 stav 3 ovog zakona,

2) ne uplati tri mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja,

3) kasni više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, poresko potraživanje utvrđeno rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja uvećava se za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak, a poreski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Ako se naplata poreskog potraživanja ne može izvršiti prinudnim izvršenjem, poreski organ će podnijeti predlog za pokretanje stečajnog postupka poreskog dužnika.

Prekid zastarjelosti

Član 14

Za vrijeme za koje je odobren reprogram poreskih potraživanja, prekida se zastarjelost prava na naplatu tih potraživanja, a vrijeme za koje je odobren reprogram tih potraživanja ne uračunava se u rok zastarjelosti.

Redosljed izmirivanja obaveza

Član 15

Iz prihoda ostvarenih na osnovu reprograma poreskih potraživanja poreske obaveze izmiruju se po sljedećem redosljedu:

1) doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

2) doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

3) doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

4) doprinos Fondu rada;

5) koncesione naknade;

6) porez na promet nepokretnosti;

7) porez na dohodak fizičkih lica;

8) porez na dobit pravnih lica, i

9) porez na dodatu vrijednost.

Evidencija

Član 16

Poreski organ dužan je da vodi evidenciju o: poreskim potraživanjima koja su predmet reprograma u skladu sa ovim zakonom, vrsti i iznosu tih potraživanja, kao i načinu njihovog izmirivanja.

III. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 17

Zahtjevi za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja podnijeti u skladu sa Uredbom o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 33/16), okončaće se u skladu sa tom uredbom, ako je to povoljnije po stranku.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, poreski dužnik koji je podnio zahtjev za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, odnosno kojem je donijeto rješenje o odobravanju odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja, u skladu sa Uredbom o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 33/16), može da reprogramira poresko potraživanje u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese zahtjev Ministarstvu za ukidanje rješenja, odnosno da odustaje od zahtjeva za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja u skladu sa tom uredbom.

Prestanak važenja

Član 18

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 33/16) i Uredba o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika ("Službeni list CG", broj 12/16).

Stupanje na snagu

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".